herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Wybory do Parlamentu Europejskiego - spis wyborców


WYBORY DO PARLAMENTU

EUROPEJSKIEGO - spis wyborców

DOPISANIE DO SPISU WYBORCÓW

Wyborca niepełnosprawny na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, spośród obwodów dostosowanych dla wyborców niepełnosprawnych. Wniosek należy złożyć w terminie do dnia 28.05.2009 r.

Wyborca przebywający czasowo na obszarze gminy w dniu wyborów na własny wniosek wniesiony najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów może być dopisany w obwodzie właściwym dla miejsca jego przebywania. Wniosek należy złożyć w terminie do 28.05.2009r.

Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywający ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratownicy odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjanci z jednostek skoszarowanych, funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniący służbę w systemie skoszarowanym są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę. Wniosek składa się między 21, a 14 dniem przed dniem wyborów tj. od 17.05.2009 r. do 24.05.2009 r., chyba że osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym, przybyły do miejsca ich aktualnego zakwaterowania po tym terminie.

OBWODY GŁOSOWANIA ZAMKNIĘTE

Spis wyborców w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób, o którym mowa wyżej, dyrektorzy szpitali i zakładów pomocy społecznej przekazują do urzędu gminy najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05.2009 r.

Spis wyborców w zakładach karnych i w aresztach śledczych, a także w oddziałach zewnętrznych tych zakładów i aresztów sporządza się na podstawie wykazów osób, które będą w nich przebywać w dniu wyborów. Wykazy osób przekazują do urzędu gminy dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. do 28.05.2009 r. W spisie nie umieszcza się osób pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu.

Dyrektor jednostki, w której utworzono obwód głosowania, powiadamia osoby objęte wykazem, że zostaną skreślone ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania i będą mogły głosować w wyborach wyłącznie w obwodzie głosowania utworzonym w zakładzie, a w innym obwodzie głosowania - po uprzednim uzyskaniu zaświadczenia o prawie do głosowania z urzędu gminy, na której terenie położony jest zakład. W razie konieczności dopisania do spisu wyborców - w powyższych jednostkach - osób przybyłych do jednostki, w której utworzono obwód głosowania, po sporządzeniu wykazu, ale nie później niż na dwa dni przed dniem wyborów, dyrektor tej jednostki niezwłocznie doręcza właściwemu urzędowi gminy dodatkowy wykaz tych wyborców.

ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje na swoje żądanie (w urzędzie właściwym ze względu na miejsce stałego zamieszkania), zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. O wydanie zaświadczenia należy zwrócić się osobiście albo przez upoważnioną pisemnie osobę do dnia 05 czerwca 2009 r., jeśli w upoważnieniu wskazano numer PESEL wyborcy.

UDOSTĘPNIANIE SPISU WYBORCÓW

Spis wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Gminy w terminie od dnia 25 maja 2009 r. do dnia 05 czerwca 2009r. w godzinach pracy Urzędu.

MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

Biuro Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych Urzędu Gminy w Karnicach

ul. 11 Marca 7, parter, pokój nr 4

tel.091 387 72 28

Godziny pracy:

Poniedziałek 9.00-17.00 Wt.-Pt. 7.00-15.00

OPŁATY

Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.

SPOSÓB ZAŁATWIENIA

Wpisanie do spisu wyborców załatwia się po złożeniu wniosku.

Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się po złożeniu wniosku.

Udostępnianie spisu wyborców następuje po złożeniu wniosku.

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 25, poz. 219 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia 12 kwietna 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001r. Nr 46 poz. 499 z późniejszymi zmianami) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 kwietnia 2004r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z 2004 r. Nr 62, poz. 583).

INNE INFORMACJE

Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz przedłożeniu stosownych dokumentów.

Złożenie wniosku o dopisanie do spisu wyborców jest czynnością osobistą i nie można dokonać tej czynności poprzez pełnomocnika.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 22-05-2009 13:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 22-05-2009
Ostatnia aktualizacja: - 22-05-2009 13:58