Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim


Karnice: Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim

Numer ogłoszenia: 188290 - 2012; data zamieszczenia: 05.06.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Karnice , ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 3877229, faks 091 3868219.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.karnice.pl

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim.

 

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup jednego, fabrycznie nowego (rok produkcji, nie wcześniej niż 2011) i nieużywanego (nie noszącego śladów użytkowania), bezwypadkowego samochodu osobowego 9-miejscowego przystosowanego do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim..

 

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.

 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: tak.

 

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.07.2012.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

 

Informacja na temat wadium: Wadium 2.000,00 zł słownie dwatysiącezłotych 00/100

 

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

 

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował lub realizuje dostawę samochodu 9-miejscowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózku inwalidzkim w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przynajmniej 2 zamówienia polegające na dostawie wyżej określonego samochodu - Załącznik Nr 3 do SIWZ.

 

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

 

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

 

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

 

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

 

1. Druk FORMULARZ OFERTOWY - załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Druk OŚWIADCZENIE - załącznik Nr 2 do SIWZ. 3. Druk WYKAZ WYKONANYCH LUB WYKONYWANYCH DOSTAW W CIĄGU OSTATNICH __ LAT - załącznik Nr 3 do SIWZ. 4. Druk OŚWIADCZENIE OSOBY FIZYCZNEJ - załącznik Nr 4 do SIWZ. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty o których mowa w pkt III.4.2) winny być złożone przez każdego Wykonawcę.

 

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

 

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

 

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

 

Zamawiający przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tylko wtedy, gdy będzie to konieczne z powodu okoliczności, których nie można było przewidzieć i które nie będą zależne od stron umowy. Zmiana postanowień umowy będzie możliwa w terminie jednego miesiąca od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniającej taką zmianę.

 

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.karnice.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pok.5..

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Urząd Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pok.1 (Sekretariat)..

 

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie sfinansowane będzie z dwóch źródeł w wysokości: a) 50 % - Powiat Gryficki z siedzibą w Gryficach, Plac Zwycięstwa 37 ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, b) 50 % - Gmina Karnice z siedzibą w Karnicach, ul. 11 Marca 7 ze środków własnych.

 

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

 

p align=

II.1.2) Rodzaj zam III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zam

left IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt

left IV.4.1) Adres strony internetowej, na kt

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_1.doc 2012-06-05 11:13:19 39KB
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-05 11:13:19 320,5KB 117 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnena_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-06 13:24:28 29,5KB
2 Zmiana_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-06 13:24:45 20,5KB
3 zal1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-06 13:26:27 10KB
4 zal1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-06 13:27:38 10KB
5 Wyjasnena_SIWZ1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:49:47 21KB
6 Wyjasnena_SIWZ2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-11 09:56:12 22,5KB
7 Wyjasnena_SIWZ3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-06-11 13:02:31 24KB
Wynik postępowania
1 RozstrzygniA_cie_postA_powania.doc 2012-06-18 11:38:40 27KB
Udzielenie zamówienia
1 RozstrzygniA_cie_postA_powania.doc 2012-06-18 12:01:51 27KB
2 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.doc 2012-08-29 08:10:26 24KB

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 05-06-2012 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 05-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 29-08-2012 08:10