herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr V/28/2003 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok

Uchwała Nr V/28/2003
z dnia 15 lutego 2003r.
Rady Gminy w Karnicach

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,...), uchwala się co następuje:

§ 1

ustala się dochody budżetu Gminy (załącznik Nr 1) w wysokości 5110.433 zł
z tego:
1) dochody związane z realizacją zadań własnych (załącznik nr 2) 4553.813 zł
- dochody z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń (załącznik Nr 3) 43.000 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 4) 556.620 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy (załącznik Nr 5) w wysokości 4862.433 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4298.813 zł
w tym:
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów alkoholowych (załącznik Nr 7) 43.000 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 563.620 zł

§ 3

Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 248.000 zł
z przeznaczeniem na:
1) spłatę kredytu w wysokości 248.000 zł

§ 4

Nadwyżka budżetowa w wysokości
Zostanie przeznaczona na:
1) spłatę rat kredytu 248.000 zł§ 5

ustala rezerwę ogólną w wysokości 41.000 zł

§ 6

Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 8

Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2006 zgodnie z załącznikiem nr 11

§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł


§ 10

Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytów i pożyczek do wysokości 60.000 zł
Przeznaczonych na pokrycie występującego w roku budżetowym deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:
1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r.

Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 26-06-2003 22:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-06-2003 22:24