herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała nr XLV/361/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 19 maja 2010 roku w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzeszyn


Uchwała nr XLV/361/2010

Rady Gminy Karnice

z dnia 19 maja 2010 roku

 

w sprawie : zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Trzeszyn

 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220),

 

 Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

 

§ 1. Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Trzeszyn na lata 2010-2017 przyjęty przez zebranie wiejskie mieszkańców Trzeszyna z dnia 14 maja 2010 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

Uzasadnienie 

Plan Odnowy Miejscowości Trzeszyn, opracowany został z inicjatywy mieszkańców wsi jako dokument niezbędny do aplikowania przez Gminę, instytucję kultury, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościół lub związki wyznaniowe, o środki możliwe do pozyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

Plan został sporządzony w oparciu o dane własne Urzędu Gminy, oraz poprzez ankiety wypełnione przez mieszkańców Trzeszyna. Plan Odnowy Miejscowości uchwalony został przez Zebranie Wiejskie w dniu 14.05.2010 r.

Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca przyjęty uchwałą Zebrania Wiejskiego Plan Odnowy Miejscowości Trzeszyn, jest jednym z niezbędnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków UE.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 14-06-2010 16:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-06-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-06-2010 16:22