Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa przewoźnego fotoradaru cyfrowego z programem do archiwizacji, obróbki materiału zdjęciowego oraz emisji dokumentacji mandatowej?

OGŁOSZENIE O PRZETARGU GMINA KARNICE

 ul. 11-go Marca 7 72-343 Karnice

ogłasza przetarg na: "Dostawę przewoźnego fotoradaru cyfrowego z programem do archiwizacji, obróbki materiału zdjęciowego oraz emisji dokumentacji mandatowej"

 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Karnice, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, województwo zachodniopomorskie, powiat Gryficka, tel. 0-91/3877220

2. Określenie trybu zamówienia: Przetarg nieograniczony

3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl

4. określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowego fotoradaru cyfrowego w wersji przewoźnej (przenośnej) przystosowanego do pomiarów ze statywu w dowolnym miejscu przy drodze oraz przeszkolenie grupy użytkowników.

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej: Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i częściowej.

6. Termin wykonania zamówienia: 1 miesiąc od daty udzielenia zamówienia.

7. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą wziąć udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych i spełniający warunki art. 22 ust. 1 tj. Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.6.2. SIWZ 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Warunkiem udziału w postępowaniu jest: a) wykonanie minimum jednej dostawy fotoradarów o wartości 100 000,00 zł brutto każda. - potwierdzenia spełnienia tego warunku Zamawiający dokona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt.6.3.SIWZ 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. - potwierdzenia spełnienia warunków wymienionych w pkt 3) i w pkt 4) SIWZ Zamawiający dokona na podstawie składanej oferty i oświadczeń.

8. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Zamówienie udzielone będzie wyłącznie Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium o następującym znaczeniu: cena (brutto) - 100 % Przez cenę należy rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.).

10. Miejsce i termin składania ofert: Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Karnicach przy ul.11-go Marca 7, (sekretariat). Termin składania ofert upływa dnia 24.02.2009r. o godz. 10.00

11. Termin związania ofertą: 30 dni.

12. Informacja o zamiarze złożenia oferty ramowej: Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Termin otwarcia ofert: Otwarcie ofert nastąpi dnia 24.02.2009 o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 1.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-10 14:23:13 185,5KB 41 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 fotoradar_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-17 14:09:56 26KB
2 zapytania.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-02-20 08:50:07 38,5KB
Odwołania
1 rozstrzygniA_cie_protestu.doc 2009-03-16 15:18:08 28KB
2 rostrzygniA_cie_protestu.doc 2009-03-18 15:06:59 39,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 10-02-2009 14:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Administrator BIP 10-02-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 18-03-2009 15:06