herb BIP - Urząd Gminy Karnice

www.karnice.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXV/224/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Wójta Gminy Karnice i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Cerkwicy. 2017-06-23 12:17
Uchwała Nr XXV/223/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany w Statucie Gminy Karnice. 2017-06-23 12:16
Uchwała Nr XXV/222/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przejęcia na mienie gminy udziału w drodze wewnętrznej w zamian za wygaśnięcie zaległości z tytułu opłaty adiacenckiej i opłaty planistycznej. 2017-06-23 12:16
Uchwała Nr XXV/221/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/215/2008 Rady Gminy Karnice z dnia 29 października 2008 r. 2017-06-23 12:15
Uchwała Nr XXV/220/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice p.n. ?Konarzewo? przyjętego uchwałą nr XXVI/180/2005 Rady Gminy w Karnicach z dnia 29 czerwca 2005 r. 2017-06-23 12:15
Uchwała Nr XXV/219/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Karnice dla działki nr 62/8 obr. Konarzewo. 2017-06-23 12:14
Uchwała Nr XXV/218/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie odebrania imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Cerkwicy. 2017-06-23 12:14
Uchwała Nr XXV/217/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2017 - 2019 dla Gminy Karnice 2017-06-23 12:13
Uchwała Nr XXV/216/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/136/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2017-06-23 12:13
Uchwała Nr XXV/215/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/135/2016 z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Karnice 2017-06-23 12:13
Uchwała Nr XXV/214/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-06-23 12:12
Uchwała Nr XXV/213/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Karnice na 2017 rok 2017-06-23 12:12
Uchwała Nr XXV/212/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Karnice na lata 2017- 2027 2017-06-23 12:11
Uchwała Nr XXV/211/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany budżetu i zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2017-06-23 12:08
Uchwała Nr XXV/210/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karnice z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 2017-06-23 12:08
Uchwała Nr XXV/209/2017 Rady Gminy Karnice z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karnice za 2016 rok. 2017-06-23 12:07