Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

uchwała nr XV/94/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy oraz niektórych elementów polityki czynszowej.


Uchwała Nr XV/94/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 31 stycznia 2004 roku

w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu

gminy oraz niektórych elementów polityki czynszowej.

Na podstawie art.. 21 ust. 1 pkt 2 wustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 168, poz. 1383; z 2003 r. Nr 113, poz. 1069) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Karnice, oraz niektóre elementy polityki czynszowej.

Gminny zasób mieszkaniowy i zasady wynajmowania lokali mieszkalnych

§ 2. Źródło zaspakajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej stanowią lokale będące własnością Gminy Karnice lub pozostające w jej samoistnym posiadaniu - stanowiące mieszkaniowy zasób gminy.

§ 3. 1. Załatwianie spraw najmu lokalu mieszkalnego rozpoczyna się od złożenia wniosku o najem lokalu mieszkalnego.

2. Do prowadzenia spraw związanych z zawarciem umowy najmu lokalu mieszkalnego zobowiązany jest Wójt Gminy.

§ 4. Lokale mieszkalne wynajmuje się osobom pełnoletnim które spełniają poniższe warunki:

1) nie posiadają tytułu prawnego, a w przypadku małżonków żadnemu nie przysługuje tytuł

prawny do lokalu, chyba że osoba lub jej małżonek ma tytuł prawny do innego lokalu w

odległej miejscowości ;

2) zameldowane są na stałe na terenie gminy Karnice co najmniej od 5-ciu lat;

3) spełniają określone kryteria dochodowe, tj. uzyskują dochód co najmniej 100 % najniższej

emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 75 % najniższej emerytury na osobę

w gospodarstwie wieloosobowym;

4) lokal wynajmowany na czas nieoznaczony powinien zapewniać minimum 5 m

powierzchni pokoi na każdego członka gospodarstwa.

§ 5. W mieszkaniowym zasobie gminy wydziela się część lokali z przeznaczeniem do wynajmu jako lokale socjalne.

§ 6. 1. Lokale socjalne , wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Karnice, wynajmowane są na następujących zasadach:

  1. pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom

uprawnionym do otrzymania takiego lokalu na podstawie wyroku sądu nakazującego

najemcy opróżnienie lokalu;

  1. w dalszej kolejności - z braku osób, o których mowa w pkt 1 - umowy najmu lokalu

socjalnego mogą być zawierane z osobami, które nie mają zaspokojonych potrzeb

mieszkaniowych oraz których średni miesięczny dochód na jednego członka

gospodarstwa domowego, w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia

wniosku o najem lokalu socjalnego, wynosi poniżej 100 % najniższej emerytury

w gospodarstwie jednoosobowym i poniżej 75 % w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Lokale socjalne wyznacza Wójt Gminy.

§ 7. 1. W mieszkaniowym zasobie gminy mogą zostać wydzielone w miarę potrzeb lokale przeznaczone do wynajmowania na czas trwania stosunku pracy, oferowane w pierwszej kolejności do wynajęcia nauczycielom placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Karnice.

2. Wymienione w ust. 1 wynajmowane są na następujących zasadach:

  1. wniosek o najem wraz z pisemnym uzasadnieniem składa zakład pracy;

  2. wniosek o najem podlega zaopiniowaniu przez właściwą ds. oświaty komisję Rady Gminy;

  3. Najem zawiera się na czas określony - na czas trwania stosunku pracy.

3. W przypadku wygaśnięcia bądź rozwiązania stosunku pracy , najemca obowiązany jest do opróżnienia zajmowanego lokalu w terminie dwóch miesięcy licząc od daty otrzymania świadectwa pracy bez prawa do lokalu zamiennego.

4. W szczególnych wypadkach Wójt Gminy może wyrazić zgodę na wynajęcie lokalu mieszkaniowego innej osobie niż wymieniona w ust. 1, stosując zasady określone w ust. 2 i 3.

Gminny zasób mieszkaniowy i zasady polityki czynszowej

§ 8. 1. Stawki czynszu za 1 mnych stanowiących własność gminy ustala Wójt Gminy.

2. Stawka czynszu za lokal socjalny wynosi połowę stawki czynszu obowiązującego w lokalach mieszkalnych.

3. Najemca oprócz czynszu jest zobowiązany do uiszczenia opłat niezależnych od wynajmującego, dotyczących dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbioru nieczystości stałych i płynnych, o ile nie posiada umowy bezpośrednio z dostawcą lub odbiorcą mediów.

4. Wynajmujący może podwyższać czynsz nie częściej niż co 6 miesięcy, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.

5. Stawka czynszu w lokalach mieszkalnych ulega obniżeniu o:

  1. 20 % - za brak łazienki, wc lub wody;

  2. 20 % - za lokale w budynku o złym stanie technicznym.

§ 9. Obowiązki wynajmującego i najemcy określają art. 9 i 10 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.

§ 10. Zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy.

1. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność Gminy Karnice ze zstępnymi, wstępnymi, rodzeństwem, i osobami przysposobionymi najemcy, którzy pozostali w lokalu po wyprowadzeniu głownego najemcy, jeżeli dotychczasowy najemca:

  1. przeprowadził się do lokalu do którego nie uzyskał tytułu prawnego;

  2. uzyskał tytuł prawny do innego lokalu w wyniku zawarcia związku małżeńskiego;

  3. uzyskał tytuł prawny do innego lokalu, w którym - w przypadku przekwaterowania wszystkich osób uprawnionych - nastąpiłoby przegęszczenie (poniżej 5 mchni mieszkalnej na osobę).

2. Wynajmujący powinien zawrzeć umowę najmu lokalu stanowiącego własność gminy z osobami, które nie wstąpiły w stosunek najmu po śmierci najemcy, jeżeli zamieszkiwały z nim przez okres 5 lat.

Postanowiennia końcowe

§ 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 71, poz. 733 ze zmianami) oraz Kodeksu cywilnego.

§ 12. Traci moc uchwała Rady Gminy Nr X/50/95 z dnia 29 maja 1995 r. w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 16-02-2004 12:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-02-2004
Ostatnia aktualizacja: - 16-02-2004 12:32