herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KARNICE - GMINNEGO KOMISARZA SPISOWEGO
z dnia 6 grudnia 2010 roku
o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, który odbędzie się

w dniach 8 kwietnia 2011 r. do 30 czerwca 2011 r.

I. WYMAGANIA:
Kandydatem na rachmistrza spisowego może być osoba, która:

1. ukończyła 18 lat, korzysta z pełni praw publicznych i nie jest karana za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

2. posiada co najmniej średnie wykształcenie (preferowani studenci i osoby z wyższym wykształceniem),

3. zamieszkuje lub pracuje na terenie gminy Karnice,

4. ze względu na specyfikę pracy jest w pełni sprawna fizycznie,

5. posiada zdolność obsługi komputera i urządzeń typu hand-held (smartfon, zaawansowany telefon komórkowy

6. zna podstawy funkcjonowania systemu GPS,

7. umie praktycznie wykorzystywać mapy cyfrowe,

8. posiada umiejętności interpersonalne (łatwość w nawiązywaniu kontaktów, komunikatywność, wzbudzanie zaufania wśród osób, z którymi będzie

przeprowadzać wywiady),

9. jest asertywna, uprzejma, cierpliwa, umie zachować spokój podczas prowadzenia rozmów, a także radzić sobie w sytuacjach konfliktowych,

10. jest obowiązkowa, rzetelna, staranna oraz posiada umiejętność organizacji własnej pracy.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ:

1. 31 stycznia do 02 lutego 2011 r. - szkolenia dla rachmistrzów - czas trwania szkolenia: 3 dni (24 godziny szkoleniowe, z czego 18 godzin tj. 3 dni po 6

godzin poświęconych będzie na omówienie i warsztaty z aplikacją mobilną w trybie obchodu oraz spisu, szkolenie kończy się egzaminem,

2. 1 marca do 17 marca- obchód przedspisowy,

3. 6 - 7 kwietnia 2011r. - odprawa przedspisowa dla rachmistrzów,

4. 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. - spis ludności i mieszkań.

W trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych rachmistrze wyposażeni będą w urządzenia typu hand-held z zainstalowanymi na nich aplikacjami. Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie. Na rachmistrzów spisowych powołane będą osoby, które uzyskają pozytywną ocenę z egzaminu i złożą pisemne przyrzeczenie o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej. Za wykonane prace spisowe rachmistrz otrzyma wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia.

Liczba rachmistrzów przewidzianych do przeprowadzenia spisu ludności i mieszkań na terenie Gminy Karnice wynosi 2 osoby.

III. TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17 grudnia 2010 r. godz.13.00

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. ankieta zgłoszeniowa zawierająca dane:

- imię (imiona) i nazwisko,

- data urodzenia

- nazwa i numer dokumentu tożsamości, nazwa organu wydającego i data wydania

- nr PESEL i NIP

- wykształcenie

- adres zamieszkania

- telefon kontaktowy i adres e-mail

- miejsce pracy/nauki (w przypadku osób pracujących nazwa i adres zakładu pracy; w przypadku studentów nazwa uczelni; w przypadku osób bezrobotnych należy wpisać określenie bezrobotny; w przypadku emerytów podać nr emerytury)

2. kserokopia dokument potwierdzający wykształcenie,

3. kserokopia dokumentu stwierdzającego tożsamość

4. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),

6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.


Wzór ankiety zgłoszeniowej oraz wzory oświadczeń dostępne są w sekretariacie Urzędu oraz na stronie internetowej.


Uwaga!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę zleconą przy Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2011, traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.


IV. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Urząd Gminy Karnice

ul. 11 Marca 7

72-343 Karnice

pok. nr 1

Wymagane dokumenty należy składać w formie pisemnej osobiście lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu wniosku do Urzędu) z dopiskiem: "Zgłoszenie kandydata na rachmistrza spisowego w Narodowym Spisie Ludności i Mieszkań 2011".Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

Wszelkie informacje można uzyskać pod nr tel. 91 387 72 28 – osoba kontaktowa Dagmara Kozaczek


Więcej informacji na temat spisu powszechnego ludności i mieszkań można znaleźć na stronach Głównego Urzędu Statystycznego.

Wójt Gminy Karnice
Gminny Komisarz Spisowy

Lech Puzdrowski

Pliki do pobrania:

Ankieta zgłoszeniowa

Oświadczenie o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 09-12-2010 09:18
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Dagmara Kozaczek 09-12-2010
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 10-12-2010 11:19