herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XII/157/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karnicach 2013-12-05 12:31
Uchwała Nr XII/156/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2012 2013-12-05 12:32
Uchwała Nr XII/155/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty i Spraw Społecznych na rok 2012 2013-12-05 12:32
Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2012 2013-12-05 12:34
Uchwała Nr XII/154/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa na rok 2012 2013-12-05 12:34
Uchwała Nr XII/153/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy Karnice na rok 2012 2013-12-05 12:34
Uchwała Nr XII/152/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Karnice 2013-12-05 12:35
Uchwała Nr XII/151/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2012 rok 2013-12-05 12:35
Uchwała Nr XII/150/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany w Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2013-12-05 12:35
Uchwała Nr XII/149/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin 2013-12-05 12:36
Uchwała Nr XII/148/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Karnice w 2012 roku 2013-12-05 12:42
Uchwała Nr XII/147/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 2013-12-05 12:50
Uchwała Nr XII/146/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego p.n. ?Karnice VI? 2013-12-05 12:51
Uchwała Nr XII/145/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:51
Uchwała Nr XII/144/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/375/2010 Rady Gminy Karnice z dnia 16 sierpnia 2010 roku, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice 2013-12-05 12:51
Uchwała Nr XII/143/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-12-05 12:51
Uchwała Nr XII/142/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 2013-12-05 12:52
Uchwała Nr XII/141/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2011- 2024 2013-12-05 12:52
Uchwała Nr XII/140/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:52
Uchwała Nr XII/139/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:52
Uchwała Nr XII/138/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
Uchwała Nr XII/137/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
Uchwała Nr XII/136/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2012 rok 2013-12-05 12:53
Uchwała Nr XII/135/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 2013-12-05 12:53
Uchwała Nr XII/134/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie wyboru składu osobowego Komisji ds. Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Gminy Karnice na okres kadencji 2010-2014 2013-12-05 12:54