Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót budynku administracji publicznej w miejscowości Karnice.

1GMINA KARNICE

Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA P.N.


Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót budynku administracji publicznej w miejscowości Karnice.

 

Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

NAZWA I ADRES: Gmina Karnice, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice,

woj. zachodniopomorskie,

tel. 091/3877221

faks 091/38429199.

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące

dynamicznego systemu zakupów: www.bip.karnice.pl

RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rodzaj zamówienia: usługi.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Opracowanie koncepcji funkcjonalno-użytkowej i projektu budowlanego wraz z kosztorysem inwestorskim, przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania robót budynku administracji publicznej.

Budynek ma mieścić w sobie trzy instytucje:

Piętro to: referaty Urzędu Gminy, parter: posterunek policji, Ośrodek Opieki Społecznej, przychodnia rodzinna.

Piętro:

Pokój nr 1 SEKRETARIAT około 30m2,

z sekretariatu odchodzą wejścia do gabinetu Wójta – około 20m2 i gabinetu Zastępy Wójta około 15m2 oraz Sekretarza.

Pokój nr 4a MAŁA SALA KONFERENCYJNA około 25m2,

pokój nr 5 SKARBNIK około 15m2,

pokój nr 6 KSIĘGOWOŚĆ około 20m2,

pokój nr 7 KSIĘGOWOŚĆ około 20m2,

pokój nr 8 PODATKI około 20m2, kasa stanowi odrębny pokój z dostępem sąsiednim do podatków1 i podatków 2.

pokój nr 11 USC i EWIDENCJA LUDNOŚCI 15m2,

pokój nr 12 OBSŁUGA RADY 15m2,

pokój nr 13 BUDOWNICTWO 20m2,

pokój nr 14 GEODEZJA 20m2,

pokój nr 15 ROLNICTWO 20m2,

pokój nr 16 KANCELARJA TAJA 15m2,

pokój nr 17 PROMOCJA 20m2,

 

Parter:

pokój nr 18  OŚRODEK OPIEKI SPOŁECZNEJ 15m2 pokój kierownika,

pokój nr 19 OŚRODEK OPIEKI SPOŁECZNEJ 20m2 pracownicy,

pokój nr 20 OŚRODEK OPIEKI SPOŁECZNEJ 20m2 pracownicy,

pokój do obsługi interesanta około 30m2,

pokój tzw. Pusty 1 i 2 po 20m2,

pokój nr 23 SOCJALNY około 10m2,

pokój nr 24 SALA KONFERENCYJNY DUŻA około 60m2.

STRAŻ GMINNA:1 pokój komendanta około 15m2, pokój dla pracowników około 20m2.

POLCJA 1 pokój około 25m2.

OŚRODEK ZDROWIA około 150m2.

Piwnica: pokój 1 ARCHIWUM, pokój 1 MAGAZYN OC, pokój 1 MAGAZYN.

Toalety dodatkowo również dla niepełnosprawnych, podjazdy dla wózków inwalidzkich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Osobne wejścia dla Policji, Straży Gminnej i Ośrodka Opieki Społecznej, mogą być z korytarz wspólnego.

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej w ilości 5 egzemplarzy + zapis na nośniku elektronicznym (płyta CD)- pliki w formacie PDF (1 egzemplarz) + niezbędna ilość egzemplarzy projektu budowlanego do złożenia wraz z wnioskiem, o którym mowa w pkt.21 siwz wraz z kompletem uzgodnień (w tym również uzyskanie warunków zwiększenia dostawy energii elektrycznej, warunków dostawy gazu, wody, odprowadzenia ścieków i wód opadowych oraz uzgodnienie projektu zagospodarowania przestrzennego przez Zespół Uzgodnień Projektowych w Starostwie Powiatowym w Gryficach i uzyskanie Decyzji pozwolenia na budowę) - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.z 2006r. Nr 156 poz. 1118z późn. zmianami ) i obowiązującymi do niniejszej ustawy rozporządzeniami, w tym: Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r., nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami: Dz.U.z 2003r. nr 33, poz. 270; Dz.U. z 2004 r. nr 109, poz.1156; Dz.U.2008r. nr 201, poz.1238; Dz.U.z 2009r. nr 56, poz.461.); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz.U. z 2003 r nr 120, poz. 1133); Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form projektu budowlanego ( Dz.U. z 2008r. Nr 201, poz. 1239); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz.U. z 1998r. nr 126, poz. 839 z późn. zmianami); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2006 r. nr 80, poz. 563 z późn. zmianami); Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. z 2003r nr 121, poz. 1137) oraz zgodnie z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Tekst jednolity Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655, z późniejszymi zmianami, tj.: Dz.U. z 2008r nr 171,poz.1058, nr 220 poz. 1420 nr 227 poz. 1505; Dz.U. z 2009r nr 19 poz.101, nr 65 poz.545, nr 91 poz. 742) i obowiązującymi do niniejszej ustawy rozporządzeniami tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesień 2004 r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072, z późn. zmianami, tj.: Dz.U. z 2005r nr 75, poz. 664)) oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym( Dz.U. z 2004r nr 130, poz. 1389).

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego
71.24.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania
71.32.00.00 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71.24.50.00 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje
71.24.40.00 - Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 7 miesięcy od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu nie wymaga

wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków: 1. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: nie

podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 oraz spełniają warunki

określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianą Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz. 1058 oraz Dz. U.

Nr 220, poz. 1420).

2. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie

dokonana w oparciu o następujące kryteria: - posiadają uprawnienia do wykonywania

określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich

uprawnień, - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,znajdują się w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

3. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia..

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Oferta musi zawierać

następujące oświadczenia i dokumenty: 1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada

uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na

podstawie art. 24: a) oświadczenie, że; - posiada uprawnienia do wykonywania określonej

działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania

zamówienia. W przypadku wybrania drugiej opcji Wykonawca winien dołączyć do oferty

pisemne zobowiązanie, o którym mowa w cyt. wyżej przepisie, - znajduje się w sytuacji

ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, - nie podlega

wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. b) aktualny odpis z właściwego

rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli

odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności

gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert. 2. W celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i

doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: a) wykaz

wykonanej co najmniej 1 usługi w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

w tym okresie, odpowiadającej swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym

przedmiot zamówienia tj. z zakresu projektu budowlanego o wartości min. 100 000,00 zł

brutto, z podaniem jej wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorcy oraz załączeniem

dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. b) wykaz osób

którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, i które będą uczestniczyć w

wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych,

doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu

wykonywanych przez nich czynności wraz z kserokopią posiadanych przez nich uprawnień

projektowych, w tym co najmniej po 1 osobie z uprawnieniami do projektowania w

poszczególnych specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej

w zakresie instalacji elektrycznych i sanitarnych, c) pisemne zobowiązanie innych

podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o

którym mowa w pkcie 2b Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował 3. W celu

potwierdzenia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i

finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: a) oświadczenie, o którym mowa w

punkcie 1a 4. Ponadto Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą: a) pełnomocnictwo osób

podpisujących ofertę w imieniu firmy składającej ofertę, które winno być przedstawione w

formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza. Wykonawcy wspólnie

ubiegający się o udzielenie zamówienia: - są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego np. wspólnicy

spółki cywilnej oraz członkowie konsorcjum, - ponoszą solidarną odpowiedzialność za

wykonanie umowy. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z

przedsiębiorcą występującym jako pełnomocnik pozostałych (lider), b) Wykaz części

zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom. Wykonawca winien

uzyskać zgodę Zamawiającego na zawarcie umów z podwykonawcami..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków

zamówienia: www.bip.karnice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 7.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

24.11.2009r. godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1 sekretariat.

Termin otwarcia ofert:

24.11.2009r. godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 9.

 

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_projekt_urzA_du..doc 2009-11-17 14:16:22 10KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Specyfikacja_Istotnych_WarunkA_w_ZamA_wienia..doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-17 14:16:22 18KB 97 razy
2 Specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-11-18 09:41:07 279,5KB 92 razy
Wynik postępowania
1 uniewaA_nienie_przetargu..doc 2009-11-19 14:46:01 25KB
Udzielenie zamówienia
1 uniewaA_nienie_przetargu..doc 2009-11-19 14:46:01 25KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 17-11-2009 14:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 17-11-2009
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 20-11-2009 12:41