herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Karnice, dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

GP.6720.1.2018.GS

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Karnice Uchwały Nr XV/183/2012 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice”. Przedmiotem zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice będzie określenie sposobu zabudowy i zagospodarowania terenów wskazanych na załączniku graficznym do niniejszej uchwały. Powodem opracowania zmiany studium jest wyznaczenie „Strefy rozwoju osiedleńczej, turystyczno-osiedleńczej i rekreacyjnej”.

Zgodnie z art. 54 ust. 3 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku, każdy ma prawo zapoznać się z niezbędną dokumentacją w ww. sprawie w Urzędzie Karnice oraz składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany studium.

 

Wnioski będą przyjmowane w terminie 21 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia i rozpatrywane będą przez Wójta Gminy Karnice.

Wnioski zawierające nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy, należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Karnice, pod adresem: 72-343 Karnice, ul. Nadmorska 7.

 

 

Wójt Gminy Karnice

Lech Puzdrowski

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Smal 26-04-2018 12:42
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Grzegorz Smal 26-04-2018
Ostatnia aktualizacja: Grzegorz Smal 26-04-2018 12:42