herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.


Karnice, dnia 05.05.2014 r.

GP.6721.10.2012.2014

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 roku, poz. 647 z późn. zm. ) oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), jak również uchwały nr XIV/173/2012 Rady Gminy Karnice z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice Nowe”, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice pn. „Karnice Nowe” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. planu miejscowego oraz prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wyłożeniu projektu planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko nastąpi w dniach od 13 maja 2014 r. do 10 czerwca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Karnice w godz. od 0800 do 1400.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami oraz prognozą oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 30 maja 2014 r. w sali nr 11 w budynku Urzędu Gminy Karnice o godz. 1130.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy,
kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 czerwca 2014 r. na piśmie do Wójta Gminy Karnice na adres: Urząd Gminy Karnice, ulica 11 Marca 7, 72-343 Karnice lub w postaci elektronicznej na adres: zp_pp@karnice.pl.

Uwaga winna być podpisana z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Wójt Gminy Karnice

/-/ Lech Puzdrowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 05-05-2014 10:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-05-2014
Ostatnia aktualizacja: - 05-05-2014 10:58