herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Regulamin organizacyjny urzędu gminy - zmiana

 

Zarządzenie Nr 43/2014

 

Wójta Gminy Karnice

z dnia 31 lipca 2014 roku

 

w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach

 

Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz.594 ze zm.)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Karnicach wprowadza się następujące zmiany:

 

1. W § 4 w ust. 2 w pkt. 6 litera c otrzymuje następujące brzmienie:

„c/ planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg PP, BID”

 

2.. W § 4 w ust. 2 w pkt. 4 literę f otrzymuje następujące brzmienie:

„ f/ zamówień publicznych i decyzji środowiskowych ZP, DŚ”

 

3 . Dotychczasowy § 16 otrzymuje następujące brzmienie:

 

”§ 16. Do zadań stanowiska pracy do spraw planowania przestrzennego, budownictwa, inwestycji i dróg należy w szczególności:

 

1/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

2/ współdziałanie z administracją rządową w sprawach nadzoru budowlanego

i urbanistyczno-architektonicznego,

3/ realizowanie zadań z zakresu prawa budowlanego przejętych w drodze porozumienia

z administracją rządową,

4/współdziałanie przy opracowywaniu rocznych planów remontu zasobu komunalnego Gminy;

5/ przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze stanu technicznego realizacji robót

budowlano-montażowych, remontów i rozbiórek,

6/ przygotowywanie terenów budowlanych, współdziałanie z innymi podmiotami

realizującymi inwestycje na terenie gminy,

7/ koordynowanie i wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych gminy,

opiniowanie, nadzór, kosztorysowanie i rozliczanie inwestycji gminnych

8/prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania cmentarzy gminnych:

  1. prowadzenie dokumentacji (rejestru) miejsc (kwater) na cmentarzach,

  2. koordynowanie przedsięwzięć związanych z naliczaniem i pobieraniem opłat cmentarnych;

9 /prowadzenie spraw w zakresie zarządzania i utrzymania dróg gminnych

a)opracowywanie planów remontów, modernizacji i bieżącego utrzymania dróg gminnych;

b) prowadzenie ewidencji dróg;

c) dokonywanie rocznych przeglądów dróg gminnych;

d) wydawanie decyzji za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych

e) koordynacja działalności w zakresie budowy i utrzymania przystanków autobusowych;

f) przeprowadzanie kontroli naruszania pasów drogowych dróg gminnych

i egzekwowanie przywrócenia stanu pierwotnego;

10/ współpraca z zarządem dróg wojewódzkich, powiatowych w zakresie zarządzania tymi

drogami;

11/ nadawanie nieruchomościom numerów porządkowych,

12/ wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej Gminy,

13/ wydawanie zezwoleń i opiniowanie w zakresie przewozów regularnych,

14 / wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

 

4 . Dotychczasowy § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

 

”§ 19. Do zadań stanowiska do spraw zamówień publicznych i decyzji środowiskowych należy w szczególności:

1/ przygotowanie dokumentacji przetargowej;

2/ przeprowadzanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

3/ prowadzenie ewidencji zamówień publicznych;

4/ kontrola realizacji udzielonych zamówień;

5/ sporządzanie rocznego planu zamówień publicznych.

6/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
7/ prowadzenie postępowania administracyjnego  w sprawach o wydanie decyzji o wydanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

8/ wykonywanie innych zadań zleconych przez Wójta.”

5.  Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy w Karnicach otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 15 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 19-08-2014 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-08-2014
Ostatnia aktualizacja: Sylwia Jankowska 29-01-2016 12:34