Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących usługi edukacyjne Numer ogłoszenia: 442326 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011

 

Numer ogłoszenia: 6292 - 2012; data zamieszczenia: 07.01.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
 

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 442326 - 2011 data 29.12.2011 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, fax. 091 3868219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: 09.01.2012 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat)..
 • W ogłoszeniu powinno być: 12.01.2012 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat).

Karnice: Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących
Numer ogłoszenia: 442326 - 2011; data zamieszczenia: 29.12.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, faks 091 3868219.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnice.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług edukacyjnych w formie zajęć lekcyjnych w ramach projektu POKL.9.1.2 p.n. Szkoła równych szans i wszechstronnego rozwoju - kompleksowe programy rozwojowe szkół z Gminy Karnice oparte na innowacyjnych metodach aktywizujących..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 45.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia w.w warunek.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca zobowiązany jest wykazać posiadanie uprawnień pedagogicznych oraz kwalifikacji wymaganych do prowadzenia danego rodzaju zajęć, które zostały określone w rozdz. III ust.1 SIWZ w punktach od 1 do 16. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru oferty załączonej do SIWZ załącznik nr 1 oraz załącznik nr2. Wykonawca wykaże, że posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w poszczególnych częściach potwierdzone wykonaniem, jako nauczyciel posiadający kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć, co najmniej dwuletniej usługi edukacyjnej w ostatnich 3 latach przed upływem terminu składania ofert. W przypadku części zamówienia nr 39,40,41,42,43,44 Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał (lub wykonuje w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych) przynajmniej 3 usługi finansowane z EFS polegające na przeprowadzeniu zajęć z języka obcego skierowane dla dzieci lub młodzieży. Wykonawca musi podać rodzaj, zakres wyszczególnić gdzie wykonywano usługi np. szkoły, ośrodki kształcenia, itp. data i miejsce wykonania usług. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie załącznika nr 2 oraz oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty - wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca wykaże, że dysponuje: osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, co najmniej jedną osobą posiadającą kwalifikacje do danego rodzaju prowadzonych zajęć zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. z 2009r. Nr 50, poz.400) oraz korzystającą z pełni praw publicznych. Wymagania stawiane przez Zamawiającego osobom by mogły być uznane za zdolne do wykonania zamówienia. Osoby muszą posiadać: 1. Przygotowanie pedagogiczne; 2. Kwalifikacje do nauczania danego rodzaju zajęć w szkole podstawowej oraz w gimnazjum, określone ustawodawstwem. 3. Co najmniej trzyletni staż pracy nauczyciela; 4. Pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia ten warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/ osobami o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełniania wymienionego wyżej warunku udziału w postępowaniu, zostanie dokonana, na podstawie oświadczenia dołączonego przez Wykonawcę do oferty wg wzoru załącznik nr 3 do SIWZ.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 •  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  2.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres czynności, które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. 2.2. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot udostępnione - w przypadku, gdy Wykonawca wskazując spełnienie warunku udziału w postępowaniu polega na osobach innego podmiotu. 7. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; a) oświadczenie wymienione w rozdz. V ust. 3 pkt , powinny być złożone przez każdego Wykonawcę. b) oświadczenie wymienione w rozdz. V ust. 1 pkt 1.1. powinno być złożone przez każdego Wykonawcę. c) dokumenty wymienione w rozdz. V ust. 1 pkt 1.2, 1.3, powinien złożyć dowolny Wykonawca spośród Wykonawców składających wspólną ofertę. 1) przygotowanie programu zajęć w formie pisemnej, dostosowanego do potrzeb i możliwości uczniów (program winien zawierać m.in.: cel ogólny i szczegółowe, treści nauczania, procedury osiągania celów (metody, formy, środki dydaktyczne) przewidywane osiągnięcia, sposób ewaluacji efektów realizacji zajęć); przedstawienie go do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły - w terminie do dnia podpisania rozstrzygnięcia przetargu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Ocena merytoryczna dołączonego programu usługi szkoleniowej - 50

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje zmiany w zapisach umowy w formie aneksu w przypadku zmian we wniosku aplikacyjnym projektu niemożliwych do przewidzenia na etapie opracowywania SIWZ, a które to będą wywoływały konieczność zmiany zapisów umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 8..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.01.2012 godzina 10:15, miejsce: Urząd Gminy, ul. 11-go Marca 7, 72-343 Karnice, pokój nr 1 (sekretariat)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie równic w jakości usług edukacyjnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki,.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_opublikowane_29.12.2012..doc 2011-12-29 14:17:06 55,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-12-29 14:17:06 599,5KB 273 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_terminu_zA_oA_enia_ofert..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-07 14:13:13 30KB
Wynik postępowania
1 wybrani_wykonawcy.doc 2012-01-31 16:16:37 56KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 29-12-2011 14:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Koclejda 29-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 31-01-2012 16:16