herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała XII/84/2007 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok


Uchwała Nr XII/84/2007

Rady Gminy Karnice

z dnia 17 lipca 2007 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2007 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; Dz. U. z 2005 Nr 172, poz. 1441, Dz. U.

Nr 175, poz. 1457; Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 Dz. U. Nr 181 poz. 1337; Dz. U. z 2007 r. Nr 48 poz. 327)

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1. Zwiększyć plan wydatków o łączną kwotę: 350 000,00

Dział Rozdział § Kwota

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 6050 150 000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

RAZEM 150 000,00

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami

i nieruchomościami

700 70005 6050 100 000,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

RAZEM 100 000,00

Gospodarka Komunalna - Pozostała działalność

i Ochrona Środowiska

900 90095 6060 100 000,00 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych

RAZEM 100 000,00

§2. Niedobór w wysokości 350 000,00 pokryty będzie kredytem bankowym.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie

I. Zmiany budżetu gminy na rok 2007 po stronie wydatków:

Dział Rozdział § Kwota

Zwiększenie

801 80101 6050 150 000,00 - Środki przeznacza się na modernizację

obiektów szkolnych w Cerkwicy i

Karnicach

700 70005 6050 100 000,00 - Środki przeznacza się na adaptację

pomieszczeń na lokale socjalne

900 90095 6060 100 000,00 - Wydatki na zakupy inwestycyjne

(koparka)

RAZEM 350 000,00

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 05-10-2007 10:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-10-2007
Ostatnia aktualizacja: - 05-10-2007 10:11