Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Karnice: Remont budynku świetlicy wraz z dobudową w miejscowości Trzeszyn Numer ogłoszenia: 4198 - 2012; data zamieszczenia: 04.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 122728-2012 z dnia 2012-04-18 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Karnice
Roboty budowlno-remontowe obiektu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej w Trzeszynie w Gminie Karnice, powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót stanowiącym...


Numer ogłoszenia: 218468 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:122728 - 2012 data 18.04.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, fax. 091 3868219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.5).
 • W ogłoszeniu jest:174119,34 PLN..
 • W ogłoszeniu powinno być:179538,81 PLN..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:IV.6).
 • W ogłoszeniu jest:Cena wybranej oferty: 128842,24 Oferta z najniższą ceną: 128842,24 / Oferta z najwyższą ceną: 184911,04.
 • W ogłoszeniu powinno być:Cena wybranej oferty: 158475,96 Oferta z najniższą ceną: 158475,96 / Oferta z najwyższą ceną: 228670,57.

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:II.4).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:45.31.51.00-9.

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 4198-2012 z dnia 2012-01-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Karnice
Roboty budowlno-remontowe obiektu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej w Trzeszynie w Gminie Karnice, powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót stanowiącym...
Termin składania ofert: 2012-02-03


Numer ogłoszenia: 218486 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:4198 - 2012 data 04.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, fax. 091 3868219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:III.3.5).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych dokumentów i oświadczeń, zgodnie z formułą spełnia/nie spełnia..

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 4198-2012 z dnia 2012-01-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Karnice
Roboty budowlno-remontowe obiektu pełniącego funkcję świetlicy środowiskowej w Trzeszynie w Gminie Karnice, powiecie gryfickim, województwie zachodniopomorskim. Szczegółowy zakres robót jest opisany w przedmiarze robót stanowiącym...
Termin składania ofert: 2012-02-03


Numer ogłoszenia: 218364 - 2012; data zamieszczenia: 25.06.2012

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy:Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu:4198 - 2012 data 04.01.2012 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, fax. 091 3868219.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik 6,7 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik 6,8 do SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest:wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju roboty i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zostały ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 do SIWZ załącznik nr 6 SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być:wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanej w okresie ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem rodzaju roboty i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że zostały ona wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - załącznik nr 5 SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.4).
 • W ogłoszeniu jest:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik 6,7 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być:wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik 6,8 do SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.4.1).
 • W ogłoszeniu jest:wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • W ogłoszeniu powinno być:wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług i kontrolę jakości wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczeniu i wykształceniu niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, oświadczenie, że osoby biorące udział w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia zał. nr 6 do SIWZ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest:opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokumentu potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia..
 • W ogłoszeniu powinno być:W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy wykażą na dzień składania ofert, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności (opłacona polisa), w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający ubezpieczenie..

II.2) Tekst, który należy dodać:

 • Miejsce, w którym należy dodać tekst:III.1).
 • Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu:Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: rachunek bankowy nr 95 9376 0001 0010 5239 2005 0028 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Gryficach Oddział w Karnicach, na przelewie bankowym należy wskazać tytuł przedmiotu zamówienia..

 

 

 

Karnice, dnia 11 kwietnia 2012 roku

 

ZP/PROW/4.1/413/OiRW/2012

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA REALIZACJĘ ZADANIA P.N. „Remont budynku świetlicy wraz z dobudową w miejscowości Trzeszyn”

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Gmina Karnice zawiadamia o wynikach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o powyżej wymienionym tytule.

W przewidzianym terminie (zgodnie z ogłoszeniem i siwz), wpłynęło 8 ofert. Komisja Przetargowa powołana dnia 13 marca 2012 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Karnice Nr 25/2012, dokonała oceny formalnej oraz merytorycznej ofert.

Postępowanie zostało zakończone wyborem Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Józef  Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice.

 

 

Uzasadnienie wyboru oferty:

W postępowaniu, w przewidzianym procedurą przetargową terminie, zostały złożone następujące oferty:

 

Nr oferty

Wykonawca i adres siedziby

Cena oferowana netto/brutto

Ilość punktów przyznanych przez Komisję Przetargową (max.100pkt: 50 pkt merytoryczna wartość programu, 50 pkt cena)

1

Zakład Ogólnobudowlany Józef Konarzewski, ul. Żeromskiego 13, 72-300 Gryfice.

128.842,24zł/

158.475,96zł

 

 

100 pkt

 

 

 

2

ROMER’S Budownictwo Handel Usługi mgr Roman Rzeszotko

ul. Zawiła75, 71-499 Szczecin

185.911,04zł/

228.670,57zł

 

65 pkt

 

 

3

Z.P.H.U. Piotr Kuryś Świerzno 101,72-405 Świerzno

 

150.443,00zł/

185.045,00zł

90 pkt

4.

Kombinat Budowlany Kołobrzeg Sp. z o.o. Bezpraw 1, 78-100 Kołobrzeg

176.733,40zł/

217.382,08zł

75 pkt

5.

PIL-BUD Wiesław Łokucjewski

Ul. Asfaltowa 15/2

72-010 Police

178.383,73zł/

219.411,99zł

70 pkt

6.

STAWBUD Sławomir Stawicki

Paprotno 30, 72-342 Cerkwica

148.164,12zł/

182.241,87zł

95 pkt

7.

PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE Eugeniusz Tymoszczuk ul. Chełmońskiego 13

76-100 Stawno

171.688,70zł/

211.177,10zł

80 pkt

8.

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „TADEX”

ul. Słoneczna 55B/1, 72-342 Cerkwica

159.493,03zł/

196.176,43zł

85 pkt

W niniejszym postępowaniu kryterium wyboru ofert stanowiła: 100% cena.

Brak ofert odrzuconych . Brak ofert, których Wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania.

Termin podpisania umowy z wybranym Wykonawcą planowany jest na dzień 18 kwietnia 2012 roku na godz. 10.00.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie..doc 2012-01-04 11:34:12 51,5KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-04 11:34:12 54KB 1564 razy
2 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-11 12:24:11 12,2MB 597 razy
3 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-11 13:48:24 46,8MB 638 razy
4 Projekt_branzy_sanitarnej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:40:26 2,7MB 231 razy
5 Projekt_elektryczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-02-10 08:43:09 2,9MB 212 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Dok.tech.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-04 21:37:26 7,0MB
2 odpowiedzi_do_SIWZ_czA_A_A__1..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-16 19:39:21 16KB
3 zmina_terminu.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 14:36:49 28KB
4 Zapytanie_luty_do_przetargu..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-02-16 16:21:12 157,5KB
5 OGA_OSZENIE_O_ZMIANACH_W_OGA_OSZENIU_O_ZAMA_WIENIU_CZERWIEC_2012..doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-25 13:20:02 44KB
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiany_w_SIWZ..doc 2012-01-16 19:40:13 377,5KB
2 zmina_terminu_skA_adania_ofert..doc 2012-02-01 16:59:58 151,5KB
Wynik postępowania
1 wynik_postA_powania.doc 2012-04-11 11:14:45 17KB
2 wynik_postA_powania.doc 2012-04-18 12:04:29 17KB
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_opublikowane_w_uzp_18.04.2012..doc 2012-04-18 12:04:29 35KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Eliza Koclejda 04-01-2012 11:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Eliza Koclejda 04-01-2012
Ostatnia aktualizacja: Eliza Koclejda 25-06-2012 13:25