herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

uchwała nr XIV/90/2003 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok


Uchwała Nr XIV/90/2003

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 29 grudnia 2003 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 r. o kwotę 712.399,00zł z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 626 31.499,00 - Dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 629 650.000,00 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł

Opieka społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

853 85314 246 15.900,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853 85395 246 15.000,00 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

RAZEM 712.399,00

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy dotyczące zadań własnych na 2003 rok o łączną kwotę : 957.174,00

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność

010 01010 4300 7.320,00 - Zakup usług pozostałych

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 6050 31.499,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Działalność usługowa - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710 71014 4300 8.000,00 - Zakup usług pozostałych

Obsługa długu publicznego - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek

jednostek samorządu terytorialnego

757 75702 8070 1.180,00 - Odsetki i dyskonto od krajowych

skarbowych papierów wartościowych

oraz pożyczek i kredytów

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 6050 878.275,00 - Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych

Opieka społeczna

853 85314 3110 15.900,00 - Świadczenia społeczne

853 85395 3110 15.000,00 - Świadczenia społeczne

RAZEM 957.174,00

§ 3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy dotyczących zadań własnych na 2003 rok o kwotę 16.500,00

z tego:

Dział Rozdział § Kwota [ zł ]

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 8.000,00 - Zakup usług pozostałych

Opieka społeczna - Pozostała działalność

853 85395 4300 8.500,00 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 16.500,00

§ 4. Niedobór w wysokości 228.275 zł pokryty będzie pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

I. Zmiany budżetu gminy na rok 2003 po stronie dochodów.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

 • 600.60016.626 - 31.499 zł - Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej Paprotno Zapole.

 • 801.80101.626 - 550.000 zł - środki z MEN i Sportu.

 • 801.80101.626 - 100.000 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie.

-----------------

650.000 zł - Środki na dofinansowanie budowy sali

gimnastycznej w Karnicach.

 • 853.85314.246 - 15.900 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na zasiłki i pomoc w naturze.

 • 853.85314.246 - 15.000 zł - Środki z Agencji Nieruchomości Rolnej w Szczecinie na dożywianie dzieci.

II. Zmiany budżetu gminy na rok 2003 po stronie wydatków.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota):

 • 010.01010.4300 - 7.320 zł - środki przeznacza się na opracowanie materiałów przetargowych, przetargu dwustopniowego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Karnice.

 • 600.60016.6050 - 31.499 zł - dofinansowanie modernizacji drogi Paprotno - Zapole

 • 710.71014.4300 - 8.000 zł - środki przeznacza się na opracowania geodezyjne

 • 757.75702.8070 - 1.180 zł - środki przeznacza się na spłatę odsetek od kredytu

 • 801.80101.6050 - 878.275 zł - środki przeznacza się na zadania inwestycyjne - budowa sali gimnastycznej w Karnicach

 • 853.85314.3110 - 15.900 zł - środki przeznacza się na zasiłki i pomoc w naturze.

 • 853.85395.3110 - 15.000 zł - środki przeznacza się na dożywianie dzieci.

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota):

 • 700.70005.4300 - 8.000 zł - zmniejsza się środki z gospodarki gruntami i nieruchomościami, przeznacza się na opracowania geodezyjne

 • 853.85395.4300 - 8.500 zł - zmniejsza się środki z pozostałej działalności i zwiększa się na opracowanie materiałów przetargowych na wykonanie robót budowlanych kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków gminy Karnice i na spłatę odsetek od kredytu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 08-01-2004 12:36
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 08-01-2004
Ostatnia aktualizacja: - 08-01-2004 12:36