Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zakup z dostawą średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy


OGŁOSZENIE O PRZEATGU NIEOGRANICZONYM

Ogłoszenie o zamówieniu: dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karnice, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, woj. Zachodniopomorskie.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zakup z dostawą średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb Ochotniczej Straży Pożarnej w Cerkwicy”
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.14.42.10-3. Wozy strażackie.

Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego używanego samochodu ratowniczo -gaśniczego, marki MERCEDES, MAGIRUS lub równoważny parametrycznie.

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące warunki: rok produkcji: nie starszy niż 1990 rok, przebieg według wskazań licznika: nie więcej niż 5900 km, agregat prądotwórczy 400 V-8kV, 230V - 5kVA, szperacz pogożeliskowy, stojak hydrauliczny, rozdzielacz grzybkowy, klucz do węży, zbiornik na wodę o pojemności minimum 1600 l oraz minimum 400 l piany, działko na dachu, wspomaganie układu kierowniczego, konstrukcja nadbudowy z aluminium, skrzynia biegów manualna, szybkie natarcie, napęd 4x4, podwójna kabina minimum 9 osobowa, w wyposażeniu zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego o sile cięcia 230 KN/210 bar, drabina nasadkowa aluminiowa, piła do cięcia stali i betonu, pompa do pompowania wody brunatnej, lampy ostrzegawcze, węże ssawne i tłoczne, skrzynki narzędziowe z kluczami, pradownice pianowe.
Odbiór samochodu dokonany zostanie w siedzibie Wykonawcy.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

34.14.42.10 - Wozy strażackie

.II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.04.2009 roku.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający odstępuje od wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1- 4 Pzp, tj.
  2. Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w pkt. 1, na podstawie złożonego wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 ust. 1 Pzp i na podstawie złożonych wraz z ofertą dokumentów żądanych przez Zamawiającego potwierdzających spełnianie tych warunków, o których mowa SIWZ.
  3. Z treści dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że Wykonawca w w warunki spełnił.
  4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie:
  Dostawca spełnia lub nie spełnia poszczególne warunki.
  5. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlegać będzie odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania..

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 oraz dotyczące art. 24 ust. 1 i 2 Pzp - załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku składania oferty wspólnej w w oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składany dokument winien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania działalności objętej zamówieniem potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1.
  W przypadku składania oferty wspólnej w w dokument składa każdy z Wykonawców
  składających ofertę wspólną.

  3. Zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że
  Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji urzędu skarbowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1. W przypadku składania oferty wspólnej w w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.
  4. Zaświadczenie z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy
  Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji Oddziału ZUS lub KRUS, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert potwierdzenie warunku z pkt. X ppkt. 1.1. W przypadku składania oferty wspólnej w w dokument składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną.


  Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
  5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:
  5.1. w punkcie XI ppkt. 2, 3 i 4 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
  a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
  b. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne
  lub zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
  rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
  właściwego organu,
  c. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
  6. Dokumenty, o których mowa w pkt XI ppkt. 6.1. lit. a i c muszą być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
  7. Dokument, o którym mowa w pkt XI ppkt 6.1. lit. b. musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
  8. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
  9. Wszystkie dokumenty, sporządzone w języku obcym, Wykonawca składa wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie musi być sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego oraz poświadczone przez Wykonawcę.
  A. Wymagane dokumenty mogą być złożone w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę osoby uprawnione do podpisania oferty.
  B. Jeżeli przedstawione kserokopie będą nieczytelne lub będą wzbudzać wątpliwości co do ich prawdziwości Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii dokumentów.
  C. Wykonawca składa oświadczenia i dokumenty przetargowe pod odpowiedzialnością karną dotyczącą składania nieprawdziwych zeznań i oświadczeń, wynikającą z art. 297 Kodeksu karnego. W razie stwierdzenia, że złożone przez Wykonawcę informacje są nieprawdziwe Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 304 Kodeksu Postępowania Karnego - zawiadomi o tym fakcie właściwy organ ścigania.
  D. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy PZP, spowoduje wykluczenie go z postępowania..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia www.bip.karnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.bip.karnice.pl

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.04.2009 rok. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice (sekretariat).

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-03-31 13:07:51 91,5KB 37 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_wykonawcy..doc 2009-04-07 14:18:37 29KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-03-2009 20:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 30-03-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 07-04-2009 14:18