herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Zmiana w Statucie - Uchwała Nr III/29/2006 Rady Gminy Karnice z dnia 29 grudnia 2006 roku


Uchwała Nr III/29/2006

Rady Gminy Karnice

z dnia 29 grudnia 2006 roku

 

 

w sprawie zmian w Statucie Gminy Karnice

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zmiany z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271, z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128)

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. W Statucie Gminy Karnice stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/47/2003 Rady Gminy w Karnicach z dnia 31 maja 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Karnice (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 57, poz. 1017) wprowadza się następujące zmiany:

 

1.§ 17.1. otrzymuje brzmienie:

 

§ 17. 1. Stałymi Komisjami Rady są:

1. Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa- działa w szczególności w zakresie:

a/ ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami.

b/ gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego.

c/ wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i

cieplną oraz gaz.

d/ lokalnego transportu zbiorowego.

e/ gminnego budownictwa mieszkaniowego.

f/ targowisk i hal targowych.

g/ cmentarzy gminnych.

h/ promocji gminy.

i/ współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

j/ ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej

k/ zieleni gminnej i zadrzewień

l/ ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania

gminnego magazynu przeciwpowodziowego.

ł/ opiniowania projektu budżetu oraz zmian w budżecie w ciągu roku

m/ opiniowania sprawozdań z wykonania budżetu

 

2. Komisja Oświaty i Spraw Społecznych - działa w szczególności w zakresie:

a/ edukacji publicznej

b/ kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury.

c/ kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych.

d/ wspierania i upowszechniania idei samorządowej.

e/ ochrony zdrowia.

f/ pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych.

g/ porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

h/ utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

administracyjnych.

i/ polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,

medycznej i prawnej.

j/ współpracy z organizacjami pozarządowymi.

3. Komisja Rewizyjna

 

2. § 15. otrzymuje brzmienie:

 

„§ 15. 1. Radnemu przysługuje miesięczna dieta w wysokości ustalonej odrębną uchwałą

Rady

2.Wysokość diety Radnego uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie.”

 

3. § 42. ust.1 otrzymuje brzmienie:

 

„§ 42. 1. Otwarcie sesji następuje w momencie wypowiedzenia przez przewodniczącego obrad formuły „Otwieram (podaje numer) Sesję Rady Gminy Karnice”.”

 

4. § 56. otrzymuje brzmienie:

 

„§ 56. Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę:

„Zamykam Sesję Rady Gminy Karnice (podaje numer)”.”

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-10-2008 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 02-10-2008
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 31-01-2014 09:54