herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015


Projekt

UCHWAŁA NR ....................

Rady Gminy Karnice

z dnia ................................

w sprawie Programu współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 645) i art. 5a ust. 1 i ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Rada Gminy Karnice uchwala, co następuje:

§1

Przyjmuje się Roczny Program Współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karnice.

§3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr ....................
Rady Gminy Karnice
z dnia ………………………………

Program współpracy Gminy Karnice z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Rozdział 1.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Ilekroć dalej jest mowa o:

 1. Ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.);

 2. Organizacjach - rozumie się przez to organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy;

 3. Gminie - rozumie się przez to Gminę Karnice;

 4. Programie - rozumie się przez to Roczny Program Współpracy Gminy Karnice
  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 20145.

Rozdział 2.

CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU

§ 2

Celem głównym Programu jest budowanie, kształtowanie i umacnianie na obszarze Gminy partnerstwa pomiędzy organami Gminy, a organizacjami.

§ 3

Celami szczegółowymi Programu są:

 1. inicjowanie i stwarzanie warunków do budowania współpracy między organami Gminy,
  a organizacjami;

 2. umocnienie inicjatyw i wzbogacanie działań organizacji na rzecz społeczności lokalnej;

 3. aktywizacja i promocja rozwoju działalności lokalnej w celu integracji organizacji
  i organów Gminy;

 4. aktywizacja organizacji poprzez zlecanie realizacji zadań publicznych;

 5. prezentacja dorobku i promowanie osiągnięć organizacji;

 6. polepszenie poziomu jakości życia poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców;

 7. kształtowanie warunków sprzyjających powstawaniu nowych inicjatyw społecznych
  w Gminie.

Rozdział 3.

ZASADY WSPÓŁPRACY

§ 4

Współpraca realizowana będzie przy poszanowaniu zasad:

 1. partnerstwa;

 2. jawności;

 3. uczciwej konkurencji;

 4. efektywności;

 5. suwerenności stron;

 6. pomocniczości.

Rozdział 4.

ZAKRES PRZEDMIOTOWY

§ 5

Przedmiotem współpracy organów Gminy z organizacjami jest:

 1. określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania;

 2. realizacja zadań Gminy określonych w odrębnych przepisach;

 3. wsparcie finansowe i pozafinansowe kierowane przez Gminę na realizację działań przez organizacje;

 4. wzrost efektywności działań kierowanych do społeczności lokalnej;

 5. dążenie do podwyższenia stopnia skuteczności współpracy z organizacjami w celu zaspokajania istniejących potrzeb mieszkańców Gminy.

Rozdział 5.

PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE

§ 6

W roku 2015 przyjmuje się następujące priorytetowe zadania publiczne:

 1. zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

  1. Organizowanie imprez kulturalnych dla mieszkańców Gminy,

  2. Organizacja imprez patriotycznych i przedsięwzięć z zakresu dziedzictwa narodowego,

  3. Wspieranie rozwoju młodzieżowego ruchu artystycznego w gminie,

 1. zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu:

  1. Wspieranie organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla społeczności lokalnej,

  2. Wspieranie organizacji współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży,

  3. Wspieranie szkoleń specjalistycznych oraz udziału w ogólnopolskim współzawodnictwie sportowym w różnych dyscyplinach,

  4. Współpraca w zakresie organizowania przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej
   i sportu;

 2. zadania z zakresu integracji społecznej i zawodowej mieszkańców:

 1. Wpieranie i organizacja działań promujących aktywność seniorów oraz integrację międzypokoleniową,

 2. Wspieranie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Rozdział 6.

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU

§ 7

Gmina współpracując z organizacjami w ramach uchwalonego programu na rok 2015 przeznacza środki finansowe w wysokości określonej Uchwałą Budżetową.

Rozdział 7.

FORMY WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI

§ 8

Współpraca z organizacjami może mieć charakter finansowy i pozafinansowy.

§ 9

 1. Współpraca o charakterze wsparcia finansowego może być prowadzona w szczególności poprzez zlecanie organizacjom zadań publicznych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 2. Formy wsparcia finansowego o których mowa w § 9 ust. 1 realizowane będą poprzez:

 1. powierzenie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na sfinansowanie jego realizacji;

 2. wspieranie wykonania zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w wysokości do 90% kosztów całkowitych realizacji zadania.

§ 10

Współpraca o charakterze pozafinansowym może być realizowana w różnorodnych formach, w szczególności poprzez:

 1. wzajemne informowanie się o planowanych kierunkach działalności, w celu ich zharmonizowania:

  1. publikowanie istotnych informacji na stronach internetowych Gminy zarówno
   w zakresie działań podejmowanych przez samorząd jak i organizacje,

  2. przekazywanie przez organizacje informacji o planowanych i realizowanych zadaniach sfery publicznej,

  3. konsultowanie z organizacjami projektu programu współpracy oraz projektów prawa miejscowego odnoszących się do zakresu działalności organizacji;

 2. współdziałanie w pozyskiwaniu środków zewnętrznych, doradztwo i udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom w przygotowaniu projektów i pisaniu wniosków;

 3. pomoc w nawiązywaniu kontaktów międzynarodowych z partnerami o podobnym profilu szczególnie z miastami partnerskimi;

 4. udział Gminy w promowaniu działalności organizacji i pomoc w tworzeniu ich dobrego wizerunku;

 5. wspieranie techniczne tj. użyczanie bądź wynajmowanie na preferencyjnych warunkach lokali i sprzętu na działalność statutową organizacji;

 6. organizacja otwartych spotkań pomiędzy organizacjami a przedstawicielami organów Gminy w formie konferencji i szkoleń;

 7. udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą, które ubiegają się
  o dofinansowanie z innych źródeł.

Rozdział 8.

OKRES REALIZACJI PROGRAMU

§ 11

Program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

Rozdział 9.

SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU

§ 12

1. Środki finansowe na realizację i wspieranie zadań publicznych będą przyznawane w formach określonych w § 9.

2. Postępowanie w trybie zlecania zadań publicznych dokonuje się w oparciu o ustawę, regulamin i kryteria wyboru, a w szczególności o:

 1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizacje oraz proponowaną jakość wykonania zadania;

 2. przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego, w tym jej odniesienie do zakresu rzeczowego zadania, adekwatność kosztów do wartości merytorycznej przedsięwzięcia;

 3. proponowane kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja będzie realizować zadanie publiczne;

 4. dotychczasowe dokonania organizacji oraz współpracę z gminą, w tym analiza i ocena zrealizowanych zadań zleconych organizacji z uwzględnieniem rzetelności, prawidłowości rozliczenia oraz terminowości;

 5. planowany przez organizację udział środków własnych lub środków pochodzących
  z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

 6. planowany przez organizację wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków.

Rozdział 10.

TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH DO

OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT

§ 14

 1. Komisje konkursowe powoływane są przez Wójta Gminy Karnice w celu opiniowania złożonych ofert odrębnie dla każdego obszaru współpracy.

 2. Zadania Komisji konkursowej, o której mowa w ust. 1:

  1. ocena formalna i merytoryczna ofert na realizację zadania z uwzględnieniem kryteriów określonych w treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert;

  2. proponowanie przyjęcia lub odrzucenia danej oferty na realizację zadania publicznego;

  3. proponowanie podziału środków finansowych na podstawie oceny ofert;

  4. rekomendowanie zaopiniowanych ofert Wójtowi Gminy Karnice.

 3. W skład Komisji, o której mowa w ust. 1 wchodzą:

 1. co najmniej trzech przedstawicieli Wójta Gminy Karnice, w tym przewodniczący;

 2. co najmniej dwóch reprezentantów organizacji, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w konkursie.

 1. W pracach w Komisji, o której mowa w ust. 1, mogą również uczestniczyć z głosem doradczym, osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie obejmującej zakres zadań objętych konkursem.

 2. Wójt Gminy Karnice ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert spośród przedstawicieli organizacji. W przypadku nie wyłonienia kandydata w drodze naboru Wójt Gminy Karnice zwraca się do organizacji działających na terenie Gminy o wskazanie przedstawicieli do czasu wskazania co najmniej dwóch.

 3. W przypadku nie wskazania przez żadną z organizacji osób do składu komisji albo wyłączenia lub nieobecności członka komisji, posiedzenie odbywa się w zmniejszonym składzie pod warunkiem, że bierze w nim udział co najmniej 3 członków Komisji.

Rozdział 11.

SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU

§ 15

Efektywność realizacji Programu w danym roku mierzona będzie na podstawie informacji dotyczących głównie:

 1. wysokości środków przeznaczonych dla organizacji z budżetu gminy na realizację zadań publicznych;

 2. wysokości przyznanych środków na realizację zadań w stosunku do wkładu własnego wnioskodawców;

 3. liczby zadań zrealizowanych w ramach Programu.

§ 16

 1. Gmina w trakcie wykonywania zadania przez organizacje sprawuje kontrolę nad prawidłowością wykonywania zadania, w tym wydatkowania przekazanych na realizację celu środków finansowych.

 2. W ramach kontroli osoba upoważniona przez Wójta Gminy Karnice (dalej „Kontrolujący”) może badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania. Kontrolowany na żądanie Kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne nośniki informacji w terminie określonym przez Kontrolującego.

 3. Prawo do kontroli przysługuje Kontrolującemu zarówno w siedzibach jednostek, którym wskazano realizację zadania jak i w miejscach realizacji zadań. Kontrolujący może żądać częściowych sprawozdań z wykonywanych zadań, a jednostki realizujące zlecone zadania zobowiązane są do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację zadania zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy.

 4. W terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, Wójt Gminy Karnice przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu za poprzedni rok kalendarzowy.

Rozdział 12.

INFORMACJE O SPOSOBIE TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEGU KONSULTACJI

§ 17

Tworzenie Programu przebiegać będzie w następujący sposób:

 1. Zamieszczanie do dnia 30 września każdego roku projektu Programu na stronie internetowej Urzędu w zakładce "Organizacje pozarządowe". Dodatkowo Program udostępniony będzie w postaci tekstowej w siedzibie Urzędu Gminy Karnice;

 2. Uwagi i wnioski dotyczące Programu można składać, nie później niż 14 dni po umieszczeniu projektu na stronie internetowej www.karnice.pl:

a) droga elektroniczną na adres: ug@karnice.pl,

b) drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice,

c) bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy Karnice, ul. 11 Marca 7, 72-343 Karnice, pok. nr 1.

 1. Informacja o wynikach konsultacji z organizacjami zamieszczona zostanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie i na stronie internetowej Urzędu Gminy Karnice w zakładce "Organizacje pozarządowe".

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 28-11-2014 10:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-11-2014
Ostatnia aktualizacja: - 28-11-2014 10:40