herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy

       REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU GMINY W KARNICACH

W s t ę p

                                                                                   

                                                                                   § 1

Urząd Gminy jest biurem realizującym zadania i kompetencje Wójta Gminy:

1) własne   - wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

                     (z późniejszymi zmianami)

2) zlecone  - z zakresu administracji rządowej

3) przyjęte - w drodze porozumień administracyjnych

Przy załatwianiu spraw stosuje się postanowienia k.p.a. chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej.

Czynności biurowe i kancelaryjne regulowane są postanowieniami instrukcji czynności kancelaryjnych w urzędach gmin.

                                                                                   § 2

Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa.

                                                                                   § 3

Siedzibą Urzędu jest budynek przy ul. 11 Marca 7.            

                                         

                                                         D Z I A Ł    I.

                Struktura organizacyjna. Struktura stanowisk.   

                                                                     § 4

Strukturę organizacyjną Urzędu stanowią:

1. Kierownictwo Urzędu:

- Wójt Gminy                                                                             - stanowisko z wyboru,

- Zastępca Wójta Gminy                                                            - stanowisko z powołania,

- Sekretarz Gminy                                                                      - stanowisko z powołania

- Skarbnik Gminy (główny księgowy budżetu)                         - stanowisko z powołania.

2. Komórki organizacyjne Urzędu (referat, stanowiska pracy) - zatrudnienie na  podstawie

    mianowania (inspektorzy) lub umowy o pracę.

                                                                                                                Symbol

    1/ Referat planowania i finansów                                                           Fn

    2/ Stanowiska pracy ds.:

        a/ administracyjnych i kadrowych                                                    AK

        b/ obywatelskich, USC i obsługi Rady Gminy                            SO, USC, RG

        c/ budownictwa, gospodarki komunalnej, przestrzennej i p.poż.       BGK

        d/ działalności gospodarczej, rolnictwa, leśnictwa,

            ochrony środowiska, obronnych i obrony cywilnej                  GRLŚ, OCH

        e/ geodezji i gospodarki gruntami                                                        GG

        f/ obsługi prawnej                                                                                  Pr

   

       

                                        D Z I A Ł   II.

               Zakresy działania i kompetencji kierownictwa

                     oraz komórek organizacyjnych Urzędu.

                                     

                                                                   § 5

1. Kierownikiem Urzędu jest Wójt Gminy.

2. Wójt kieruje Urzędem przy pomocy Zastępcy Wójta, Sekretarza Gminy i Skarbnika

    Gminy.

3. Wójt jest terenowym organem obrony cywilnej.

4. Do wyłącznych kompetencji Wójta należy:

    1/ organizowanie pracy Urzędu,

    2/ kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz,

    3/ prowadzenie gospodarki finansowej gminy,

    4/ wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

    5/ składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej

        działalności Gminy,

    6/ ogłaszanie uchwał Rady Gminy, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania

        z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie

        Obrachunkowej,

    7/ wykonywanie uchwał Rady Gminy,

    8/ przedkładanie na sesji Rady Gminy sprawozdań z wykonania uchwał,

    9/ reprezentowanie Gminy i jej organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym

        oraz przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej,

  10/ zarządzanie mieniem gminnym zgodnie z jego przeznaczeniem i składanie w tych

        sprawach wniosków i propozycji Radzie Gminy,

  11/ koordynowanie służb użyteczności publicznej.

  12/ ustalanie regulaminu pracy Urzędu,

  13/ uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz

        wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień,

  14/ załatwianie wniosków posłów i senatorów oraz interpelacji radnych,

  15/ gospodarowanie funduszem płac i innymi funduszami Urzędu,

  16/ organizowanie akcji ratowniczej w przypadku klęsk żywiołowych i katastrof,

  17/ wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników

        Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

  18/ koordynowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy w zakresie obowiązujących

        przepisów prawa,

  19/ podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym,

        które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów,

  20/ organizowanie współdziałania z samorządem mieszkańców wsi oraz jednostkami

        organizacyjnymi gminny,

  21/ współdziałanie z innymi instytucjami w realizacji gminnego programu profilaktyki

        i rozwiązywania problemów alkoholowych.

  22/ nadzór nad świetlicami wiejskimi, bibliotekami oraz działalnością z zakresu kultury

        fizycznej i sportu,

  23/ koordynowanie Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w tym administrowanie

        remizami i jednostkami bojowymi,

  24/ prowadzenie spraw z zakresu oświaty i szkolnictwa na terenie gminy,

  25/ koordynowanie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, w tym robót publicznych.

5. Zastępca  Wójta  Gminy  na  podstawie  upoważnienia  wydanego  przez  Wójta może wydawać decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

                                                                         § 6

Do zadań Sekretarza Gminy należy w szczególności:

1/ zapewnienie warunków sprawnego funkcjonowania Urzędu,

2/ organizacja pracy biura i koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne

     komórki organizacyjne,

4/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

5/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

     obywateli,

6/ zapewnienie skutecznego sposobu publikowania prawa miejscowego, obwieszczeń

     oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie gminy,

7/ inicjowanie i tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników

     samorządowych,

8/ nadzorowanie prowadzenia spraw osobowych Urzędu,

                                                                         § 7

Do zadań Skarbnika Gminy należy w szczególności:

1/ opracowywanie projektów budżetu Gminy,

2/ kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,

3/ wykonywanie budżetu i organizowanie gospodarki finansowej gminy oraz jednostek

    organizacyjnych,

4/ opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,

5/ opracowywanie okresowych analiz i sprawozdań o sytuacji finansowej gminy

    i zgłaszanie swoich propozycji Wójtowi i Radzie Gminy,

6/ kontrola finansowa jednostek organizacyjnych gminy i sołectw,

7/ prowadzenie księgowości i ewidencji majątku gminy,

8/ organizowanie pracy referatu planowania i finansów, w tym:

    a/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania referatu z obowiązującymi

        przepisami prawa,

    b/ nadzorowanie przestrzegania instrukcji kancelaryjnej,

    c/ nadzorowanie przestrzegania zasady rzetelnego i terminowego załatwiania spraw

        obywateli,

    d/ zapewnienie przestrzegania dyscypliny w referacie,

    e/ nadzorowanie zachowania tajemnicy skarbowej i służbowej w referacie.

                                                                   § 8

Do zadań Referatu Planowania i Finansów, którym kieruje Skarbnik Gminy (Główny Księgowy Budżetu), należy w szczególności:

1/ przygotowywanie projektu budżetu gminy,

2/ prowadzenie funduszy celowych,

3/ wykonywanie budżetu, prowadzenie analiz dochodów i wydatków gminy oraz

    przedkładanie Wójtowi wniosków w przedmiocie gospodarki finansowej,

4/ naliczanie i pobór podatków oraz opłat lokalnych, a także prowadzenie kontroli w tym

    zakresie,

5/ kontrole gospodarki finansowej jednostek i zakładów, sołectw innych jednostek

    organizacyjnych gminy,

6/ prowadzenie obsługi kasowej i księgowej,

 7/ prowadzenie ewidencji składników mienia gminy oraz zmian w tym zakresie,

  8/ współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Urzędem Skarbowym, bankiem

      prowadzącym rachunek gminy oraz instytucjami finansowymi,

  9/ opracowywanie wymaganej sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw,

10/ opracowywanie i wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów

      szczególnych,

                                                                     § 9

Do zadań stanowiska pracy do spraw administracyjnych i kadrowych

należy w szczególności:

  1/ udzielanie informacji o kompetencjach organów gminy,

  2/ prowadzenie ewidencji przepisów gminnych i udostępnianie ich do wglądu,

  3/ prowadzenie ewidencji i kierowanie do załatwienia skarg oraz wniosków składanych

     do Urzędu,

  4/ przekazywanie do realizacji komórkom organizacyjnym ukazujących się przepisów

     prawnych (staw, rozporządzeń),

  5/ prowadzenie spraw osobowych Urzędu, Ośrodka Pomocy Społecznej, kierowników

     jednostek organizacyjnych gminy w tym:      

     - prowadzenie spraw reklamacji wojskowej pracowników,

     - prowadzenie całości spraw dotyczących dyscypliny pracy i uprawnień pracowników,

     - wnioskowanie o przyznanie odpowiedniej wysokości wynagrodzenia dla

       pracowników Urzędu

  6/ sporządzanie projektów zakresów czynności,

  7/ koordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne komórki organizacyjne,

  8/ wydawanie poświadczeń urzędowych,

  9/ ewidencjonowanie zarządzeń Wójta,

10/ współdziałanie z Powiatowym Urzędem Pracy,

11/ prowadzenie i udział w pracach związanych z wyborami do Sejmu, Senatu,

      Prezydenta RP, Rady Gminy, powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz przeprowadzeniu

      referendum,

12/ prowadzenie kancelarii i sekretariatu Urzędu,

13/ prowadzenie spraw cywilnych,

14/ zaopatrzenie w materiały biurowe Urzędu,

15/ pełnienie funkcji pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych,

16/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

                                                                     § 10

Do zadań stanowiska pracy do spraw obywatelskich, USC oraz obsługi Rady Gminy w szczególności należy:

  1/ ewidencja ludności i wydawanie dowodów tożsamości,

  2/ prowadzenie spraw wojskowych

      a/ przeprowadzenie komisji przedpoborowej,

      b/ wezwanie na komisję przedpoborową.

  3/ wydawanie decyzji o uznaniu poborowego za jedynego żywiciela rodziny,

  4/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej określonych

      w ustawach, dotyczących spraw w obywatelskich ( z ustawy z dnia 15 lutego 1962 r.

      o obywatelstwie polskim),

  5/ wydawanie decyzji na zameldowanie i wymeldowanie,

  6/ prowadzenie rejestru wyborców,

  7/ wykonywanie obowiązków Kierownika USC,

  8/ prowadzenie spraw Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986 r.

      prawo o Aktach Stanu Cywilnego oraz Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego,

  9/ prowadzenie spraw wynikających z ustawy o najmie lokali - naliczanie dodatków

      mieszkaniowych,

10/ wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu,

11/ obsługa kancelaryjna i organizacyjno-techniczna Rady Gminy w tym:

      a/ organizowanie posiedzeń Rady,

      b/ organizowanie posiedzeń Komisji Rady,

      c/ prowadzenie dokumentacji Rady i komisji Rady,

      d/ prowadzenie ewidencji oraz publikacja uchwał Rady Gminy, przedstawianie ich

          Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w trybie art.90 ustawy

           o samorządzie,

12/ prowadzenie ewidencji wniosków i interpelacji radnych,

13/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                      § 11

Do zadań stanowiska pracy do spraw budownictwa, gospodarki komunalnej,

przestrzennej i p.poż należy w szczególności:

  1/ prowadzenie i koordynacja prac związanych z opracowywaniem i realizacją planów

      zagospodarowania przestrzennego Gminy,

  2/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

      i urbanistyczno-architektonicznego,

  3/ wydawanie decyzji lokalizacyjnych,

  4/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

      budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

  5/ zapewnienie funkcjonowania urządzeń infrastruktury technicznej i nadzoru nad ich

      eksploatacją oraz dbałość o ich rozbudowę zgodnie z zapotrzebowaniem społeczności

      lokalnej,

  6/ prowadzenie spraw związanych z zarządem, ochroną i utrzymaniem gminnych

      obiektów zabytkowych,

  7/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

      realizującymi inwestycje na terenie gminy,

  8/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych i remontów,

  9/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

      z administracją rządową,

10/ opracowywanie i wykonywanie zadań gminy wynikających z przepisów

      szczególnych tj. ustawy z dnia 17 maja 1990 r. o podziale zadań i kompetencji.

11/ opracowywanie i wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących

      spraw budownictwa i architektury określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. -

      Prawo budowlane,

12/ przestrzeganie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,

13/ stosowanie ustawy o drogach publicznych,

14/ umieszczanie i utrzymywanie tabliczek z nazwami ulic i placów oraz oznaczanie

      nieruchomości numerami porządkowymi,

15/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

16/ prowadzenie spraw związanych z umieszczaniem reklam,

17/ wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta.

                                                                      § 12

Do zadań stanowiska pracy do spraw działalności gospodarczej, rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska, obronnych i obrony cywilnej należy w szczególności

 1/ prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

 2/ inicjowanie przedsięwzięć gospodarczych i prowadzenie działalności informacyjnej o

    potrzebach i możliwościach gminy w tym zakresie,

  3/ gromadzenie informacji z zakresu tworzenia i finansowania małej przedsiębiorczości,

  4/ organizacja współpracy z sołectwami,

  5/ dbałość o wygląd budynku Urzędu i jego otoczenia,

  6/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

  7/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

  8/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

      o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

  9/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

      rolnej,

10/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

      profilaktyki weterynaryjnej,

11/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

12/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

13/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

14/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

      łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

      na terenie gminy,

15/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

      stanowiących własności państwa,

16/ prowadzenie spraw obrony cywilnej i obronności:

      a/ wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Kraju,

      b/ kierowanie, koordynowanie i realizacja przedsięwzięć obrony cywilnej,

      c/ prowadzenie czynności związanych z wykonaniem powszechnego obowiązku

          obrony,

      d/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony,

      e/ organizacja doręczeń kart powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych,

      f/ prowadzenie formacji obrony cywilnej,

      g/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji Sił Zbrojnych,

      h/ wydawanie decyzji o zajęciu na cele przejściowego zakwaterowania Sił Zbrojnych

          budynków, pomieszczeń i terenów oraz wydawanie decyzji o odszkodowaniach w

          tych sprawach,

17/ prowadzenie kancelarii tajnej,

18/ obsługa kserokopiarki,

19/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.

                                                                     § 13

Do zadań stanowiska pracy do spraw geodezji i gospodarki gruntami należy

w szczególności:

1/ zarządzanie zasobami gruntów komunalnych gminy - stanowiących mienie komunalne,

    a/ prowadzenie spraw związanych z dzierżawami gruntów i najem lokali,

    b/ prowadzenie spraw związanych ze sprzedażą mienia gminy,

    c/ organizowanie przetargów,

    d/ przekazywanie w zarząd użytkowanie oraz użyczenie,

    e/ dokonywanie zamiany gruntów,

    f/ prowadzenie rejestru rat rocznych - przy rozłożeniu sprzedaży na raty,

    g/ dokonywanie zmian w księgach wieczystych,

2/ prowadzenie spraw obrotu, ewidencji gruntów i budynków, rozgraniczenie podziału i

    wywłaszczania nieruchomości stanowiących mienie komunalne oraz przeznaczania

    gruntów pod budownictwo,

3/ prowadzenie spraw związanych z rozliczeniem opłaty rocznej za użytkowanie

    wieczyste,

4/ kierowanie wniosków do administracji rządowej o wywłaszczenie gruntów,

5/ zatwierdzanie wstępnego podziału gruntów zgodnie z planem zagospodarowania,

6/ prowadzenie archiwum Urzędu,

                                                                    § 14

Do zadań stanowiska pracy do spraw obsługi prawnej należy w szczególności:

1/ udzielanie opinii i porad oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa,

2/ udzielanie informacji i uczestnictwo w rokowaniach,

3/ wydawanie pisemnych opinii i porad w sprawach:

    a/ projektów uchwał Rady,

    b/ zarządzeń Wójta,

    c/ zawierania wszelkich umów,

    d/ nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę,

    e/ odmowy uznania roszczeń,

    f/ innych zleconych przez Wójta.

4/ zawiadamianie organów ścigania o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu,

5/ reprezentowanie procesowe i występowanie przed organem orzekającym w imieniu  

    Wójta,

6/ na zlecenie Wójta wydawanie opinii i udzielanie pomocy prawnej mieszkańcom

    gminy,

                                                                     § 15

Zadania wspólne dla wszystkich stanowisk:

1/ posiadanie i znajomość przepisów prawnych,

2/ ciągła aktualizacja przepisów prawnych, znajomość orzecznictwa,

3/ kontakty z mieszkańcami i administracją rządową,

4/ sygnalizowanie Wójtowi o stwierdzonych nieprawidłowościach,

5/ wykonywanie zadań dodatkowych związanych z potrzebą chwili powierzonych przez

    Wójta,

6/ wykonywanie uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

7/ zgłaszanie Wójtowi wniosków o uzyskanie opinii stosownych komisji Rady przy

    załatwianiu spraw indywidualnych,

8/ planowanie zadań rzeczowych i finansowych potrzebnych do opracowania budżetu

    gminy.

                                         D Z I A Ł   III

                       Uprawnienia do podpisywania decyzji

                                                                     § 16

1. Wójt podpisuje zarządzenia, pisma, rozstrzygnięcia i materiały dotyczące kompetencji

    określonych w § 5 ust. 4 niniejszego regulaminu.

2. Projekty pism i rozstrzygnięć przedkładają Wójtowi do podpisu pracownicy Urzędu,

    którzy odpowiadają za merytoryczną prawidłowość i zgodność z prawem

    przygotowywanych materiałów.

3. Wójt może upoważnić imiennie pracowników do załatwiania spraw i wydawania

    decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej - w drodze

     zarządzenia wewnętrznego.

4. Czynności o charakterze przygotowawczym, technicznym i inne o podobnym

    charakterze nie wyłączając korespondencji, jeżeli nie stanowią rozstrzygnięcia sprawy,

    wykonywane i podpisywane są przez pracowników we własnym zakresie, zgodnie z 

    podziałem czynności.

                                          D Z I A Ł   IV

                                       Przepisy końcowe

 

                                                                    § 17

Regulamin pracy Urzędu Gminy stanowi odrębny akt ustalony zarządzeniem Wójta.

                                                                    § 18

Schemat organizacyjny Urzędu, stanowiący załącznik do regulaminu podlega

wywieszeniu w siedzibie Urzędu.

                                                                    § 19

Wymagane kwalifikacje pracowników samorządowych określa rozporządzenie Rady

Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.

                                                                    § 20

Zmiana regulaminu następuje zarządzeniem Wójta Gminy.   

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-06-2003 23:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 23:32