Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 550 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.bip.karnice.pl


Karnice: Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 550 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu
Numer ogłoszenia: 398450 - 2011; data zamieszczenia: 25.11.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, faks 091 3868219.

  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.karnice.pl
  • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 550 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 550 000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu; waluta kredytu: PLN; zabezpieczenie kredytu: weksel własny in blanco wraz z porozumieniem wekslowym; kredyt będzie wykorzystany jednorazowo; czas umowy kredytowej: 2011 - 2017; z terminem spłaty kapitału w latach 2013- 2017; spłata kredytu: kwartalnie do 20 dnia miesiąca kończącego kwartał, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, za dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu; możliwość wcześniejszej spłaty: tak, z naliczeniem odsetek do dnia spłaty a nie do dnia obowiązywania umowy, bez prowizji za wcześniejszą spłatę; oprocentowanie kredytu według stawki WIBOR 3 M; spłata odsetek: każdego ostatniego dnia miesiąca, w przypadku, gdy termin spłaty rat przypadnie na dzień wolny od pracy, za każdy dzień płatności uznaje się następny dzień roboczy przypadający po tym dniu; postawienie kredytu do dyspozycji bez dodatkowych prowizji za gotowość uruchomienia kredytu; zamawiający na życzenie banku udostępni informacje dotyczące zbadania zdolności kredytowej Gminy, opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości spłaty zaciąganego kredytu w wysokości 550 000,00 zł będzie dostępna przed zawarciem umowy kredytowej ..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):66.11.30.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Zakończenie: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:Zamawiający odstępuje od obowiązku wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

  • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    na podstawie złożonego przez oferentów oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

nie dotyczy

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72 - 343 Karnice, pokój nr 3 (księgowość)..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.12.2011 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy w Karnicach, ul. 11 Marca 7, 72 - 343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu.doc 2011-11-25 21:26:00 49,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_na_kredyt_w_wysokosci_550_000,00.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-25 21:26:00 115,5KB 150 razy
2 SIWZ_na_kredyt_w_wysokosci_550_000,00.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-28 11:05:15 115,5KB 139 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_na_kredyt_w_wysokosci_550_000,00_zmiany.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-11-28 11:12:37 11KB
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_WYKONAWCY.doc 2011-12-19 10:42:37 29,5KB
Udzielenie zamówienia
1 ZAWIADOMIENIE_O_WYBORZE_WYKONAWCY.doc 2011-12-29 14:15:15 29,5KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 25-11-2011 21:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-11-2011
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 29-12-2011 14:15