Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 lipca 2023 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Zarządzenie Nr 55/2023

 

Wójta Gminy Karnice
z dnia 24 lipca 2023 roku

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych, zwanych dalej konsultacjami, dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice.

2. Integralną część niniejszego zarządzenia stanowi projekt uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice.

3. Celem konsultacji jest poznanie opinii i uwag osób i podmiotów, wymienionych w §2 niniejszego zarządzenia, co do proponowanego zakresu wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice, określonego w propozycji uchwały, stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Uczestnikami konsultacji mogą być następujące osoby i podmioty:

1) mieszkańcy proponowanego obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, społeczne inicjatywy mieszkaniowe i towarzystwa budownictwa społecznego;

2) mieszkańcy Gminy Karnice oraz właściciele nieruchomości inni, niż wymienieni w pkt 1;

3) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze Gminy Karnice działalność gospodarczą albo działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;

4) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;

5) organy władzy publicznej oraz inne podmioty, realizujące na proponowanym obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa

- określani dalej wspólnie mianem „interesariuszy” w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji.

 

§ 3.

1. Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji, którego treść stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, będzie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice oraz na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.karnice.pl, a także na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice w terminie od 24 lipca 2023 roku do 30 lipca 2023 roku

2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 31 lipca 2023 roku

3. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 29 sierpnia 2023 roku.

§ 4.

1. Konsultacje odbywają się poprzez:

1) złożenie przez interesariuszy opinii i uwag w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice złożone za pośrednictwem:

a) wiadomości mailowej, skierowanej na adres e-mail: ug@karnice.pl,

b) pisma skierowanego na adres: Urząd Gminy Karnice z dopiskiem „Projekt uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice”,

c) osobiście - poprzez złożenie pisma w Urzędzie Gminy Karnice;

2) spacery studyjne oraz spotkania z mieszkańcami realizowane w dniu 14 sierpnia 2023 roku na wyznaczonych obszarach rewitalizacji oraz w Urzędzie Gminy w Karnicach;

3) ankiety wypełniane na podstawie udostępnionego formularza,

4) zbieranie uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Karnice.

2. Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice http://www.bip.karnice.pl,

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.karnice.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice.

§ 5.

1. Konsultacje przeprowadza zespół roboczy złożony z pracowników Urzędu Gminy Karnice wyznaczonych do opracowania projektu uchwały Rady Gminy Karnice w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice.

2. Z przeprowadzonych konsultacji sporządzony zostanie protokół, podsumowujący ich przebieg i omawiający ich przebieg, a także uwzględniający wszystkie zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich, który zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice, na stronie internetowej Gminy Karnice oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice.

 

 

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 55/2023

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 24 lipca 2023 roku

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji

 

Wójt Gminy Karnice działając na podstawie art. 6 ust. 1 - 7 ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 485), zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

Celem wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na obszarze Gminy Karnice jest prowadzenie działań rewitalizacyjnych dla obszarów znajdujących się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, zaawansowanych procesów starzenia się ludności, braku samowystarczalności ekonomicznej ludności i gospodarstw domowych, a także występowania zjawisk o charakterze środowiskowym, gospodarczym i technicznym.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji nastąpi na zasadach i trybie, wskazanym w projekcie uchwały, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia, podlegającemu przedmiotowym konsultacjom.

 

Konsultacje przeprowadzone będą od dnia 31 lipca 2023 roku do dnia 29 sierpnia 2023 roku w formie:

1. spacerów studyjnych oraz spotkań z mieszkańcami realizowanych w dniu 14 sierpnia 2023 roku na wyznaczonych obszarach rewitalizacji oraz w Urzędzie Gminy w Karnicach;

2. ankiet wypełnianych na podstawie udostępnionego formularza,

3. zbierania uwag ustnych przez przedstawicieli podmiotu, prowadzącego konsultacje, które odbędzie się w okresie trwania konsultacji w formie osobistej w siedzibie Urzędu Gminy Karnice.

Uwagi w formie pisemnej lub elektronicznej można składać w terminie od dnia 31 lipca 2023 roku do dnia 29 sierpnia 2023 roku, dostarczając je:

a) elektronicznie na adres: ug@karnice.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Karnice ul. Nadmorska 7 72-343 Karnice,

c) bezpośrednio do Urzędu Gminy Karnice, w godzinach pracy urzędu.

Nie będą rozpatrywane uwagi, które wpłyną po 29 sierpnia 2023 r.

W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu korespondencji do Urzędu Gminy Karnice.

Dokumentacja dotycząca przedmiotu konsultacji będzie dostępna:

a) w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice http://www.bip.karnice.com.pl,

b) na stronie internetowej Gminy pod adresem http://www.karnice.com.pl,

c) na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Karnice.

Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Karnice i na stronie http://www.karnice.pl .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 24-07-2023 12:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 24-07-2023
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 24-07-2023 12:11