Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn. - Budowa drogi dojazdowej do pól Kusin -Skrobotowo o łącznej wartości 407 000,00 zł Budowa dogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach o łącznej wartości 171 000,00 zł ,- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012"- o łącznej wartości 556 170,00 zł .


Ogłoszenie z dnia 2008-11-07

KARNICE: Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- Budowa drogi dojazdowej do pól Kusin -Skrobotowo o łącznej wartości 407 000,00 zł

- Budowa dogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach o łącznej wartości 171 000,00 zł

- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012 „

o łącznej wartości 556 170,00 zł .


Numer ogłoszenia: 305027 - 2008; data zamieszczenia: 07.11.2008


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina KARNICE, ul. 11 Marca 7 , 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 09138677220, fax 0913868219.

 

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.karnice.pl

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OPIS

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy KARNICE na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin - Skrobotowo o łącznej wartości 407 000,00 zł

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach o łącznej wartości 171 000,00 zł

- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012” o łącznej

wartości 556 170,00 zł .
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest:
Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadań inwestycyjnych pn.
- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin - Skrobotowo o łącznej wartości 407 000,00 zł

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach o łącznej wartości 171 000,00 zł

- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012 „ o łącznej

wartości 556 170,00 zł
Wyżej wymienione zadania inwestycyjne będą finansowane z kredytów będących przedmiotem zamówienia oraz ze środków własnych Gminy .


2) wartość kredytów łącznie do kwoty 1 134 170,00 zł.

UWAGA! Gmina zastrzega sobie możliwość niewykorzystania całości postawionych do jej dyspozycji kredytów bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych opłat, które to zastrzeżenie winno być zawarte w zapisach umów kredytowych.

3) cel kredytu: sfinansowanie wydatków inwestycyjnych na zadania pn.

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin - Skrobotowo

- Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach

- Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012 "


4) waluta kredytu: PLN,

5) zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym,

6) kredyt będzie wykorzystywany w transzach, na podstawie faktur wystawianych przez wykonawców za poszczególne etapy realizacji zadań inwestycyjnych,

7) czas umów kredytowych dla następujących zadań:


I część - kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do

407 000, 00 zł dla Gminy KARNICE na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów KUSIN - SKROBOTOWO , z terminem spłaty w latach 2010-2024.

II część - kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o
wartości do 171 000,00 zł dla Gminy KARNICE na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach ,z terminem spłaty w latach 2010-2024 .

 

III część - kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do

556 170,00 zł dla Gminy KARNICE na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu „Moje boisko ORLIK 2012 „ ,z terminem spłaty w latach 2010-2024 .

8) możliwość wcześniejszej spłaty: tak, z naliczeniem odsetek do dnia spłaty a nie do dnia
obowiązywania umowy, bez prowizji za wcześniejszą spłatę.

9) forma oprocentowania: stawka EBI stosowana przez bank (Wykonawcę) powiększona o stałą marżę banku (Wykonawcy).

10) spłata kredytów: miesięcznie do ostatniego dnia za każdy m-c, a w przypadku,
gdy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy do 1-go dnia roboczego następnego m-ca.

10) spłata odsetek: do dnia 15-go następnego m-ca po spłacie danej raty miesięcznej na podstawie dostarczonej przez Bank noty odsetkowej.

11) postawienie kredytów do dyspozycji bez dodatkowych prowizji za gotowość uruchomienia kredytu.

12) zamawiający na życzenie banku udostępni informacje dotyczące zbadania zdolności kredytowej Gminy.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66113000 -5 (3 ) Usługi udzielania kredytu
.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak, ilość części: 3.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy.


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą tj.:
  1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ,ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
  2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
  4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
  Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia (Załącznik Nr 2) oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument winien określać przedmiot działalności oraz wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  W przypadku składania oferty wspólnej, składanej przez dwie lub więcej firm występujących jako partnerzy warunki stawiane przez zamawiającego w SIWZ muszą być spełnione przez partnerów łącznie.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oświadczenie oferenta o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ.
  Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
  gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument winien określać przedmiot działalności oraz wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

  Pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik lub przedstawiciel Wykonawcy.

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.bip.karnice.pl

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Karnice ,

ul. 11 Marca 7 , 72 -343 KARNICE

 

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: nie dotyczy

 

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: nie dotyczy

 

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.11.2008 godzina 12:00, miejsce: Sekretariat Urzędu Gminy w Karnicach ( pokój Nr 1) - ul. 11 Marca 7, 72 - 343 Karnice.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Udzielenie kredytu długoterminowego z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do 407 000,00 zł dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Kusin - Skrobotowo .

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do 407 000,00 zł dla
  Gminy Karnice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Kusin - Skrobotowo , z terminem spłaty w latach 2010-2024

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do 171 000,00 zł dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa

drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach .

 

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości do 171 000,00 zł dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych przy ulicy Leśnej w Karnicach ,z terminem spłaty w latach 2010- 2024.

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66113000-5

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.12.2008.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr:3 NAZWA :Udzielenie długoterminowego kredytu z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji

Europejskiej o wartości do 556 170,00 zł dla Gminy Karnice na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

pn. Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu "Moje boisko ORLIK 2012 "

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia : kredyt długoterminowy z linii EBI z możliwością uzyskania grantu Komisji Europejskiej o wartości 621 200,00 zł dla Gminy Karnice na

sfinansowanie zdania inwestycyjnego pn. Budowa boiska sportowego w Karnicach w ramach projektu

"Moje boisko ORLIK 2012 " z terminem spłaty w latach 2010 - 2024 .

 • 2 )Wspólny słownik zamówień (CPV): 66113000-5

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania : Zakończenie : 31.12.2008 .

 • 4) Kryterium oceny ofert : najniższa cena .

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-07 12:06:14 11KB 39 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 MODYFIKACJA_TREA_CI_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-20 14:40:12 34KB
2 Pytania_i_odpowiedzi.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-20 14:40:50 29KB
3 MODYFIKACJA_TREA_CI_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2008-11-28 11:32:37 34KB
Wynik postępowania
1 Wynik_postA_powania.doc 2008-12-05 18:04:45 22,5KB
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZENIE_O_UDZIELENIU_ZAMA_WIENIA.doc 2008-12-05 18:17:09 41KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 07-11-2008 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 07-11-2008
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 05-12-2008 18:17