herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Karnicach

 

Zarządzenie Nr 56/2011

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 października  2011 roku

 

 

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach

 

Na podstawie art.33 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.),

                 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.Ustalam Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Karnicach stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, zwany dalej regulaminem

 

 

§ 2. Schemat organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia

 

 

§ 3.Tracą moc; Zarządzenie Nr 25/2008 z dnia 22 września 2008 roku w sprawie regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Karnice; Zarządzenie Nr  49/2010  z dnia 31 grudnia 2010 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach; Zarządzenie Nr 17/2011 z dnia 22 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach

 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2011 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 56/2011

 z dnia 31 października 2011 r.

 

 

      REGULAMIN ORGANIZACYJNY

                    URZĘDU GMINY

                     W KARNICACH

           

                                              W s t ę p

                                                                                    

                                                                                   §1

Urząd Gminy jest biurem realizującym zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1) własne   - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

                     (z późniejszymi zmianami)

2) zlecone  - z zakresu administracji rządowej

3) przyjęte - w drodze porozumień administracyjnych

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia k.p.a. chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

                                                                                   §2

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

                                                                                   §3

Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. 11 Marca 7 w Karnicach         

                                         

                                                         D Z I A Ł    I.

                Struktura organizacyjna. Struktura stanowisk.   

 

                                                                     §4

 

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu:

- Wójt Gminy                                                                             - stanowisko z wyboru,

- Zastępca Wójta Gminy                                                            - stanowisko z powołania,

- Sekretarz Gminy                                                                      - umowa o pracę

- Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu)                         - stanowisko z powołania.

2. Komórki organizacyjne Urzędu (referat, stanowiska pracy) - zatrudnienie na  podstawie

   umowy o pracę.

                                                                                                                Symbol

    1/ Referat planowania i finansów                                                       Fn

    2/ Urząd Stanu Cywilnego                                                                 USC   

    3/ Referat Straży Gminnej                                                                    SG

    4/ Referat administracyjno-organizacyjny                                               AO

    5/ Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych                       OIN

    6/ Stanowiska urzędnicze ds.:

        a/ obsługi  Rady Gminy i działalności  gospodarczej                        RG, DG

        b/  spraw społecznych i  obywatelskich                                            SO, EL

        c/ budownictwa, inwestycji i dróg                                                     BID

        d/  rolnictwa, leśnictwa, i ochrony środowiska                                  RLŚ,

        e/ geodezji i gospodarki gruntami   i nieruchomościami                GG

        f/ zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej                    ZP, GP

       g/ zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej                              ZK, OC

        h/ obsługi informatycznej urzędu i promocji gminy                               IN, PG

         i/ archiwum zakładowego                                                                 AR

     7/ Stanowiska pomocnicze i obsługi

            a/ sekretarka

            b/ pomoc administracyjna

            c/sprzątaczka

            d/ kierowca 

            e/ robotnik gospodarczy

            f/ palacz CO

 

   

       

                                        D Z I A Ł   II.

               Zakresy działania i kompetencji kierownictwa

                     oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

                                     

                                                                   § 5

 

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza  i Skarbnika

    Gminy.

3. Wójt jest Szefem OC Gminy

4. Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

    1/ organizowanie pracy Urzędu,

    2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    3/ prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

    4/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

    5/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej

        działalności Gminy,

    6/ ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania

        z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej,

    7/ wykonywanie uchwał Rady Gminy,

    8/ przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

    9/ reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym

        oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

  10/ zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych

        sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

  11/ koordynowanie służb użyteczności publicznej.

  12/ ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

  13/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień między gminnych oraz

        wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

  14/ załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

  15/ gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

  16/ organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

  17/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

        Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  18/ koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących

        przepisów prawa,

  19/ podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

        które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

  20/ organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami

        organizacyjnymi gminny,

  21/ współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego programu profilaktyki

        i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  22/ nadzór nad świetlicami wiejskimi, bibliotekami oraz działalnością z zakresu kultury

        fizycznej i sportu,

  23/ koordynowanie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w tym administrowanie

        remizami i jednostkami bojowymi,

  24/ wykonywanie ustawowych zadań i obowiązków szefa OC Gminy

  25/ koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót publicznych.

  

§ 6

 

Do zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

 

1/ sprawowanie funkcji Wójta w razie jego nieobecności lub niemożliwości pełnienia przez niego obowiązków.

2/ wykonywanie zadań powierzonych przez Wójta zgodnie   z jego wskazówkami                         i  poleceniami.

3/ na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta wydawanie decyzji                                              w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

4/ prowadzenie działań związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, głównie europejskich, oraz prowadzenie całokształtu spraw związanych z realizacją dofinansowanych projektów,
5/ pozyskiwanie informacji o inicjatywach Unii Europejskiej służących integracji Polski ze strukturami europejskimi, zwłaszcza o dostępnych programach unijnych przeznaczonych na rozwój lokalny i regionalny,
6/ prowadzenie promocji realizowanych przez gminę projektów unijnych,
7/ pozyskiwanie również innych środków pozabudżetowych.
8/ opracowywanie i publikowanie informacji o strukturze społeczno-gospodarczej

Gminy, kierunkach rozwoju, potrzebach inwestycyjnych wraz z ich upowszechnianiem:

9/Współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami na terenie Gminy w zakresie

pozyskiwania środków unijnych

10/Realizacja współpracy z zagranicą.

 

                                                                   §7

 

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1/ zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2/ organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne

     komórki organizacyjne,

4/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

5/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

     obywateli,

6/ zapewnienie skutecznego sposobu publikowania prawa miejscowego, obwieszczeń

     oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników

     samorządowych,

8/ prowadzenie spraw kadrowych Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowników

     jednostek organizacyjnych gminy w tym:      

     a/ prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników,

     b/ prowadzenie całości spraw dotyczących dyscypliny pracy i uprawnień pracowników,

     c/ wnioskowanie o przyznanie odpowiedniej wysokości wynagrodzenia dla

       pracowników Urzędu

    d/ sporządzanie projektów zakresów czynności,

9/ koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

10/ wydawanie poświadczeń urzędowych,

11/ współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,

12/ prowadzenie i udział w pracach związanych z wyborami do Sejmu, Senatu,

      Prezydenta RP, Rady Gminy, powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz przeprowadzeniu

      referendum,

13/ prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy,

14/ prowadzenie archiwum Urzędu

15/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad referatem administracyjno-organizacyjnym

16/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.                                                

 

§8

 

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy oraz jednostek

    organizacyjnych,

4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy

    i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6/ kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy i sołectw,

7/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

8/ organizowanie pracy referatu planowania i finansów, w tym:

a/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania referatu z obowiązującymi

        przepisami prawa,

 b/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

 c/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

        obywateli,

 d/ zapewnienie przestrzegania dyscypliny w referacie,

 e/ nadzorowanie zachowania tajemnicy skarbowej i służbowej w referacie.

 

§ 9

 

Do zadań Referatu Planowania i Finansów, którym kieruje Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu), należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektu budżetu gminy,

2/ prowadzenie funduszy celowych,

3/ wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz

    przedkładanie Wójtowi wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej,

4/ naliczanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych, a także prowadzenie kontroli w tym

    zakresie,

5/ kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów, sołectw innych jednostek

    organizacyjnych gminy,

6/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

7/ prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz zmian w tym zakresie,

8/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem

      prowadzącym rachunek gminy oraz instytucjami finansowymi,

9/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10/ opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów

      szczególnych,

11/  prowadzenie księgowości jednostek organizacyjnych

                                                                    

 

§10

 

Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy w szczególności:

1/przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński;

2/przyjmowanie oświadczeń o wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa;

3/przyjmowanie oświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed upływem miesięcznego terminu;

4/przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński w wypadku grożącego niebezpieczeństwa;

5/przyjmowanie oświadczeń o:

a/ powrocie małżonka rozwiedzionego do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa,

b/ uznaniu dziecka (także w przypadku grożącego niebezpieczeństwa),

c/ nadaniu dziecku nazwiska męża, wskazanie kandydata na opiekuna prawnego;

6/sporządzanie aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w oparciu o prowadzoną dokumentację;

7/sporządzanie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego;

8/wydawanie decyzji w sprawie o uzupełnieniu treści aktu stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich danych;

9/sporządzanie i wydawanie wypisów z aktów stanu cywilnego;

10/sporządzanie aktów urodzeń nieznanych rodziców na podstawie postanowienia sądu;

11/spisywanie treści aktów stanu cywilnego sporządzonych w księgach utraconych;

12/ustanowienie pełnomocnika w sprawach przysposobionych;

13/składanie urzędowo poświadczonych dokumentów w celu odtworzenia akt sądowych w przypadku wezwania sądu;

14/wywieszanie w siedzibie Urzędu Gminy ogłoszeń w sprawie ustalenia kuratora dla strony, której miejsce pobytu jest nieznane;

15/przyjmowanie oświadczeń ostatniej woli złożonej przez spadkobierców ustnie do protokołu;

§11

 

Do zadań Straży Gminnej należy w szczególności:

1/ ochrona porządku w miejscach publicznych;

2/ czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym;

3/ współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 4/pomoc w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

5/ zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zatarciem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie w miarę możliwości świadków zdarzenia;

6/ ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej;

współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych;

7/ doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te swoim zachowaniem dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób;

8/ informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi;

9/konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb Gminy;

10/ sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 ze zmianami);

11/ kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

12/ współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;

współdziałanie z właściwymi organami, służbami lub instytucjami w zakresie informowania o:

a/ przestępstwach,

b/ wykroczeniach, których ściganie nie należy do Straży,

c/ zauważonych awariach w sieciach: gazowej, telekomunikacyjnej, wodno-kanalizacyjnej i energetycznej,

d/ uszkodzeniach i stanie nawierzchni ulic oraz oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym;

13/ realizacja innych obowiązków  i uprawnień wynikających z przepisów prawa oraz uchwał organów Gminy;

14/ wykonywanie na podstawie udzielonych upoważnień czynności faktycznych wchodzących w zakres zadań Straży.”

 

§ 12

Do zadań Referatu Administracyjno-organizacyjnego należy w szczególności:

 

  1/ prowadzenie kancelarii i sekretariatu Urzędu,

  2/  zapewnienie obsługi organizacyjnej Wójtowi i Zastępcy Wójta    

  3/ udzielanie informacji o kompetencjach organów gminy,

  4/ prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,

  5/ prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg oraz wniosków składanych

    do Urzędu,

  6/ prowadzenie ewidencji upoważnień i pełnomocnictw

  7/ewidencjonowanie zarządzeń wójta

  8/ przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym ukazujących się przepisów

     prawnych (ustaw, rozporządzeń),

  9/ obsługa centrali telefonicznej i faxu

  10/prenumerata czasopism i dzienników urzędowych

  11/ zaopatrzenie w materiały biurowe Urzędu,

  12/dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia oraz tablic ogłoszeniowych

 13/  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

§13

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:
1/ Opracowanie i realizacja planu ochrony informacji niejawnych w gminie Karnice.
2/ Zapewnienie ochrony informacji niejawnych.
3/ Ochrona systemu sieci teleinformatycznej poprzez pion ochrony.
4/ Zapewnienie ochrony fizycznej Urzędu Miejskiego.
5/ Kontrole planowe i doraźne w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych.
6/ Okresowa kontrola ewidencji, materiałów i obiegu informacji w tym w urządzeniach teleinformatycznych (komputerach).
7/Szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych.
8/ Opracowanie szczegółowych wymagań w zakresie ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą ,, zastrzeżone".
9/ Określenie stanowisk i rodzajów prac, z którymi może łączyć się dostęp do informacji niejawnych, prowadzenie wykazu osób i stanowisk gdzie wymagane jest poświadczenie bezpieczeństwa.
10/ Prowadzenie postępowań sprawdzających z pracownikami mającymi dostęp do informacji niejawnych.
11/ Nadzór na prowadzeniem kancelarii tajnej a w szczególności:
a) przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
b) prowadzenie wymaganych rejestrów dokumentów,
c) bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych ,
d) udostępnianie lub wydawanie dokumentów zawierających informacje niejawne,
e) egzekwowanie zwrotu dokumentów zawierających informacje niejawne,
f) kontrolowanie przestrzegania właściwego sposobu oznaczania i rejestrowania dokumentów zawierających informacje niejawne,
g) prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami, które zostały udostępnione pracownikom,
h) przygotowywanie decyzji na przechowywanie dokumentów zawierających informacje niejawne poza Kancelarią Tajną.

§ 14

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw Obsługi Rady Gminy i działalności gospodarczej

1/ obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy w tym:

      a/ organizowanie posiedzeń Rady,

      b/ organizowanie posiedzeń Komisji Rady,

      c/ prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady,

      d/ prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy, przedstawianie ich

          Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art.90 ustawy

           o samorządzie,

      e/ prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

2/ organizacja współpracy z sołectwami

3/ pełnienie funkcji  Zastępcy Kierownika USC

4/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

5/ inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o

    potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie,

6/ gromadzenie informacji z zakresu tworzenia i finansowania małej przedsiębiorczości,

7/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

§15

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw   społecznych i obywatelskich,                                                         w szczególności należy:

1/ ewidencja ludności i wydawanie dowodów tożsamości,

2/ prowadzenie spraw wojskowych

      a/ przeprowadzenie komisji przedpoborowej,

      b/ wezwanie na komisję przedpoborową.

  3/ wydawanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

  4/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych

      w ustawach, dotyczących spraw w obywatelskich ( z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.

      o obywatelstwie polskim),

  5/ wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

  6/ prowadzenie rejestru wyborców,

  7/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

                                                                      

§16

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa, inwestycji i dróg należy                                 w szczególności:

 

 1/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

      i urbanistyczno-architektonicznego,

 2/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

      z administracją rządową,

  3/współdziałanie przy opracowywaniu rocznych planów remontu zasobu komunalnego Gminy;

  4/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

      budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

  5/ zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzoru nad ich

      eksploatacją oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności

      lokalnej,

  6/ prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych

      obiektów zabytkowych,

  7/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

      realizującymi inwestycje na terenie gminy,

   8/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,

   9/ opracowywanie wieloletnich planów inwestycyjnych Gminy oraz rocznych planów;

  10/ sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracownikami gospodarczymi,                              

   11/prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania gminnych cmentarzy na terenie gminy:

  1. prowadzenie dokumentacji (rejestru) miejsc (kwater) na cmentarzach,
  2. koordynowanie przedsięwzięć związanych z naliczaniem i pobieraniem opłat cmentarnych;

  12/opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych;

  13 /prowadzenie ewidencji dróg;

  14/ koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków autobusowych;

  15/ współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie zarządzania tymi  

        drogami;

  16/przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych i egzekwowanie przywrócenia stanu pierwotnego;

  17/dokonywanie rocznych przeglądów dróg gminnych;

  18/wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych;

  19/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz oznaczanie

      nieruchomości numerami porządkowymi,

  20/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

  21/ prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam

  22/ nadzór i prowadzenie spraw związanych z odpracowywaniem  wyroków przez 

        skazanych

  23/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

                                                                     

§17

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw  rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska,                           w szczególności:

1/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

2/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

3/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

      o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

4/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

      rolnej,

5/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

      profilaktyki weterynaryjnej,

6/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

7/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

8/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

9/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

      łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

      na terenie gminy,

10/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

      stanowiących własności państwa,

11/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

 

                                                                  

 

 

§18

 

Do zadań stanowiska pracy do spraw geodezji i gospodarki gruntami                                         i nieruchomościami należy w szczególności:

1/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych gminy - stanowiących mienie komunalne,

    a/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawami gruntów i najem lokali,

    b/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia gminy,

    c/ organizowanie przetargów,

    d/ przekazywanie w zarząd użytkowanie oraz użyczenie,

    e/ dokonywanie zamiany gruntów,

    f/ prowadzenie rejestru rat rocznych - przy rozłożeniu sprzedaży na raty,

    g/ dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

2/ prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie podziału i

    wywłaszczania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz przeznaczania

    gruntów pod budownictwo,

3/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem opłaty rocznej za użytkowanie

    wieczyste,

4/ kierowanie wniosków do administracji rządowej o wywłaszczenie gruntów,

5/ zatwierdzanie wstępnego podziału gruntów zgodnie z planem zagospodarowania,

6/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                

§19

Do zadań stanowiska do spraw zamówień publicznych i gospodarki przestrzennej należy                w szczególności:

1/ przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2/ przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3/ prowadzenie ewidencji zamówień publicznych;

4/ kontrola realizacji udzielonych zamówień;

5/ sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.

6/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji   o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,                                                      
7/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach  uchwalenia i zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy., 

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.            

 

§ 20

Do zadań stanowiska do spraw zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy                  w szczególności:

1/ planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej;

2/ opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem tych planów przez jednostki organizacyjne;

3/ nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności stanu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności;

4/ prowadzenie doraźnych kontroli okresowych treningów zgrywających i szkoleń w zakresie OC;

5/ szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony;

6/ nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej w zakładach pracy w zakresie powszechnej samoobrony;

7/ opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie OC w zakładach pracy;

8/ prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie rażenia;

9/ opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;

10/utrzymanie stałej gotowości technicznej sprzętu OC;

11/ zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom przed skażeniem oraz zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

12)/zaopatrywanie formacji OC w sprzęt techniczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie:

a) prowadzenie magazynu sprzętu OC,

b) nadzór nad utrzymaniem sprzętu i jego właściwym wykorzystaniem.

W zakresie obronności:
1/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

a) organizowanie doręczeń,

b) organizowanie środków transportu;

2/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych – wydawanie decyzji w tym zakresie:

a) o zajęciu budynków, pomieszczeń i terenów na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych,

b) przygotowania do samoobrony,

c) w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;

3/ organizowanie akcji kurierskiej w ramach współpracy z organami wojskowymi;

4/ ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony;

5/ realizacja regulaminu stałego dyżuru.

W zakresie Zarządzania Kryzysowego
1/ przygotowywanie planów przed powodzią oraz suszą;

2/ nadzór i współpraca z zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;

3/ współpraca z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi w zakresie podejmowania działań ochrony przed kataklizmami;

4/ nadzorować współdziałania służb działających na terenie gminy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

5/ koordynowanie akcji społecznych na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęska żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

6/ zapewnienie całodobowych dyżurów w budynku Urzędu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych w celu sprawnej koordynacji zadań oraz zapewnienie stałej łączności ;

 

§ 21

 

Do zadań stanowiska ds. obsługi informatycznej i promocji gminy należy                                       w szczególności:

 

1/wykonywanie czynności związanych z bieżącym umieszczaniem i aktualizacją informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy i Biuletynie Informacji Publicznej.

2/administrowanie siecią komputerową Urzędu.

serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego oraz nadzór nad jego prawidłowym działaniem.

3/koordynacja i realizacja zakupu sprzętu i usług informatycznych w Urzędzie.

4/organizacja szkoleń oraz bieżące instruowanie i szkolenie w zakresie obsługi sprzętu komputerowego i oprogramowania.

5/inwentaryzacja sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego                         w Urzędzie.

6/wdrażanie postępu technicznego w informatyzacji Urzędu.

7/ kontrola bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych, wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji.

8/ nadzór, serwis i konfiguracja sprzętu informatycznego w jednostkach organizacyjnych gminy

9/współpraca z merytorycznymi stanowiskami przy realizacji wszelkich form

promocji: przygotowywanie materiałów reklamowych, folderów, wydawnictw

i materiałów promocyjnych Gminy.

10/współuczestniczenie w przygotowaniu wydarzeń o charakterze reprezentacyjnym

z udziałem przedstawicieli Gminy.

11/współpraca z administracją państwową i samorządową wszystkich szczebli

w zakresie wspólnych działań promocyjnych.

12/współpraca z instytucjami, przedsiębiorstwami na terenie Gminy w zakresie

pozyskiwania środków unijnych oraz promowania Gminy.

13/ opracowywanie graficzne i skład materiałów promocyjnych

14/  wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta

 

 

§ 22

 

.Do zadań stanowiska ds. archiwum zakładowego należy w szczególności:

 

1/ przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu,

2/ przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,

3/ prowadzenie skontrum dokumentacji,

4/porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych                 w stanie nieuporządkowanym,

5/ udostępnianie przechowywanej dokumentacji,

6/przeprowadzanie kwerend archiwalnych, inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,

7/ przygotowywanie materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,

8/sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności archiwum zakładowego i stanu dokumentacji w archiwum zakładowego,

9/ doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania                      z dokumentacją,

10/ kontrolowanie wszystkich komórek organizacyjny

 

 

                                                                    §23

 

Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk:

1/ posiadanie i znajomość przepisów prawnych,

2/ ciągła aktualizacja przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa,

3/ kontakty z mieszkańcami i administracją rządową,

4/ sygnalizowanie Wójtowi o stwierdzonych nieprawidłowościach,

5/ wykonywanie zadań dodatkowych związanych z potrzebą chwili powierzonych przez

    Wójta,

6/ wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

7/ zgłaszanie Wójtowi wniosków o uzyskanie opinii stosownych komisji Rady przy

    załatwianiu spraw indywidualnych,

8/ planowanie zadań rzeczowych i finansowych potrzebnych do opracowania budżetu

    gminy.

 

                                      

D Z I A Ł   III

                       Uprawnienia do podpisywania decyzji

 

                                                                     §24

 

1. Wójt podpisuje zarządzenia, pisma, rozstrzygnięcia i materiały dotyczące kompetencji

    określonych w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. Projekty pism i rozstrzygnięć przedkładają Wójtowi do podpisu pracownicy Urzędu,

    którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem

    przygotowywanych materiałów.

3. Wójt może upoważnić imiennie pracowników do załatwiania spraw i wydawania

    decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - w drodze

     zarządzenia wewnętrznego.

4. Czynności o charakterze przygotowawczym, technicznym i inne o podobnym

    charakterze nie wyłączając korespondencji, jeżeli nie stanowią rozstrzygnięcia sprawy,

    wykonywane i podpisywane są przez pracowników we własnym zakresie, zgodnie z 

    podziałem czynności.

                                        

 

D Z I A Ł   IV

                                       Przepisy końcowe

 

                                                                    §25

 

Regulamin pracy Urzędu Gminy stanowi odrębny akt ustalony zarządzeniem Wójta.

 

                                                                    §26

                                                                    

 

Wymagane kwalifikacje pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady

Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

 

                                                                    § 27

 

Zmiana regulaminu następuje zarządzeniem Wójta Gminy.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-11-2011 11:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sylwia Jankowska 31-10-2011
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 02-12-2011 13:52