herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019 2019-01-07 09:34
HARMONOGRAMY ODBIORU ODPADÓW NA ROK 2019 - KATALOG -
Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 - KATALOG -
Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - KATALOG -
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karnice - KATALOG -
REJESTR DZIAŁALNOSCI REGULOWANEJ - KATALOG -
ZEZWOLENIA NA OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH - KATALOG -
ZMIANA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - 2017 ROK 2016-12-28 13:01
Obwieszczenie o sporządzeniu programu ochrony środowiska - KATALOG -
PROGRAM USUWANIA AZBESTU - KATALOG -
Waloryzacja Przyrodnicza Gminy Karnice - KATALOG -
Uchwały - KATALOG -
Plany polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2012/2013 - KATALOG -
ZASADY WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW W NOWYM STANIE PRAWNYM 2015-10-15 12:43
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie - KATALOG -
ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KARNICE OD STYCZNIA 2015 ROKU 2014-12-18 09:16
KONKURS - ROZWOJOWE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKU SOŁECTWO 2014-05-30 10:27
OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2014-05-05 10:58
Podsumowanie procedury i uzasadnienie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Karnice p.n. PLAN CERKWICA przyjętego uchwałą Nr XXVII/283/2013 Rady Gminy Karnice z dnia 03 grudnia 2013 roku w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. 2013-12-12 12:15
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie z 5 grudnia 2013 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektów planów zadań ochronnych dla 9 obszarów Natura 2000. 2013-12-11 07:55
Karta 2 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:11
Karta 1 -PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE 2013-08-30 07:10
PODSUMOWANIE PROCEDURY I UZASADNIENIE PRZYJĘCIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE W RAMACH STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZGODNIE UCHWAŁĄ NR XXIII/259/2013 RADY GMINY KARNICE Z DNIA 29 CZERWCA 2013 ROKU. 2013-07-04 14:43
REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KARNICE 2013-07-01 12:55
Informacja o współfinansowaniu inwestycji - zakup i montaż oczyszczalni przydomowych, budowa przyłącza do sieci kanalizacyjnej, demontaż szamb. 2011-12-13 07:10