herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zarządzenie Nr 9/2005 w sprawie powołania komisji stypendlialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy


Zarządzenie Nr 9/2005

Wójta Gminy Karnice

z dnia 16 maja 2005 roku

w sprawie powołania komisji stypendialnej i ustalenia jej zadań i trybu pracy

Na podstawie § 10 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Karnice stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/165/2005 Rady Gminy z dnia 31 marca 2005 roku

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Powołuję się Gminną Komisję Stypendialną.

 1. W skład komisji wchodzą:

  1. Przewodniczący: Mirosława Stankiewicz

  2. Członek: Maria Buława Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

  3. Członek: Barbara Kościukiewicz Dyrektor Szkoły Podstwowej w Paprotnie

  4. Członek: Halina Maślij Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy

  5. Członek: Teresa Szydłowska Dyrektor Zespołu Szkół w Karnicach

  6. Członek: Ewa Domagalska Pedagog szkolny

 1. Komisja zbiera się na posiedzeniach w terminach ustalonych przez Wójta Gminy

 2. Do zadań Komisji należy:

  1. wstępna kwalifikacja wniosków o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, pod względem spełnienia kryteriów uprawniających do otrzymania pomocy materialnej, określonych w § 4 ust. 1-2 Regulaminu,

  2. rozpatrzenie wszystkich przypadków sytuacji materialnej uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu, na podstawie posiadanych informacji o trudnej sytuacji materialnej ucznia. W tym celu Komisja z pomocą pracowników prowadzących obsługę biurową Komisji dokumentuje sytuację materialną uczniów, kwalifikujących się do udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym z urzędu,

  3. przedstawienie propozycji wysokości stypendiów i zasiłków w indywidualnych sprawach ustalonych według zasad określonych w § 4 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

  4. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół.

  5. Obsługę biurową prac Komisji prowadzą wyznaczeni przez Wójta Gminy pracownicy

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005

roku

0x08 graphic

Wójt Gminy

Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-05-2005 12:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 24-05-2005 12:53