herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany 'STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE'

 

 

 

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW

ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE

 

 

Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.), oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.), jak i na podstawie uchwały nr XLIX/375/2010 w dniu 16 sierpnia 2010 roku oraz uchwałę nr XII/144/2012 z dnia 30 marca 2012 roku Rady Gminy Karnice w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICEwraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 21 października 2014 do 14 listopada 2014r. w Urzędzie Gminy Karnice pok. nr 8 w godz. od 8:00 do 14:00.

 

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany „STUDIUM UWARUN­KO­WAŃ I KIERU­N­KÓW ZAGOSPODA­ROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KARNICE oraz w prognozie, odbędzie się w dniu 24 października 2014 r. o godz. 1130 w sali nr 11 w Urzędzie Gminy Karnice, przy ul. 11 Marca 7.

 

Informuję jednocześnie o zamieszczeniu danych o projekcie ww. zmiany studium oraz prognozie i dotyczących tych opracowań opiniach Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego jak również Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w publicznym postępowaniu dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany w studium.

Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7,
72-343 Karnice lub elektronicznie na adres e-mail: zp_pp@karnice.pl do Wójta Gminy Karnice z podaniem imienia i nazwiska (lub nazwy jednostki organizacyjnej) i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.grudnia.2014 r.

 

Wójt Gminy Karnice

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Brej 09-10-2014 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-10-2014
Ostatnia aktualizacja: Marek Brej 09-10-2014 08:23