herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zmiana w statucie - Uchwała Nr XI/74/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 27 września 2003 roku


Uchwała Nr XI/74/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 27 września 2003 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717)

 

Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1.W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

  1. § 65. ust. 1 otrzymuje brzmienie: „ § 65. ust. 1 Skarbnik Gminy i Sekretarz Gminy są pracownikami samorządowymi zatrudnionymi na podstawie powołania. Powołania dokonuje Rada na wniosek Wójta.”

 

  1. W dziale III ORGANY GMINY, dodaje się rozdział I Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta w brzmieniu następującym:

 

"I. ZASADY DOSTĘPU I KORZYSTANIA PRZEZ OBYWATELI Z DOKUMENTÓW RADY,KOMISJII WÓJTA

 

§ 65. a Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach.

§ 65. b Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.

§ 65. c 1. Dokumenty z zakresu działania Rady, Komisji, Wójta oraz Urzędu udostępnia się w Sekretariacie Urzędu Gminy, w każdy czwartek, w godzinach od 13?? do 15??.

2. Wniosek o udostępnienie dokumentów wymienionych w ust. 1 zgłasza się do wtorku do godziny 10?? w sekretariacie Urzędu Gminy.

§ 65. d 1. Udostępnienie dokumentów wymienionych w § 65 c ust. 1 obejmuje prawo do:

  1. bezpłatnego uzyskania informacji zapewniających aktualną wiedzę o stanie samorządu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich majątku:

  2. wglądu do dokumentów oraz sporządzania z nich notatek, odpisów i wyciągów;

  3. otrzymania kserokopii dokumentów za odpłatnością, wysokość której zostanie ustalona przez Wójta.

2. Realizacja uprawnień określonych w ust. 1 może odbywać się wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy.

§ 65. e Uprawnienia określone w § 65a do § 65d nie znajdują zastosowania:

  1. w przypadku wyłączenia jawności na podstawie ustaw,

  2. w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu Postępowania Administracyjnego,

  3. gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice."

 

3) w dziale IV JEDNOSTKI POMOCNICZE GMINY w § 66. dodaje się ust. 3. w brzmieniu: „ 3. Konsultacje z mieszkańcami przeprowadza się na zebraniu wiejskim”.

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:53