Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 36/2006 w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego oraz określenia jego przedmiotu działalności i przydzielenia składników majątkowych


Zarządzenie Nr 36/2006

Wójta Gminy Karnice

z dnia 11 grudnia 2006 roku

w sprawie utworzenia gospodarstwa pomocniczego oraz określenia jego przedmiotu działalności i przydzielenia składników majątkowych.

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Dz. U. Nr 45 poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170 poz. 1217 i poz.1218, Dz. U. Nr 187 poz. 1381)

zarządzam, co następuje :

§ 1. Powołuję z dniem 1 stycznia 2007 r. gospodarstwo pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Karnicach pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej” z siedzibą w Karnicach, zwane dalej „Zakładem”.

§ 2. Przedmiotem działalności Zakładu jest gospodarowanie urządzeniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz innymi obiektami infrastruktury komunalnej stanowiącej własność Gminy Karnice, a także świadczenie usług komunalnych na rzecz Gminy.

§ 3. Szczegółowy zakres zadań określa regulamin wewnętrzny Zakładu zatwierdzony przez Wójta Gminy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. W celu realizacji zadań określonych w § 2 Zakład otrzymuje (na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego wg stanu na dzień 31.12.2006 r.) w nieodpłatne użytkowanie wyposażenie stanowiące składniki majątkowe Gminy, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. 1. Zakład świadczy usługi odpłatnie.

2. Wysokość odpłatności za usługi określa się w oparciu o kalkulację własną Zakładu. Opłaty z tytułu dostawy wody i odprowadzenia ścieków podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy.

3. Sprzedaż usług na rzecz macierzystej jednostki budżetowej dokonywane są po kosztach własnych.

§ 6. 1. Zakładem kieruje Kierownik Zakładu, który działa na podstawie i w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy.

2. Kierownik Zakładu reprezentuje Zakład na zewnątrz i podpisuje umowy związane z jego działalnością.

3. Zakład jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy dla zatrudnionych w nim osób.

§ 7. Przychody i wydatki związane z działalnością Zakładu prowadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

§ 8. 1. Zakład samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych oraz zasad i terminów rozliczeń i wpłat do budżetu ( Dz. U. Nr 23 poz. 190).

2. Podstawą gospodarki finansowej Zakładu jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i wydatki stanowiące koszty działalności, rachunek wyników, stan środków obrotowych i rozliczenie z budżetem. Plan opracowuje i wykonuje Kierownik Zakładu.

§ 9. Plan finansowy i sprawozdanie finansowe Zakładu zatwierdza Wójt Gminy.

§ 10. Koszty działalności bieżącej Zakładu, pokrywane są w całości z uzyskiwanych przychodów.

§ 11. Pracownicy zatrudnieni w Zakładzie wynagradzani są wg zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek budżetowych samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146 poz. 1222 z późniejszymi zmianami).

§ 12. Kierownik Zakładu sprawuje nadzór nad opracowaniem wewnętrznej instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz zasad ewidencji i gospodarki środkami rzeczowymi oraz innych uregulowań wynikających z przepisów prawa.

§ 13. Zakład używa pieczątki z napisem „Zakład Gospodarki Komunalnej Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Gminy w Karnicach”.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-12-2006 14:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-12-2006
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2006 14:09