Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZĘSZCZAJACYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE, REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJĘ REGULARNĄ - NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012"

O G Ł O S Z E N I E

O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

„PRZEWÓZ UCZNIÓW UCZESZCZAJACYCH DO SZKÓŁ GMINY KARNICE,

REALIZOWANY W OPARCIU O KOMUNIKACJE REGULARNA –                                         NA PODSTAWIE BILETÓW MIESIĘCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2011/2012”

 

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Karnice,

 ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice

2. Określenie trybu zamówienia:

 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 113 poz. 759. Tryb udzielenia zamówienia, przetarg nieograniczony art. 39,art. 40. Prawo zamówień publicznych.

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl

4. Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług przewozowych tj. przewóz uczniów z terenu Gminy Karnice na zajęcia lekcyjne i odwóz po zajęciach uczniów uczęszczających do następujących placówek oświatowych Gminy Karnice w roku szkolnym  2011/2012

 

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Cerkwicy , ul. Szkolna 7;
  2.  Zespół Szkół Publicznych w Karnicach, ul. Szkolna 13.

 

Przewóz ma być realizowany w oparciu o utworzone przez wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży – na podstawie biletów miesięcznych. Wykaz tras zawiera załącznik nr 7, do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wspólny słownik zamówienia 60130000-8

5. Informacja o możliwości złożenia ofert częściowych:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

6. Termin wykonania zamówienia:

Rok szkolny 2011/2012 - od dnia 01.09.2011 r. do dnia 30.06.2012 r. w dni nauki szkolnej

7. Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 i nie podlegający wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz warunki dodatkowe, spełniać wymogi określone                  w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

8. Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryteria oceny: najniższa cena oferty.

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć do dnia 17.08.2011 roku do godziny 10:00 w Sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, pok. Nr 1

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 17.08.2011 r. o godzinie 10:15 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, pok. Nr 1.

11. Termin związania oferta:

30 dni od dnia upływu składania ofert.

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

13. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej:

Zamawiający nie dopuszcza wyboru najkorzystniejszej oferty                                                                 z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

14. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających o których mowa w art. 67 ust.1 pkt. 6, 7 lub art. 134 ust 6 pkt. 3 i 4, jeżeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających zgodnie z art.67 ust. 1.

15. Inne informacje:

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można otrzymać w siedzibie zamawiającego Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, Sekretariat pok. Nr 1. Zamawiający udostępnia specyfikacje istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, www.bip.karnice.pl

Osobą uprawnioną ze strony zamawiającego do bezpośredniego kontaktowania się                          z wykonawcami jest Sylwia Jankowska – Sekretarz Gminy, w godzinach od 09:00 do 14:00, tel. 91 38 77 225.    

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 O_G_L_O_S_Z_E_N_I_E.doc 2011-08-03 14:51:50 35,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SPECYFIKACJA_ISTOTNYCH_WARUNKOW_ZAMOWIENIA.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-08-03 14:51:50 470,5KB 164 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 03-08-2011 14:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-08-2011
Ostatnia aktualizacja: - 03-08-2011 14:51