herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr VIII/80/2011 Rady Gminy Karnice z dnia 18 lipca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czaplin Mały na lata 2010 - 2017.

Uchwała Nr VIII/80/2011
Rady Gminy Karnice
z dnia 18 lipca 2011 roku

 


w sprawie zatwierdzenia zmian w Planie Odnowy Miejscowości Czaplin Mały na lata 2010 - 2017'
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) w związku z § 10 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2008 r. Nr 38 poz. 220),

 

Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się zmiany w ''Planie Odnowy Miejscowości Czaplin Mały na lata 2010 - 2017'' przyjęte przez zebranie wiejskie mieszkańców Czaplina Małego w dniu 17 czerwca 2011 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Plan Odnowy Miejscowości Czaplin Mały na lata 2010-2017, opracowany został z inicjatywy mieszkańców wsi jako dokument niezbędny do aplikowania przez Gminę, instytucje kultury, organizacje pozarządowe o statusie organizacji pożytku publicznego, kościoły lub związki wyznaniowe, o środki możliwe do uzyskania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie Osi 3 „Odnowa i rozwój wsi”.

Plan został sporządzony o dane własne Urzędu Gminy, jak też konsultacje przeprowadzone na zebraniu wiejskim oraz poprzez ankiety wypełnione przez mieszkańców Czaplina Małego.

POM z wprowadzonymi zmianami został uchwalony na zebraniu wiejskim w dniu 17 czerwca 2011. Zmiany te obejmowały wprowadzenie dodatkowego punktu do dokumentu : Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych ze względu na ich położenie i cechy funkcjonalno-przestrzenne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mirosława Stankiewicz 18-10-2011 12:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 18-10-2011 13:14