herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XV/91/2004 w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2004


Uchwała Nr XV/91/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 31 stycznia 2004 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karnice na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,
Nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717,
Nr 162 poz. 1568)

Rada Gminy uchwala się, co następuje:

§1. Ustala się prognozowane dochody budżetu Gminy w wysokości 5.490.427 zł,

z tego: ( załącznik Nr 1 )

  1. dochody związane z realizacją zadań własnych w tym: ( załącznik Nr 2 )

5.140.757 zł,

- dochody z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów

alkoholowych ( art. 18 ustawy o wychowaniu trzeźwości ) oraz

za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów

(art. 11 cyt. ustawy), ( załącznik Nr 3) 46.725 zł,

  1. dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji

rządowej oraz ich zadań zleconych ustawami ( załącznik Nr 4) 349.670 zł,

§ 2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości (załącznik Nr 5) 5.103.761 zł,

z tego:

1) wydatki związane z realizacją zadań własnych (załącznik Nr 6) 4.754.091 zł,

w tym:

-wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania problemów Alkoholowych (załącznik Nr 7) 46.725 zł,

2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych ustawami (załącznik Nr 8) 349.670 zł.

§ 3. Nadwyżka budżetowa w wysokości 386.666 zł,

zostanie przeznaczona na:

  1. spłata kredytu 386.666 zł,

§ 4. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości 386.666 zł,

z przeznaczeniem na:

1) spłatę kredytu 386.666 zł,

§ 5. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne określone w załączniku Nr 9 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, załącznik Nr 10 do uchwały

§ 8. Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2004 - 2006 zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 9. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 100.000 zł

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 60.000 zł, przeznaczonych na pokrycie występujących w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Karnice do:

  1. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 14-07-2005 10:25
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-07-2005
Ostatnia aktualizacja: - 14-07-2005 10:25