herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach


WÓJT  GMINY  KARNICE

ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora

Gminnego Klubu Kultury w Karnicach

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełniać następujące kryteria formalne:

1. Konieczne:
1.1. obywatelstwo polskie;
1.2. wykształcenie wyższe;
1.3. minimum roczne doświadczenie na stanowisku kierowniczym lub trzyletnie

doświadczenie w instytucjach kultury;
1.4. znajomość funkcjonowania instytucji kultury;

1.5. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
1.6. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.7. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

2. Pożądane:

2.1. wykształcenie zgodne z rozporządzeniem ministra kultury i sztuki z dnia 9 marca 1999 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych i trybu stwierdzania kwalifikacji uprawniających do zajmowania określonych stanowisk w niektórych instytucjach kultury, dla których organizatorem jest administracja rządowa lub jednostki samorządu terytorialnego;
2.2. dyspozycyjność, kreatywność, dynamika, komunikatywność;

2.3. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania personelem;

Oferty składane przez zainteresowanych powinny zawierać:

 

  1. list motywacyjny i CV;

  2. uwierzytelnione odpisy dyplomu i świadectw dokumentujących posiadane kwalifikacje;

  3. dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe z uwzględnieniem osiągnięć w

tym zakresie;

  1. koncepcje organizacji i działalności Gminnego Klubu Kultury w Karnicach;

  2. aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia stwierdzające zdolność do pracy na

stanowiskach kierowniczych;

  1. oświadczenie o niekaralności;

  2. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych

zgodnie z ustawą  z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z

2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na

stanowisko dyrektora.

 

       Oferty wraz z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko dyrektora Gminnego Klubu Kultury w Karnicach'' należy składać w Urzędzie Gminy w Karnicach, pokój nr 1, w godz. pracy urzędu lub przesłać listem poleconym  na adres Urząd Gminy w Karnicach, 72-343 Karnice, ul. 11 Marca 7, w terminie do 14 stycznia 2011 r..

Termin rozstrzygnięcia konkursu - 31 stycznia 2011 r. 

Karnice, 14 grudnia 2010 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-12-2010 11:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-12-2010
Ostatnia aktualizacja: - 14-12-2010 11:13