Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Petycje 2016-2017

PETYCJE
Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.
Przedmiot petycji
Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji. O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.
Kto może złożyć petycję
Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w interesie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą.
W jakiej formie można wnieść petycje
Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.

Co powinna zawierać petycja
Petycja powinna zawierać:
1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
3) oznaczenie adresata petycji;
4) wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej tego podmiotu. Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda jest dołączana do petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego.
Termin załatwienia petycji
Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.
Petycja wielokrotna
Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. W świetle uregulowań ww. ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.
W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 

Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Karnice

 

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

 

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwienia petycji

1/2016

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051
Warszawa
nr KRS: 0000059459

Treść petycji wraz załącznikami

Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z dyspozycjami Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05)  - wnosimy o dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki -  pod kątem zachowania standardów otwartości danych - scilicet - "danych otwartych". 

25.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

Pismo

2/2016

Wnioskodawca:Osoba PrawnaSzulc-Efekt sp. z o. o.ul. Poligonowa 1,04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

Współwnioskodawca:

Osoba PrawnaFundacja PlasticsEurope Polska, ul. Trębacka 4 pok. 109,  00-074 Warszawa, KRS: 0000265234

Treść petycji wraz załącznikami

§1)  Na mocy art. 63 Konstytucji RP, w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - wnosimy petycję-wniosek o utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis WWW) - zakładki "Czystsze Powietrze", w której, znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci).

§1.1) Współwnioskodawcą jest w tym przypadku organizacja non profit, tj. Fundacja PlasticsEurope Polska, która w zakresie swoich celów statutowych prowadzi od lat działania związane z promocją pełnego i właściwego wykorzystania tworzyw sztucznych, również jako odpadu. Informacje ze strony internetowej Fundacji (www.plasticseurope.pl) oraz teksty z załącznika do petycji mogą posłużyć władzom gminy do aktywnego informowania o inicjatywach władz lokalnych związanych z ochroną środowiska.

 

31.10.2016

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

pismo

   

 

2017

 

 

 

 

1/2017

 

 

 

 

 

 

 

Wnioskodawca:Osoba PrawnaSzulc-Efekt sp. z o. o.ul. Poligonowa 1,04-051 Warszawa nr KRS: 0000059459

 

 


 

Treść petycji

Wnosimy - w trybie art. 4 ust. 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) -  o publikację - w całości - niniejszego wniosku - na stronie Internetowej (lub w BIP) Gminy/Miasta - Adresata. 

07.02.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

brak

Pismo

 

2/2017

Wnioskodawca:

Dr Bogusław J. Feder

Akademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości

Fundacja

ul. Orzeszkowej 2

05-827 Grodziska Mazowiecki

KRS: 0000318482

 

 

 

Współwnioskodawca:

Szulc-Efekt sp zoo

KRS: 0000059459

ul. Poligonowa 1

tel. (22) 673-62-12

Treść petycji
  1. trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) - w przedmiocie zamieszczenia - na stałe - w Oficjalnym Serwisie WWW Gminy/Miasta baneru mikroporady - w zawsze widocznym miejscu wraz linkiem do odnośnego Serwisu - www.mikroporady.pl
08.06.2017 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak pismo

 

 

3/2017

WESTRAND M. Szatkowski. Sp. J
ul. Kłobucka 13
02-699 Warszawa
tel. 22 - 847 89 84 tel. kom. 603-856-771
Siedziba:
Blacharska 1/165
02-660 Warszawa
KRS: 0000345672
 
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
nr KRS: 0000059459
treść petycji
aby Kierownik Jednostki (Adresat Petycji) - opublikował w swojej Oficjalnej Stronie Internetowej - załączony Baner dotyczący zbliżającej się Konferencji związanej z poruszaną wyżej problematyką zapobiegania uciążliwości zapachowej.
23.06.2017 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak

 

 

pismo

 

 

4/2017

 

Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
treść petycji wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych. 14.09.2017 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak pismo
5/2017

Wnioskodawca:Dr Bogusław J. FederAkademia Liderów Innowacji i Przedsiębiorczości Fundacjaul. Orzeszkowej 205-827 Grodziska MazowieckiKRS: 0000318482Współwnioskodawca: Szulc-Efekt sp zooKRS: 0000059459ul. Poligonowa 1

treść petycji petycja do Kierownika JST - aby zlecił przesłanie do Lokalnych Mikroprzedsiębiorców miejscowo właściwych dla terenu Gminy/Miasta - załączonych materiałów, scilicet: Stanowiska Fundacji w sprawie projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwa funkcjonującego w formie osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarcz 23.10.2017

Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy

o petycjach, nie później

niż w terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia petycji
brak pismo
6/2017
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
  treść petycji
Wnosimy petycję do Kierownika JST - o przekazanie poniższego wniosku -  do podległych Placówek Oświatowych -  scilicet: wszystkich szkół podstawowych.
 
06.12.2017 r. Zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji brak pismo

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 27-10-2016 14:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2016
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 18-12-2017 10:12