Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Karnice
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXXVI/300/2009 Rady Gminy Karnice z dnia 21 września 2009 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach


Uchwała Nr XXXVI/300/2009

Rady Gminy Karnice

z dnia 21 września 2009 roku

w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) oraz art. 176 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm. )Rada Gnany Karnice uchwala, co następuje :

 

§ 1. Udzielić dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach na zakup samochodu

strażackiego kwocie 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy

złotych ).

 

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zawarcia z Ochotniczą Strażą Pożarną

w Karnicach umowy według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały .

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice .

 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UMOWA

 

Zawarta w dniu …………… 2009r. w Karnicach, pomiędzy:

 1. Gminą Karnice, zwaną dalej Dotującym, reprezentowaną przez Wójta Gminy, w osobie Lecha Puzdrowskiego

oraz

 1. Zarządem Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach, zwanym dalej OSP, reprezentowanym przez:

………………………………..… - ………………………….……………

…………………………………. - …………………….…………………

na podstawie:

 1. Art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.).

 2. Art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.).

 3. Uchwały Nr …./…./2009 Rady Gminy Karnice z dnia ………….. 2009 r. w sprawie udzielania dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Karnicach.

o następującej treści:

 

§ 1

 1. Na podstawie niniejszej umowy Dotujący udziela OSP pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 80 000,00 zł ( słownie :osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego .

 2. Kwota, o której jest mowa w ust. 1 zostanie przekazana na konto OSP nr ………………………………………………………….. - w terminie 7 dni od daty otrzymania

podpisanej umowy

3 . OSP nie może przeznaczyć kwoty, o której mowa w ust. 1 na realizację innych celów niż

objętych niniejszą umową .

 

 

§ 2

OSP zobowiązuje się do terminowej realizacji zadania inwestycyjnego.

 

§ 3

 1. Dotacja celowa, o której mowa w § 1 może być wykorzystana w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 grudnia 2009 roku.

 2. W terminie 9 dni od daty wykorzystania środków z pomocy publicznej, OSP przedstawi Dotującemu rozliczenie przyznanych i wykorzystanych środków finansowych oraz zwróci niewykorzystaną część dotacji celowej na rachunek bankowy Urzędu Gminy Karnice nr ………………………………………….

 3. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 2 polegało będzie na przedłożeniu przez OSP uwierzytelnionych przez umocowane osoby kserokopii faktur, rachunków lub innych dowodów księgowych wraz z dokumentami przelewu .

 4. Środki dotacji celowej wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do Dotującego wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w terminie do dnia 10 lutego 2010 r. na konto bankowe wskazane w ust. 2.

 5. Odsetki, o których mowa w ust. 4 nalicza się w przypadku zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem od dnia przekazania dotacji na rachunek OSP do dnia zwrotu włącznie, a w przypadku stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji od dnia tego stwierdzenia do dnia zwrotu włącznie.

§ 4

Gmina Karnice zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie prawidłowości, zgodności
i rzetelności realizacji dotowanego zadania, w tym dokumentów finansowych w terminie do
3 lat od dnia, w którym nastąpiło rozliczenie dotacji.

 

§ 5

Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej w formie aneksu.

 

§ 6

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy
o finansach publicznych, o samorządzie gminnym oraz przepisy pozostające w związku z niniejszą umową.

§ 7

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą przez strony w drodze wspólnych uzgodnień, a w przypadku nie osiągnięcia porozumienia, właściwym do rozstrzygania będzie Sąd Rejonowy w Gryficach.

 

§ 8

Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 egz. dla każdej ze stron.

 

 

 

Gmina Karnice                                                                      OSP w Karnicach

…………………………..                                                          …………………………

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 25-09-2009 09:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mirosława Stankiewicz 25-09-2009
Ostatnia aktualizacja: Mirosława Stankiewicz 25-09-2009 09:29