Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała nr XIII/79/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XIII/79/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 6 grudnia 2003 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 r. o kwotę 47.256

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010 01095 083 480,00 - wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 075 10.800,00 - Dochody z najmu i dzierżawy

składników majątkowych

700 70005 077 10.000,00 - Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia

prawa własności nieruchomości

700 70005 083 2.300,00 - Wpływy z usług

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 045 300,00 - Wpływy z opłaty administracyjnej za

czynności urzędowe

Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

756 75616 034 13.140,00 - Podatek od środków transportowych

756 75616 050 2.700,00 - Podatek od czynności cywilnoprawnych

756 75616 091 3.600,00 - Odsetki od nieterminowych wpłaty z

tytułu podatków i opłat

756 75618 041 1.000,00 - Wpływy z opłaty skarbowej

Różne rozliczenia

758 75814 092 2.600,00 - Pozostałe odsetki

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900 90095 097 336,00 - Wpływy z różnych dochodów

RAZEM 47.256,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o łączną kwotę : 84.156

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010 01010 4300 2.440,00 - Zakup usług pozostałych

010 01095 4300 266,00 - Zakup usług pozostałych

Administracja publiczna - Starostwa powiatowe

750 75020 2320 5.000,00 - Dotacje celowe przekazane dla powiatu

na zadania bieżące realizowane na

podstawie porozumień między

jednostkami samorządu terytorialnego

750 75095 2900 8.000,00 - Wpłaty gmin i powiatów na rzecz

innych jednostek samorządu

terytorialnego oraz

związków powiatów na

dofinansowania zadań bieżących

750 75022 3030 4.500,00 - Różne wydatki na rzecz osób

fizycznych

750 75095 4300 3.450,00 - Zakup usług pozostałych

Obsługa długu publicznego

757 75702 8070 3.600,00 - Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych

oraz pożyczek i kredytów

Oświata i wychowanie - Dowożenie uczniów do szkół

801 80113 4300 15.000,00 - Zakup usług pozostałych

Oświata i wychowani - Szkoły podstawowe

801 80101 6050 22.000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Ochrona zdrowia - Pozostała działalność

851 85195 4270 6.400,00 - Zakup usług remontowych

851 85195 6050 8.500,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

921 92120 2830 5.000,00 - Dotacje celowe z budżetu na

finansowanie lub dofinansowanie

zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom nie

zaliczonym do sektora finansów

publicznych.

RAZEM 84.156,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy dotyczących zadań własnych na 2003 rok o kwotę 36.900

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 12.000,00 - Zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Usługi opiekuńcze

853 85328 4210 2.900,00 - Zakup materiałów i wyposażenia

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

900 90095 6050 22.000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

RAZEM 36.900,00

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 15-12-2003 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2003
Ostatnia aktualizacja: - 15-12-2003 14:44