Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy publicznej szkole podstawowej w miejscowości Cerkwica"


GMINA KARNICE

ul. 11-go Marca 7

72-343 Karnice

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA REALIZACJĘ ZADANIA

p.n.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy publicznej szkole podstawowej w miejscowości Cerkwica”.

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego, składającego się z boiska wielofunkcyjnego, bieżni lekkoatletycznej treningowej, skoczni do skoku w dal i trójskoku oraz terenu przeznaczonego pod plac zabaw. Ponadto przewiduje się utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, wykonanie ogrodzenia zespołu oraz wszelkiej infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania zespołu, w tym odwodnienia terenu w formie drenażu wraz z kanalizacją deszczową.

Projektowany zespół obejmuje;

  1. boisko wielofunkcyjne o wymiarze całkowitym 44,0x30,0 m z naniesionymi liniami pól do gier w piłkę ręczną (40,0x20,0) i w koszykówkę (28,1x15,1 m) o nawierzchni poliuretanowej. Przewiduje się również możliwość gry w siatkówkę - boisko należy wyposażyć w tuleje umożliwiające montaż słupków siatki,

  2. bieznia lekkoatletyczna 2 torowa o nawierzchni tartanowej długości ok. 95 m oraz bieżnia prosta 4 torowa długości 60 m,

  3. piaskownica do skoku w dal i trójskoku o wym. 7,5 mx5,0 m obudowana obrzeżami betonowymi z nakładkami ochronnymi gumowymi koloru białego lub pokrytymi warstwą poliuretanu typu „natrysk”,

  4. 2 zestawy składające się z trzech ławek i pojemnika na odpadki

  5. teren przeznaczony pod plac zabaw o nawierzchni gruntowej.

Ponadto inwestycja obejmuje utwardzenie części terenu betonową kostką brukową, ogrodzenie zespołu boisk i bieżni oraz uzbrojenie terenu w niezbędna instalacje odprowadzające wody opadowe.

2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dostępna jest na stronie internetowej:

www.bip.karnice.pl i w siedzibie zamawiającego.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

6. Zatrudnienie podwykonawców do wykonania części zamówienia wymaga uprawnionej zgody  Zamawiającego.

Zamawiający nie przewiduje możliwości wykonania nawierzchni (podbudowy i warstwy użytkowej) przez podwykonawcę, co zobowiązuje Wykonawcę do dysponowania odpowiednimi środkami i sprzętem do jej wykonania.
Przed zawarciem umowy na pozostałe roboty z Podwykonawcą przedłożyć Zamawiającemu dokumenty dotyczące podwykonawcy określone w pkt. 7.1. SIWZ oraz przedstawić projekt umowy z Podwykonawcą wraz z zakresem prac podlegających zleceniu i uzyskać zgodę Zamawiającego na jej zawarcie. Umowa Wykonawcy zawarta z Podwykonawcą bez zgody Zamawiającego nie rodzi skutków prawnych wynikających z art. 647 §5 KC o solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez Podwykonawcę.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Termin wykonania zamówienia:

30.06.2009r.

9. Opis warunków udziału w postępowaniu:
O zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności z zakresie objętym zamówieniem jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych,
3) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
4) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
5) Dysponują odpowiednimi środkami i sprzętem do wykonywania nawierzchni (podbudowy i warstwy użytkowej) bez podwykonawców.

10. Wadium:

nie wymaga się

11. Miejsce i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice w pokoju nr 1.), nie później niż do dnia 11.05.2009r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 11.05.2009r. o godz. 10.30.

12. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Wybór oferty najkorzystniejszej zostanie dokonany w oparciu o kryteria:

cena ofertowa brutto - waga 100%

13. Termin związania ofertą:

30 dni od terminu składania ofert

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:24:53 14KB 17 razy
2 04_-_projekt_zag_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:28:25 851,1KB 15 razy
3 01_-_strona_tytulowa_inst_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:35:43 100,2KB 10 razy
4 02_-_spis_tresci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:36:05 53,2KB 18 razy
5 03_-_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:36:34 103,9KB 15 razy
6 Boiska_sportowe_CERKWICA_NAKA_ADCZY(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:37:13 204,5KB 5 razy
7 02_-_strona_tytulowa_zag_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:19 60,1KB 14 razy
8 08_-_przekroje_boisk_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:19 1,4MB 14 razy
9 01_-_strona_tytulowa_zbiorcza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 61,4KB 6 razy
10 03_-_opis_zagosp_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 190,1KB 21 razy
11 04_-_strona_tytulowa_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 85,0KB 17 razy
12 05_-_informacja_BIOZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 87,2KB 11 razy
13 06_-_zagosp_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 912,0KB 13 razy
14 07_-_rzut_boisk.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 622,1KB 11 razy
15 09_-_przekroje_boisk_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:40:37 1,8MB 20 razy
16 10_-_bramka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:03 742,8KB 12 razy
17 11_-_detal_kosza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:03 624,9KB 15 razy
18 12_-_piaskownica.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:03 1018,3KB 20 razy
19 13_-_ogrodzenie_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:44 105,8KB 13 razy
20 14_-_ogrodzenie_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:44 103,3KB 10 razy
21 15_-_ogrodzenie_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:44 105,3KB 9 razy
22 16_-_fundament_ogrodzenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:42:44 139,2KB 14 razy
23 specyfikacja_istotnych_warunkA_w_zamA_wienia..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:51:46 14KB 9 razy
24 01_-_strona_tytulowa_inst_sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:51:56 100,2KB 17 razy
25 02_-_spis_tresci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:51:56 53,2KB 8 razy
26 03_-_opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:51:56 103,9KB 11 razy
27 04_-_projekt_zag_terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:51:56 851,1KB 11 razy
28 Boiska_sportowe_CERKWICA_NAKA_ADCZY(2).pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:58:43 204,5KB 3 razy
29 Boiska_sportowe_CERKWICA_NAKA_ADCZY(2).kst Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 10:59:02 85,0KB 4 razy
30 Boiska_sportowe_CERKWICA_NAKA_ADCZY(2).ath Po terminie otwarcia ofert 2009-05-08 11:00:08 41,3KB 4 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-06 10:24:53 30,5KB
2 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word_.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-13 08:10:50 30,5KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 Zmiana_terminu_skA_adania_ofert.doc 2009-05-08 11:11:19 29,5KB
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_wykonawcy..doc 2009-05-26 10:37:10 29,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_wyborze_wykonawcy..doc 2009-05-26 10:37:10 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 06-05-2009 10:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 22-04-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 26-05-2009 10:37