herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice


UCHWAŁA Nr XXV/116/97

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 11 czerwca 1997 roku

w sprawie ustalenia zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132 poz. 622/ Rada Gminy w Karnicach uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy w Karnicach stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Utrzymanie czystości i porządku stanowi obowiązek:

 1. właścicieli i zarządców nieruchomości,

 2. użytkowników lokali, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, jak też obiektów przeznaczonych na cele użyteczności publicznej,

 3. kierowników i inwestorów budów - w stosunku do nieruchomości będących terenami budowy,

 4. jednostek organizacyjnych użytkujących tereny służące komunikacji publicznej,

 5. zarządy dróg e stosunku do dróg publicznych,

 6. zarządy lasów w stosunku do nieruchomości leśnych,

 7. jednostek samorządowych w odniesieniu do pozostałych terenów.

§ 3.

Podmioty wymienione w § 2 w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały stworzą na własnej nieruchomości odpowiednie warunki do realizacji szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice w szczególności:

 1. wybudowanie odstojników na nieczystości płynne oraz na gromadzenie obornika,

 2. wyposażenie nieruchomości w urządzenia do gromadzenia odpadów stałych,

 3. doprowadzenie tymczasowych obiektów budowlanych położonych przy budynkach wielorodzinnych do stanu spełniających warunki estetyczne, sanitarne i przeciwpożarowe.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy w Karnicach.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem § 3 uchwały i podaje się do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń.

Załącznik do uchwały

Rady Gminy Karnice

Nr XXV/116/97

z dnia 11 czerwca 1997 r.

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Utrzymanie czystości i porządku polega na usuwaniu z terenów nieruchomości odpadów i innych zanieczyszczeń powstających w związku z bytowaniem człowieka i jego działalności oraz na oczyszczaniu ze śmieci, odpadów, śniegu, lodu i błota z chodników ulic, dróg i placów publicznych.

 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o odpadach komunalnych - należy przez to rozumieć stałe i ciekłe odpady powstające w gospodarstwach domowych, w obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności w tym nieczystości gromadzone w zbiornikach bezodpływowych, porzucone wraki pojazdów mechanicznych oraz odpady uliczne z wyjątkiem odpadów niebezpiecznych z zakładów weterynaryjnych.

 3. Odpady poprodukcyjne należy składować w miejscach wskazanych przez Terenową Stację w uzgodnieniu z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Rejonowego w Szczecinie.

R O Z D Z I A Ł I

Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

 1. Gromadzenie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w urządzeniach na ten cel przeznaczonych,

 2. Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w określonych terminach,

 3. Oczyszczanie za śniegu i lodu oraz usuwanie błota i innych zanieczyszczeń z chodników położonych w obrębie nieruchomości,

 4. Wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym,

 5. Wykaszanie traw i chwastów na terenie nieruchomości. Na obszarze zabudowanym do granicy chodnika a w przypadku braku chodnika na odległość 2,0 metrów od granicy nieruchomości. Czynności o których mowa wyżej należy wykonać 2 razy w roku w miesiącach czerwiec i wrzesień,

 6. Usuwać z terenów nieruchomości zbędne przedmioty / złom, sprzęt gospodarstwa domowego/ dokonać rozbiórki nie nadających się do remontu obiektów budowlanych szpecących otoczenie lub wprowadzających nieład,

 7. Odpady stałe komunalne należy wywozić na gminne wysypisko śmieci, płynne do oczyszczalni ścieków a złom do punktu skupu,

R O Z D Z I A Ł II

Rodzaje urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz terminy ich opróżniania /wywozu/.

 1. Do gromadzenia odpadów stałych należy stosować pojemniki znormalizowane według wzorów powszechnie stosowanych w przedsiębiorstwach oczyszczania.

Nieczystości płynne należy gromadzić w szczelnych odstojnikach /szambach/ lub doprowadzić do kanalizacji sanitarnej.

 1. Pojemniki należy ustawić na terenie nieruchomości lub obok niżej, aby nie utrudniały w ruchu pieszych, pojazdów itp. ponadto powinny być:

a/ tak usytuowane, aby umożliwiało ich opróżnianie,

b/ osłonięte, zapewniające estetyczny wygląd otoczenia,

c/ w dobrym stanie higieniczno - sanitarnym oraz utrzymanie czystości miejsca gromadzenia odpadów,

 1. Na drogach, placach i innych miejscach publicznych należy stosować pojemniki o najmniejszej pojemności i ustawić je w miejscach o natężonym ruchu pieszym,

 2. Usuwanie /opróżnianie/ odpadów komunalnych z urządzeń należy dokonywać z taką częstotliwością, aby nie doprowadzić do ich przepełnienia i fermentacji,

 3. Właściciel, zarządca, użytkownik powinien posiadać:

a/ zawartą umowę z podmiotem usuwającym odpady i dowody płacenia za usługę z podmiotem, który posiada zezwolenie Wójta Gminy,

b/ dowody płacenia za składowanie odpadów na składowisku odpadów stałych.

R O Z D Z I A Ł III

Utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości zabudowanej budynkami w zabudowie zagrodowej lub innymi budynkami.

 1. Gromadzenie odpadów komunalnych w urządzeniach do tego przeznaczonych jak w rozdz. 2 pkt. 1, 2.

 2. Gromadzenie odpadów innych niż komunalne służące do wykorzystania gospodarczego /obornik, odpady biologiczne itp./ w miejscach do tego wydzielonych w trwałych odstojnikach. W postaci pryzm okresowych w odległości od budynków mieszkalnych lub użytkowych powyżej 50 m.

 3. W budynkach gospodarczych usytuowanych w obrębie budownictwa wielorodzinnego obornik należy składować w trwałych odstojnikach do tego przeznaczonych. Jednak nie w mniejszej odległości niż 10 metrów od budynków mieszkalnych.

 4. Gromadzenie nieczystości płynnych, tam gdzie nie ma kanalizacji sanitarnej w zbiornikach do tego przeznaczonych /szamba/. Wywóz ich należy dokonać według potrzeb, nie doprowadzając do ich przepełnienia i zbywać do oczyszczalni ścieków.

 5. Przepisy rozdziału II pkt. 4, 5 stosuje się odpowiednio.

R O Z D Z I A Ł IV

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe poza miejscem własnej nieruchomości.

 1. Utrzymanie zwierząt i drobiu na terenie własnej nieruchomości.

 2. Wyprowadzanie psów na uwięzi przez osoby powyżej 10 lat natomiast psy groźne atakujące ludzi w kagańcu.

 3. Usuwanie nieczystości pozostawionych przez psy.

R O Z D Z I A Ł V

Utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej oraz zakazu ich utrzymania na określonych obszarach lub poszczególnych nieruchomościach.

 1. Utrzymanie zwierząt gospodarskich w zabudowaniach trwałych /murowanych/ przeznaczonych na ten cel położonych od lokali mieszkalnych, użytkowych lub budynków mieszkalnych powyżej 50 metrów.

 2. Przepisu rozdziału III pkt. 2, 3, 4 stosuje się odpowiednio.

 3. Usuwanie odpadów do wykorzystania gospodarczego /obornika, odpady biologiczne/ nie rzadziej niż raz na tydzień.

R O Z D Z I A Ł VI

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

 1. Deratyzacji podlegają budynki gospodarcze, a przede wszystkim:

a/ budynki w których prowadzona jest hodowla zwierząt,

b/ magazyny, lokale użytkowe w których przechowywane są produkty spożywcze,

c/ inne obiekty według zaleceń Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego.

 1. Deratyzację obiektów wymienionych w pkt. a, b Przeprowadza się dwa razy w roku w okresach wiosna i jesień na koszt właściciela, zarządcy, użytkownika nieruchomości.

 2. Za wykonanie deratyzacji odpowiada właściciel, zarządca, użytkownik nieruchomości.

R O Z D Z I A Ł VII

 1. Osoba wyznaczona przez Zarząd Gminy przeprowadza kontrolę osób ze sposobu wykonywania przez nich obowiązków określonych w zasadach.

 2. Wójt Gminy występuje z wnioskiem o ukaranie do Kolegium ds. Wykroczeń w stosunku do osób odpowiedzialnych za stan czystości i porządku na terenie gminy nie wykonując obowiązków zawartych w niniejszych zasadach.

 3. W sprawach nie uregulowanych w zasadach stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. Nr 132 poz. 622/.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 23-09-2005 08:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-09-2005
Ostatnia aktualizacja: - 23-09-2005 08:52