herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Uchwała Nr XIX/132/2004 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok


Uchwała Nr XIX/132/2004

Rady Gminy w Karnicach

z dnia 28 sierpnia 2004 roku

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055),

Rada Gminy w Karnicach uchwala, co następuje:

§1. Zwiększenie planu dochodów budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 42 353,12 zł, z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rolnictwo i łowiectwo - Infrastruktura wodociągowa
i sanitarna wsi

010 01010 0830 3 600 - Wpływy z usług

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami
i nieruchomościami

700 70005 0830 2 200 - Wpływy z usług

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 2320 1 500 - Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

750 75095 0450 400 - Wpływy z opłat adm. za czynności urzędowe

750 75095 0830 500 - Wpływy z usług

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Ochotnicze Straże Pożarne

754 75412 2700 3 153,12 - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin),

powiatów (związków powiatów),

samorządów województw, pozyskane z

innych źródeł

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych - Wpływy z różnych rozliczeń

i od innych jednostek nie posiadających osobowości

prawnych oraz wydatki związane z ich poborem

756 75619 0460 18 000 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 0830 2 700 - Wpływy z usług

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900 90095 0970 10 300 - Wpływy z różnych dochodów

RAZEM 42 353,12

§ 2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu gminy na 2004 r o 40 000 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Transport i łączność - Drogi publiczne gminne

600 60016 4210 5.000 - zakup materiałów i wyposażenia

Transport i łączność - Drogi wewnętrzne

600 60017 4300 5000 - Zakup usług pozostałych

Gospodarka mieszkaniowa - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

700 70005 4300 5 000 - Zakup usług pozostałych

Opieka Społeczna - Pozostała działalność

852 85295 3110 20 000 - Świadczenia społeczne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921 92120 4300 5 000 - Zakup usług pozostałych

RAZEM 40 000

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy na 2004 rok o kwotę 82 353,12 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Działalność usług - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

710 71014 4300 2 500 - Zakup usług pozostałych

Administracja publiczna - Pozostała działalność

750 75095 4300 1 500 - Zakup usług pozostałych

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona - Ochotnicze straże pożarne

Przeciwpożarowa

754 75412 4210 3 153,12 - Zakup materiałów i sprzętu

Oświata i wychowanie - Szkoły podstawowe

801 80101 4210 28 700 - Zakup materiałów i wyposażenia

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - Ochrona i konserwacja zabytków

921 92120 2830 10 000 - Dotacje celowe na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

pozostałym jednostkom nie zaliczanym do

sektora finansów publicznych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Oświetlenie ulic, placów i dróg

900 90015 4300 15 000 - Zakup usług pozostałych

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - Pozostała działalność

900 90095 4010 21.500 - Wynagrodzenia osobowe pracowników

RAZEM 82.353,12

§ 4. Zmniejsza się plan dochodów budżetu gminy na 2004 r., o kwotę 570 677 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rozliczenia różne - Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

758 75802 2920 570 677 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

§5. Zwiększyć plan dochodów budżetu gminy o kwotę 570 677 zł., z tego:

Dział Rozdział § Kwota

Rozliczenia różne - Część wyrównawcza Subwencji ogólnej dla gmin

758 75807 2920 570 677 - Subwencje ogólne z budżetu państwa

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Wolski

UZASADNIENIE

I Zmiany budżetu na rok 2004 po stronie dochodów.

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 010.01010.0830 - 3.600,00zł - wpływy z usług (za specyfikacje na wykonanie kanalizacji gminy)

- 700.70005.0830 - 2.200,00zł - wpływy z usług

- 750.75095.2320 - 1.500,00zł - dotacje celowe otrzymane ze Starostwa na postawienie tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych Powiatu Gryfickiego.

- 750.75095.0450 - 400,00zł - wpływy z opłat administracyjnych za czynności urzędowe.

- 750.75095.0830 - 500,00zł - wpływy z opłat za centralne ogrzewanie

- 754.75412.2700 - 3.153,12zł - dotacja dla jednostek ochrony przeciwpożarowej w ramach Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego.

- 756.75619.0460 - 18.000,00zł - Dodatkowe wpływy z opłaty eksploatacyjnej z żwirowni w Janowie.

- 758.75807.2920 - 570.677,00zł - Subwencja ogólna z budżetu państwa

- 801.80101.0830 - 2.700,00zł - wpływy z usług

- 900.90095.0970 - 10.300,00zł - wpływy z różnych dochodów.

Zmniejszenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

  • 758.75802.2920 - 570.677,00zł - subwencje ogólne z budżetu państwa

II Zmiany budżetu gminy na rok 2004 po stronie wydatków

Zwiększenia (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 710.71014.4300 - 2.500,00zł - zakup usług pozostałych.

- 750.75095.4300 - 1.500,00zł - wydatki związane z postawieniem tablic informacyjnych o atrakcjach turystycznych Powiatu Gryfickiego.

- 754.75412.4210 - 3.153,12zł - zakup wyposażenia dla ochotniczej straży pożarnych.

- 801.80110.4210 - 28.700,00zł - przygotowanie pracowni komputerowych

- 921.92120.2830 - 10.000,00zł - dotacja celowe na dofinansowanie Parafii Rzymskokatolickiej w Karnicach

- 900.90015.4300 - 15.000,00zł - wydatki związane z opracowaniem dokumentacji programowej techniczno-ekonomiczno-kosztorysowej kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Karnice.

  • - 900.90095.4010 - 21.500,00zł - zwiększenie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Zmniejszenie (Dz. Rozdz. § - kwota)

- 600.60016.4210 - 5.000,00zł - zmniejszyć wydatki na zakup materiałów.

- 600.60017.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług obcych.

- 700.70005.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków związanych ze sprzedażą działek

- 852.85295.3110 - 20.000,00zł - zmniejszenie wydatków na świadczenia społeczne - dożywianie dzieci.

- 921.92120.4300 - 5.000,00zł - zmniejszenie wydatków na zakup usług obcych.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Sylwia Jankowska 02-09-2004 13:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 02-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 02-09-2004 13:35