herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy - zmiana


Zarządzenie Nr 22/2012

Wójta Gminy Karnice

z dnia 22 lutego 2012 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 w ust. 2 w pkt. 6 litera d otrzymuje następujące brzmienie:

„d/ ochrony środowiska i gospodarki odpadami ŚR”

2.. W § 4 w ust. 2 w pkt. 4 literę g otrzymuje następujące brzmienie:

„ g/ rolnictwa. leśnictwa , zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej RL, OC, ZK”

3 . Dotychczasowy § 17 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 17. Do zadań stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami należy w szczególności:

1/ wykonywanie zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną,

2/ prowadzenie dokumentacji stanu przyrody,

3/ wykonywanie zadań związanych z gospodarką odpadami,

4/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

4 . Dotychczasowy § 20 otrzymuje następujące brzmienie:

”§ 20. Do zadań stanowiska ds. rolnictwa, leśnictwa, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej należy w szczególności:”

W zakresie rolnictwa i leśnictwa:

1/ inicjowanie przedsięwzięć na rzecz wzrostu produkcji rolnej,

2/ współdziałanie z inwestorami w realizacji inwestycji w rolnictwie,

3/ kontrola wykorzystania gruntów zgodnie z ich przeznaczeniem oraz decydowanie

o wyłączeniu ich z produkcji rolnej,

4/ prowadzenie spraw rekultywacji gruntów, które utraciły przydatność do produkcji

rolnej,

5/ współpraca ze służba weterynaryjną w zwalczaniu chorób zakaźnych i organizacji

profilaktyki weterynaryjnej,

6/ koordynowanie prac związanych z melioracja gruntów,

7/ współdziałanie z dzierżawcą lub zarządcą obwodu łowieckiego w zagospodarowaniu

łowieckim obszaru gminy, w szczególności w zakresie ochrony zwierzyny bytującej

na terenie gminy,

8/ realizowanie zadań własnych wynikających z ustawy o zagospodarowaniu lasów nie

stanowiących własności państwa,

W zakresie obrony cywilnej:

1/ planowanie i koordynowanie działalności w zakresie obrony cywilnej;

2/ opracowanie i aktualizowanie planów obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowaniem tych planów przez jednostki organizacyjne;

3/ nadzór nad utrzymaniem w pełnej sprawności stanu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności;

4/ prowadzenie doraźnych kontroli okresowych treningów zgrywających i szkoleń w zakresie OC;

5/ szkolenie ludności z zakresu powszechnej samoobrony;

6/ nadzorowanie szkolenia kadry kierowniczej w zakładach pracy w zakresie powszechnej samoobrony;

7/ opracowanie wytycznych Szefa Obrony Cywilnej Gminy w zakresie OC w zakładach pracy;

8/ prowadzenie akcji ratunkowych w rejonie rażenia;

9/ opracowywanie wniosków w zakresie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC;

10/utrzymanie stałej gotowości technicznej sprzętu OC;

11/ zapewnienie ochrony publicznym ujęciom i urządzeniom przed skażeniem oraz zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia;

12)/zaopatrywanie formacji OC w sprzęt techniczny, umundurowanie oraz prowadzenie ewidencji w tym zakresie:

a) prowadzenie magazynu sprzętu OC,

b) nadzór nad utrzymaniem sprzętu i jego właściwym wykorzystaniem.

W zakresie obronności:
1/ wydawanie zaświadczeń w sprawie powszechnego obowiązku obrony:

a) organizowanie doręczeń,

b) organizowanie środków transportu;

2/ wykonywanie zobowiązań na rzecz mobilizacji sił zbrojnych - wydawanie decyzji w tym zakresie:

a) o zajęciu budynków, pomieszczeń i terenów na cele przejściowego zakwaterowania sił zbrojnych,

b) przygotowania do samoobrony,

c) w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych;

3/ organizowanie akcji kurierskiej w ramach współpracy z organami wojskowymi;

4/ ustalanie dla jednostek organizacyjnych zadań w zakresie powszechnego obowiązku obrony;

5/ realizacja regulaminu stałego dyżuru.

W zakresie Zarządzania Kryzysowego
1/ przygotowywanie planów przed powodzią oraz suszą;

2/ nadzór i współpraca z zakładem Wodociągów i Kanalizacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków;

3/ współpraca z samorządem powiatowym i gminami sąsiednimi w zakresie podejmowania działań ochrony przed kataklizmami;

4/ nadzorować współdziałania służb działających na terenie gminy w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych;

5/ koordynowanie akcji społecznych na obszarze zagrożonym lub dotkniętym klęska żywiołową i współdziałanie w tym zakresie z organizacjami społecznymi;

6/ zapewnienie całodobowych dyżurów w budynku Urzędu w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych w celu sprawnej koordynacji zadań oraz zapewnienie stałej łączności.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 09-03-2012 09:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-03-2012
Ostatnia aktualizacja: - 09-03-2012 09:31