Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł na sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 - 2010: Remont i rozbudowa świetlic - 450 000,00 zł , Modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł , Budowa przyszkolnych placów zabaw - 100 000,00 zł , Przebudowa ulic i dróg - 500 000,00 zł , Remont Urzędu Gminy - 200 000,00 zł , Adaptacja Ośrodka Zdrowia - 100 000,00 zł , Dokumentacja techniczna inwestycji przeznaczonych do realizacji w latach następnych 250 000,00 zł


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi

Karnice: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł na

sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 - 2010:

 • Remont i rozbudowa świetlic - 450 000,00 zł

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł

 • Budowa przyszkolnych placów zabaw - 100 000,00 zł

 • Przebudowa ulic i dróg - 500 000,00 zł

 • Remont Urzędu Gminy - 200 000,00 zł

 • Adaptacja Ośrodka Zdrowia - 100 000,00 zł

 • Dokumentacja techniczna inwestycji przeznaczonych do realizacji w latach następnych 250 000,00 zł

Numer ogłoszenia: 193333- 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72 - 343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 0919877222, faks 0919168219.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 1 800 000,00 zł na

sfinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych w latach 2009 - 2010:

 • Remont i rozbudowa świetlic - 450 000,00 zł

 • Modernizacja oświetlenia ulicznego - 200 000,00 zł

 • Budowa przyszkolnych placów zabaw - 100 000,00 zł

 • Przebudowa ulic i dróg - 500 000,00 zł

 • Remont Urzędu Gminy - 200 000,00 zł

 • Adaptacja Ośrodka Zdrowia - 100 000,00 zł

 • Dokumentacja techniczna inwestycji przeznaczonych do realizacji w latach następnych 250 000,00 zł

waluta kredytu: PLN, zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym, kredyt będzie wykorzystany jednorazowo, czas umowy kredytowej: 2009 - 2024, z terminem spłaty kapitału w latach 2013- 2024 , ostatni dzień karencji w spłacie kapitału to 31.12.2012 r., ostatni dzień karencji w spłacie odsetek

to 31.12.2009 r., spłata kredytu: miesięcznie do ostatniego dnia za każdy m-c, a w przypadku,

gdy dzień ten przypada na dzień wolny od pracy do 1-go dnia roboczego następnego m-ca ,

harmonogram spłat rat kapitałowych : 144 raty po 12 500,00 zł , możliwość wcześniejszej spłaty: tak, z naliczeniem odsetek do dnia spłaty a nie do dnia obowiązywania umowy, bez prowizji za wcześniejszą spłatę , oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3 M, spłata odsetek: do dnia 15-go następnego m-ca po spłacie danej raty miesięcznej na podstawie dostarczonej przez Bank noty odsetkowej, postawienie kredytu do dyspozycji bez dodatkowych prowizji za gotowość uruchomienia kredytu, zamawiający zastrzega możliwość refinansowania przez Bank wydatków poniesionych na realizację ww zadań inwestycyjnych przed uruchomieniem kredytu , zamawiający na życzenie banku udostępni informacje dotyczące zbadania zdolności kredytowej Gminy, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zaciąganego kredytu w wysokości 1 800 000,00 zł będzie dostępna przed zawarciem umowy kredytowej .

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

66.11.30.00 - 5 Usługi udzielania kredytu

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Zamówienie powinno zostać zrealizowane w terminie do 31.12.2009 r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

2.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone ustawą tj.:

1) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania określonej działalności lub czynności jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ;

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. 2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie

złożonego przez oferentów oświadczenia (Załącznik Nr 2) oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Dokument winien określać przedmiot działalności oraz wskazywać osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia :www.bip.karnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Karnicach, ul.

11 Marca 7, 72 - 343 Karnice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 13.11.2009 r. godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72 -343 Karnice, sekretariat.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_po_konwersji_na_doc.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-10-30 15:16:42 117,5KB 82 razy
2 Odpowiedzi_SIWZ_kredyt_1_800_000,00a.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-06 15:18:27 24,5KB 38 razy
3 Odpowiedzi_SIWZ_kredyt_1_800_000,00.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-12 13:47:09 22KB 8 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Modyfikacja_Nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-06 15:18:27 26KB
2 Modyfikacja_SIWZ_Nr_2_do_kredytu_1_800_000,00.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-12 13:47:09 25,5KB
Wynik postępowania
1 ogloszenie_o_wyniku_przetargu..doc 2009-11-20 12:42:01 77KB
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_wyniku_przetargu..doc 2009-11-20 12:42:01 77KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 30-10-2009 15:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 30-10-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 20-11-2009 12:42