Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice w roku 2009


Wójt Gminy Karnice

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

 

1.Zamawiający

Nazwa i adres:

Urząd Gminy ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

tel. (091) 38 77 221, fax. (091) 38 68 219

www.bip.karnice.pl , e-mail: ug@karnice.pl

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.

 

2.Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług geodezyjnych dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice w roku 2009.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji geodezyjnych a w szczególności:

1. podział nieruchomości wraz z dostarczeniem dokumentacji do celów prawnych:

a) dwie działki b) za każda następna działkę

2. opracowanie map do celów projektowych:

a) dla jednej działki b) pierwszy hektar c) następny hektar

3. inwentaryzacja powykonawcza:

a) liniowa b) kubaturowa c) pierwsze przyłącze d) każde następne przyłącze e) drogi

4.okazanie granic nieruchomości w terenie:

a) do czterech punktów granicznych b) za każdy następny punkt

5.sporządzenie dokumentacji do celów prawnych:

a) bez wznowienia granic b) z pomiarem uzupełniającym i wznowieniem granic

6.wytyczenie inwestycji:

a) liniowej za pierwsze 100 m b) za każde następne 100 m c) kubaturowej

7.aktualizacja ewidencji gruntów wraz z dostarczeniem wypisu z rejestru gruntów i mapy

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.35.40.00-4

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy.

3.Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacje na temat wadium: nie wymaga się wniesienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii .

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zm.):

1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Kserokopi odpowiednich uprawnień zawodowych umożliwiających wykonanie zamówienia.

3.Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2-3).

4.Procedura

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Informacje administracyjne: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać u Zamawiającego pokój nr 8 w godz. od 8.00 do 15.00 lub pobrać ze strony Urzędu Gminy www.bip.karnice.pl.

Miejsce i termin składania ofert: w Urzędzie Gminy w Karnicach ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1, do dnia 28 stycznia 2009 r. do godz. 12.00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert: w Urzędzie Gminy w Karnicach ul. 11 Marca 7,72-343 Karnice, pokój nr 1, dnia 28 stycznia 2009 r. o godz. 12.30.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Janusz Ławruszko pok. 8, tel. (091) 38 77 224

Joanna Osowska pok. 8, tel. (091) 38 77 224

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 3803-2009 dnia 6 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-06 11:52:29 12KB 38 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 ZaA_A_cznik_nr_1_-_formularz_ofertowy.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-23 11:36:34 30KB
2 zmiana_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-23 11:37:07 39KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 06-01-2009 11:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 23-01-2009 11:50