Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niczonów"


Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niczonów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Karnice, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnicach.
tel. 0-91/3877221, faks 0-91/3868219.

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niczonów.

Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Niczonów. Drogi te stanowią dojazd do gruntów ornych i zlokalizowane są na działkach geodezyjnych nr 31 i 33. Wyróżnić można dwie drogi. Prace polegać będą na przebudowie nawierzchni jezdni jak nadanie właściwych spadków i pochyleń podłużnych celem zapewnienia właściwego odwodnienia nawierzchni. Pierwsza droga posiada długość 483 m.b. przebudowa kończy się na początku przepustu rurowego na cieku wodnym, krzyżuje się z drogą długości 296 m.b. leży na skrzyżowaniu dróg gminnych oraz drogi długości 250 m.b. Łączna długość przebudowanych odcinków wynosi 1030 m.b. W chwili obecnej drogi posiadają nawierzchnię gruntową, częściowo utwardzona gruzem, innym materiałem rozbiórkowym jak i żużlem paleniskowym. Na skrzyżowaniu dróg nawierzchni drogi powiatowej bitumicznej na długości 35,20 m.b. zakłada się wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Niczonów.

 

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

Roboty w zakresie dróg.

 

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zakończenie: 30 sierpnia 2009 roku

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

 

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

nie podlegają wykluczeniu z postępowania, o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;Zamawiający ustala następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu:O zamówienie publiczne mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki;posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności;dysponują co najmniej 1 pracownikiem (kierownik budowy, kierownik robót) z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej, należących do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; posiadają dostęp do sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia; wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej dwa zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia; udzielą gwarancji na wykonane roboty na okres minimum 36 miesięcy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty; aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca składa następujące oświadczenia lub dokumenty; wykaz osób ( Załącznik Nr 4), którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą realizować przedmiot zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji , a także zakres wykonywanych przez nich czynności. Jeżeli w wykazie wskazane zostaną osoby, którymi będzie dysponował Wykonawca do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.a) dla kierownika budowy, (kierownika robót) należy dołączyć stosowne uprawnienia zawodowe oraz zaświadczenia o przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa; wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca ( Załącznik nr 5 )- wymaganych przez Zamawiającego. Jeżeli w wykazie Wykonawca wykazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował do oferty należy dołączyć pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia narzędzi i urządzeń; wykaz wykonanych robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres zamówienia jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie ( Załącznik Nr 6). Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności..

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice

 Osoba do kontaktów; Janusz Ławruszko tel. 0-91/38 77 224.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

16.06.2009 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice

sekretariat.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.3.6) Termin otwarcia ofert: 16.06.2009 rok godz. 10.30,  

Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice., pokój nr 7.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu_NiczonA_w..doc 2009-05-28 08:48:11 47KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 08:48:11 24KB 25 razy
2 opis_techniczny_NiczonA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 08:52:19 62,7KB 74 razy
3 SST_NiczonA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 08:53:23 550,7KB 18 razy
4 Tabela_wspA_A_rzA_dnych_pkt_charakt_NiczonA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 08:53:58 64,1KB 23 razy
5 wykaz_wjazdA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 09:13:16 23,8KB 20 razy
6 Rys_4.1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 09:15:24 798,4KB 20 razy
7 Rys_4.2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 09:50:45 912,7KB 30 razy
8 Rys_4.3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 10:32:13 592,0KB 11 razy
9 ScanImage005.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 10:45:06 620,3KB 24 razy
10 ScanImage006.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 10:49:22 738,7KB 21 razy
11 ScanImage007.jpg Po terminie otwarcia ofert 2009-05-28 10:51:25 746,5KB 20 razy
Wynik postępowania
1 ogA_oszenie_o_wyborze_wykonawcy..doc 2009-06-23 14:50:03 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-05-2009 08:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 23-05-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 23-06-2009 14:50