herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków Komisji Konkursowej

 

Wójt Gminy Karnice ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej, opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Karnice
 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, których realizacja odbędzie się w 2017 r.

I. Informacje ogólne

  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie dwóch członków komisji konkursowej, spośród  kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  2. Zgłoszenia do udziału w pracach komisji konkursowej, powinno być podpisane przez zainteresowaną osobę oraz upoważnione osoby, reprezentujące organizację zgłaszającą kandydata.

  3. Każda z organizacji pozarządowych  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  może zgłosić tylko jednego kandydata.

  4. Kandydaci, zgłaszani do udziału w pracach komisji, wpisywani są na listę osób uprawnionych do powołania w skład komisji konkursowej.

  5. Zgłoszenie kandydata nie jest jednoznaczne z jego uczestnictwem w komisji. Wyboru członków do pracy w komisji konkursowej dokonuje Wójt Gminy Karnice w drodze zarządzenia.

  6. Udział w  pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

II. Wymagania stawiane kandydatom

W skład komisji konkursowej do opiniowania ofert wchodzą osoby reprezentujące  organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. Są obywatelami RP i korzystają z pełni praw publicznych;

  2. Nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących  udział w danym konkursie ofert;

  3. Nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności  i  nie zachodzą przesłanki ich wyłączenia wynikające z Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

III. Zadania członka komisji konkursowej

  1. Udział w posiedzeniach komisji;

  2. Zapoznanie się z ofertami;

  3. Ocena  formalna i  merytoryczna ofert na realizacje zadań publicznych złożonych
    w otwartym konkursie ofert z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie;

  4. Określenie propozycji wysokości dofinansowania zadań zgłoszonych w ofertach.

IV. Miejsce i termin zgłoszenia kandydatury

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy dokonać na załączonym do niniejszego ogłoszenia formularzu zgłoszeniowym i złożyć w Sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 30 stycznia 2017r.

Formularz zgłoszeniowy

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-01-2017 12:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-01-2017
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 26-01-2017 12:36