Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zimowe odśnieżanie dróg gminnych Gminy Karnice na rok 2010.Gmina Karnice

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zadania p.n.:

Zimowe odśnieżanie dróg gminnych Gminy Karnice na rok 2010”

1. Zamawiający: Gmina Karnice

ul. 11-go Marca 7

72-343 Karnice

tel. 0-91/3877221

fax.0-91/3868219

e-mail:ugkarniceue@wp.pl

2. Numer sprawy: ZP/19/2009

3. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

4. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest udostępniona nieodpłatnie pod adresem internetowym: www.bip.karnice.pl lub może zostać przekazana Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową .

5. Przedmiotem inwestycji zimowe odśnieżanie dróg terenu gminy Karnice na rok 2010.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

90.62.00.00 - Usługi odśnieżania

6.Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Warunek do spełnienia i sposób dokonywania jego oceny:

1 Zdolność techniczna
Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

2 Sytuacja podmiotowa wykonawcy
Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

3 Zdolność ekonomiczna i finansowa
Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

7. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu zgodnie z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Pzp

2 Oświadczenie o zgodności z warunkami przetargu.

3 Podpisany wzór umowy

4 Dowód wpłaty wadium.

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Wybór najkorzystniejszej oferty z ofert złożonych na odrębne zadania zostanie dokonany w oparciu o kryteria:

- cena ofertowa - waga 100%,

10. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert: Oferty należy składać w Urzędzie Gminy w Karnicach, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, w pokoju nr 1, nie później niż do dnia 04.01.2010r. do godz.10.00. Otwarcie ofert odbędzie się dnia 04.01.2010 rok o godz. 12.00, w pokoju nr 1 w siedzibie Zamawiającego.

11. Termin związania ofertą: Wykonawcy pozostają związani złożoną ofertą przez 30 dni liczone wraz z upływem terminu składania ofert.

12. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

13. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

14. Zamawiający nie przewiduje wykorzystania aukcji elektronicznej.

  1. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:

Janusz Ławruszko, pok. nr 7 tel. ( 0 91) 38 77 221, w godz. 800 - 1500.

Kierownik Zamawiającego

Wójt Gminy Karnice.

0x01 graphic

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_przetargu.doc 2009-12-29 09:10:17 80KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2009-12-29 09:12:53 153,5KB 6 razy
Wynik postępowania
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word__(2).doc 2010-01-11 15:30:12 26,5KB
Udzielenie zamówienia
1 Nowy_Dokument_programu_Microsoft_Word__(2).doc 2010-01-11 15:30:12 26,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-12-2009 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Watrakiewicz 28-12-2009
Ostatnia aktualizacja: Eliza Watrakiewicz 11-01-2010 15:30