herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Regulamin organizacyjny urzędu gminy - zmiana


Zarządzenie Nr 58/2013

Wójta Gminy Karnice

z dnia 30 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. Nr 142 z 2001 roku poz.1591 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 4 w ust. 2 w pkt. 6 dodaje się literę J o następującym brzmieniu:

„j/ funduszy pomocowych FP”

2. W § 6 wykreśla się ust. 4-10

3 . Po § 22 dodaje się § 22A o następującym brzmieniu:

”§ 22A. Do zadań stanowiska ds. funduszy pomocowych należy w szczególności:

1/ Pozyskiwanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych na realizacje zadań Gminy.
2/ Przygotowywanie propozycji dotyczących zadań Gminy kwalifikujących się do wsparcia w ramach funduszy Unii Europejskiej.
3/ Opracowywanie w formie elektronicznej i pisemnej wniosków do właściwych organów o przyznanie funduszy i innych środków pomocowych.
4/ Współpraca z instytucjami, jednostkami i zakładami budżetowymi w zakresie pozyskiwania środków pomocowych.
5/ Monitorowanie, ocena i rozliczanie realizowanych projektów.
6/Tworzenie dokumentacji i projektów(programów) pozwalających na pozyskiwanie funduszy pomocowych krajowych i unijnych.
7/ Opracowywanie i modyfikowanie planów rozwoju lokalnego oraz strategii rozwoju Gminy.
8/ Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań na zajmowanym stanowisku w tym dotyczącej poniesionych wydatków związanych z realizacją poniesionych projektów.

9/ Realizacja współpracy z zagranicą”

4. Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia..

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 grudnia 2013 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 11-12-2013 13:34
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-11-2013
Ostatnia aktualizacja: - 11-12-2013 13:34