Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice.


Wójt Gminy Karnice

ogłasza rozpoczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego

 

1.Zamawiający

Nazwa i adres:

Urząd Gminy ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

tel. (091) 38 77 221, fax. (091) 38 68 219

www.bip.karnice, e-mail: ug@karnice.pl

Rodzaj Zamawiającego: administracja samorządowa.

 

2.Przedmiot zamówienia

Określenie przedmiotu zamówienia:

Wykonywanie usług z zakresu wyceny nieruchomości dla potrzeb Urzędu Gminy Karnice.

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowych budynkowych i lokalowych wg niżej wymienionych grup:

-wycena nieruchomości lokalowej wraz z udziałem we współwłasności lub współużytkowaniu wieczystym gruntu,

- wycena nieruchomości lokalowej z udziałem w gruncie

- wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym,

- wycena budynku gospodarczego,

-wycena nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użytkowym,

- wykonanie wyceny nieruchomości zabudowanej lub nie zabudowanej dla potrzeb przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości gruntowej nie zabudowanej,

-wykonanie operatu szacunkowego nieruchomości dla potrzeb aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego

- wykonanie wyceny dla potrzeb naliczenia opłaty adiacenckiej,

-wykonanie wyceny nieruchomości dla potrzeb związanych z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego i zmianą wartości nieruchomości,

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 70.00.00.00-1

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Czas trwania zamówienia: 24 miesiące, licząc od dnia zawarcia umowy.

3.Informacja o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Informacje na temat wadium: nie wymaga się wniesienia.

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki wymienione w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 Prawa zamówień publicznych dysponują osobami zdolnymi wykonać zamówienie tj. posiadającymi uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii .

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu: Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie oświadczeń i dokumentów przewidzianych w Prawie Zamówień Publicznych i Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.05.2006 r. (Dz. U. Nr 87 poz. 605 ze zm.):

1.Aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wypisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2.Kserokopi odpowiednich uprawnień zawodowych umożliwiających wykonanie zamówienia.

3.Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2-3).

 

4.Procedura

Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Wykorzystywana będzie aukcja elektroniczna: nie.

Informacje administracyjne: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można otrzymać u Zamawiającego pokój nr 8 w godz. od 8.00 do 15.00 lub pobrać ze strony Urzędu Gminy www.bip.karnice.pl.

Miejsce i termin składania ofert: w Urzędzie Gminy w Karnicach ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1, do dnia 28 stycznia 2009 r. do godz. 11.00 .

Miejsce i termin otwarcia ofert: w Urzędzie Gminy w Karnicach ul. 11 Marca 7,72-343 Karnice, pokój nr 1, dnia 28 stycznia 2009 r. o godz. 11.30.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Joanna Osowska pok. 8, tel. (091) 38 77 224

 

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym zostało umieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 3857-2009 dnia 6 stycznia 2009 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WRUNKA_W_ZAMA_WIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-01-06 11:57:33 96KB 43 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 06-01-2009 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-01-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 23-01-2009 11:52