herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Zarządzenie Nr 85/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Karnice do sprawowania kontroli nad podmiotem organizującym pracę z rodziną oraz określenia sposobu jej przeprowadzania 2018-12-03 07:19
Zarządzenie Nr 82/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie upoważnień do poświadczania zgodności kopii dokumentów z oryginałem 2015-12-22 12:41
Zarządzenie Nr 80/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/2014 z dnia 2 kwietnia 2004 roku w sprawie warunków umieszczania reklam i tablic informacyjnych na terenach i obiektach stanowiących własność komunalną. 2015-12-10 09:32
Zarządzenie Nr 76 Wójta Gminy Karnice z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 2015-11-05 07:20
Zarządzenie nr 57/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 17 sierpnia 2015 roku w sprawie zarzadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Karnice 2015-08-20 09:26
Zarządzenie nr 56/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 14 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. informatyki w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 2015-08-18 07:16
Zarządzenie nr 55/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w gminie Karnice w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku 2015-08-18 07:16
Zarzadzenie nr 54/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 7 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-08-07 11:33
Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 5 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-08-06 07:09
Zarządzenie Nr 49/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania czynności z zakresu prawa pracy 2015-07-28 09:21
Zarzadzenie Nr 48/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Czaplin Mały 2015-07-21 07:26
Zarządzenie Nr 46A/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 25 czerwca 2015 w sprawie wyznaczenia na obszarze gminymiejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń referendalnych i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. 2015-07-22 07:09
Zarządzenie Nr 38/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 24 kwietnia 2015 roku w sprawie opracowania "Mapy aktywności społecznej" Gminy Karnice, wraz z procedurą jej aktualizowania, uzupełniania oraz wykorzystania 2015-05-08 07:54
Zarządzenie Nr 37/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania 2015-04-23 07:15
Zarządzenie Nr 36/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 20 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych 2015-04-23 07:14
Zarządzenie Nr 33/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. 2015-04-07 09:48
Zarządzenie Nr 32/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 1 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-07 09:48
Zarządzenie Nr 30/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2014 rok 2015-04-09 07:42
Zarządzenie Nr 29/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 27 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-04-09 07:41
Zarządzenie Nr 28/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie powołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-09 07:40
Zarządzenie Nr 27/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie powołania Komisji do wyboru agenta emisji obligacji komunalnych 2015-04-09 07:39
Zarządzenie Nr 26/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2015-04-09 07:38
Zarządzenie Nr 25/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 18 marca 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej 2015-03-19 07:11
Zarządzenie Nr 23/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i przekazywania do biura informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego 2015-03-10 07:23
Zarządzenie Nr 22/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 3 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych 2015-03-10 07:22
Zarządzenie Nr 21/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:21
Zarządzenie Nr 20/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do przyznania Karty Dużej Rodziny 2015-03-10 07:21
Zarządzenie Nr 19/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2015-03-10 07:20
Zarządzenie Nr 18/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych 2015-03-10 07:19
Zarządzenie Nr 17/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:18
Zarządzenie Nr 16/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015roku w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej 2015-03-10 07:17
Zarządzenie Nr 15/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:17
Zarządzenie Nr 14/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 2015-03-10 07:15
Zarządzenie Nr 13/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Karnicach 2015-03-10 07:15
Zarządzenie Nr 12/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie powołania doraźnej komisji przetargowej. 2015-03-02 10:05
Zarządzenie Nr 11/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 11 lutego 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu pożarniczego 2015-04-09 07:36
Zarządzenie Nr 10/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie wyznaczenia pracownika do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. 2015-03-10 07:14
Zarządzenie Nr 9/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 9 lutego 2015 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2015-04-09 07:35
Zarządzenie Nr 7/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy, planie dochodów i wydatków na 2015 r. 2015-04-09 07:33
Zarządzenie Nr 6/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie upoważnienia do wydawania zaświadczeń 2015-03-10 07:13
Zarządzenie Nr 5/2015 Wójta Gminny Karnice z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego 2015-04-09 07:32
Zarządzenie Nr 4/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Karnice 2015-01-14 07:37
Zarządzenie Nr 3/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 13 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za wynajem lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Karnice 2015-01-14 07:36
Zarządzenie Nr 2/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 12 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia zasad obrotu drewnem pozyskiwanym z zadrzewień komunalnych na terenie Gminy Karnice 2015-01-14 07:36
Zarządzenie Nr 1/2015 Wójta Gminy Karnice z dnia 2 stycznia 2015 roku w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy i wyznaczenia dodatkowych dni pracy w 2015 roku 2015-01-14 07:35