herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/169/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:22
Uchwała Nr XIII/168/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice. 2013-12-05 12:22
Uchwała Nr XIII/167/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. "Karnice Nowe". 2013-12-05 12:23
Uchwała Nr XIII/166/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 2013-12-05 12:23
Uchwała Nr XIII/165/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-12-05 12:23
Uchwała Nr XIII/164/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie upoważnienia kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym. 2013-12-05 12:23
Uchwała Nr XIII/163/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2012 rok- wysłano do RIO 2013-12-05 12:24
Uchwała Nr XIII/162/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2012- 2024- wysłano do RIO 2013-12-05 12:24
Uchwała Nr XIII/161/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok- wysłano do RIO 2013-12-05 12:24
Uchwała Nr XIII/160/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie przekazania środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. 2013-12-05 12:24
Uchwała Nr XIII/159/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2011 - wysłano do RIO 2013-12-05 12:25
Uchwała Nr XIII/158/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 22 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2011 rok - wysłano do RIO 2013-12-05 12:25